Kontakty

Věda, výzkum, rozvoj
Grantová komise
Ediční komise

doc. RNDr. Mgr. Alice Sjöström Koubová, Ph.D., Ph.D.

Proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost

E-mail: alicekoubova@damu.cz
Detail osoby
FOTO doc. RNDr. Mgr. Alice SJÖSTRÖM KOUBOVÁ, Ph.D., Ph.D.

Ing. Lucie Krůtová

Projektová manažerka - DKR, SGS, granty MHMP, ministerstev, grantových agentur, fondů a nadací

E-mail: lucie.krutova@damu.cz
Telefon: 234 244 287
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Veronika Stojanova

Projektová manažerka - Vnitřní soutěž DAMU, PPSŘ

E-mail: veronika.stojanova@damu.cz
Detail osoby
Bez obrázku

Zřízení fakultních grantových komisí (dále „FGK“) je stanoveno čl. 6 Výnosu rektora č. 9/2016

  1. Každá FGK má celkem 7 členů a tvoří ji děkan, proděkan pro VaV, tři členové akademické obce z řad akademických pracovníků a dva externisté.

  2. Interní i externí členy komisí vybírají, jmenují a odvolávají děkani příslušné fakulty.

  3. Funkční období členů FGK je dvouleté, členové mohou být voleni do komise opakovaně.

  4. FGK je usnášeníschopná, sejde-li se více než polovina členů.

  5. Tajemníkem FGK je pracovnice grantového oddělení fakulty.

TAJEMNICE KOMISE.