Výzkum diváků a diváctví s využitím kombinovaných teatrologických a sociálněvědných metod

Poskytovatel AMU
Grantový program IP DKR
Řešitel Lukáš Brychta

Délka trvání projektu

2Katedra: KTK

Dvouletý výzkumný projekt zaměřený na výzkum diváctví a divácké recepce coby dynamicky proměnlivého interakčního procesu využívající sociálně-vědní metody (především tematickou a obsahovou analýzu) a teoretická východiska vzešlá z kognitivní teatrologie, strukturálně-sémiotické divadelní teorie a konceptů herních studií. Sběr dat proběhne formou polostrukturovaných rozhovorů při představeních Veduty a Dům v jabloních. Obě inscenace můžeme chápat jako představitele divadelních produkcí akcentující interakční charakter divadelního média a zároveň obě vyžadují výrazně odlišnou míru a způsob divácké participace. Výzkum si dále klade za cíl ověřit uplatnitelnost sociálně-vědních metod při zkoumání současného divadla a jejich přínos pro rozšiřování teoretického náhledu na tuto problematiku. Zároveň se zaměřuje na zmapování výzkumné oblasti diváků a diváctví jako jednoho z perspektivních badatelských témat katedry Teorie a kritiky DAMU. Výsledkem výzkumu budou tři anglickojazyčné výstupy předložené k recenzním řízením v časopisech zařazených do databáze SCOPUS (dva texty) a ERHI (jeden multimediální text), dále pak prezentace výsledků výzkumu na tuzemské a zahraniční konferenci.


.