Interdisciplinární výzkum interakce jevištních komponentů v loutkovém a alternativním divadle a v divadelní tvorbě ve specifických skupinách

Poskytovatel AMU
Grantový program Projektová soutěž AMU
Řešitel Miloslav Klíma

Délka trvání projektu

3Katedra: KALD

Dosavadní výzkum interakce jevištních komponentů v divadle loutkovém, alternativním a v divadelní tvorbě ve specifických skupinách odkryl nové možnosti a postupy, které se v dnešním období vývoje objevují a zásadně determinují podoby současné tvorby v uvedených divadelních oblastech. Systematické výzkumné tvůrčí aktivity projektu budou směřovat k neustálému rozšiřování stavu poznání a budou hledat nové možnosti použití v umělecké praxi. Snahou bude pružně reagovat na aktuální vývojové trendy a stabilizovat inovativně se formující platformu divadla alternativního, loutkového a tzv. specifického, která má oporu v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji. Výzkum bude prováděn prostřednictvím moderních výzkumných metod a přístupů, včetně zkoumání různých cest historického kontextu. Předmětem bádání nebudou jen akademická data, ale především stanovení východisek vzniklých na základě terénních a praktických prací a snaha o modernizaci estetiky zkoumaných oblastí divadelní tvorby. Projekt zahrnuje tři okruhy výzkumných priorit:

  1. Sdílené divadlo a jeho alternativní tendence.
  2. Loutkové divadlo, jeho historie, tradice a živé proměny.
  3. Divadelní tvorba ve specifických skupinách.

.