DIVADLEM DOMŮ (II. část výzkumu)

Poskytovatel DAMU
Grantový program Studentská grantová soutěž DAMU
Řešitel Michaela Váňová

Katedra: KALD

Projekt zahrnuje výzkum (1) možností využití vybraných dramatických metod a technik, které podněcují aktivní participaci diváků během divadelního představení pro dlouhodobě hospitalizované pacienty a klienty v nemocniční paliativní péči a dále (2) rozvoj uměleckých, sociálních a psychologických kompetencí umělce, který do zmíněného specifického prostředí vstupuje. Cílem této části projektu je skrze reflexi, citlivost umělce a analýzu získaných výzkumných dat zmapovat metody a techniky, které diváka zaktivizují k zapojení do procesu společného vytváření a sdílení divadelního zážitku.


.