Zápis ze zasedání AS DAMU z 21. 10. 2019

Termín: 21.10.2019, 16:30

Místo: Zasedací místnost DAMU (S202)

Termín pro podání podnětů k projednání:              10.10.2019

Přítomní členové AS: Jiří Adámek, Daniel Hrbek, Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Eva Málková, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Fedir Djudja, Filip Karda, Prokop Novák, Samuel Toman

Omluvení členové AS: Robert Smolík,Prokop Novák, Samuel Toman

Pozvaní hosté: Doubravka Svobodová (děkanka DAMU)

Návrh programu zasedání:

 1. Program zasedání
 2. Zápis z předchozího zasedání
 3. Návrhy studijních programů na KATaP
 4. Zástupce studentské komory AS do Stipendijní komise DAMU
 5. Zástupce AS DAMU na promocích 27.11.2019
 6. Ekologie na DAMU
 7. Kauza Home Credit na UK
 8. Ubytování studentů na koleji během zkoušení v DISKu
 9. Rozvrhy učeben a sálů
 10. Automaty s občerstvením ve středním traktu
 11. Poděkování Ladislavu Mrkvičkovi
 12. Komunikace AS DAMU

1.   Program zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Program zasedání rozeslaný členům AS DAMU dne 10.10.2019

Usnesení:        AS DAMU schvaluje program zasedání.

Hlasování:       pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

2.   Zápis z předchozího zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Zápis rozeslaný členům AS DAMU dne 10.05.2019

Usnesení:        AS DAMU schvaluje zápis z předchozího zasedání.

Hlasování:       pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

3.   Návrhy studijního programu na KATaP

Způsob projednání: AS se vyjadřuje

Navrhovatelé: Doubravka Svobodová (děkanka DAMU), Michal Čunderle (vedoucí KATaP)

Podklady k jednání: akreditační spisy zaslané členům AS DAMU dne 4.10.2019

Průběh jednání: K předloženému akreditačnímu spisu žádný člen senátu nevznesl žádné připomínky. Senát s paní děkankou diskutoval možnosti společné propagace anglických studijních programů.

Usnesení:        Akademický senát nemá k předloženému studijnímu návrhu žádné připomínky.

Hlasování:       pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

4.   Zástupce studentské komory AS do Stipendijní komise DAMU

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: Jakub Korčák, proděkan pro studijní záležitosti

Podklady k jednání: Nejsou.

Průběh jednání: Děkanka a místopředseda AS DAMU V. Šrámek prezentovali obsah a formu jednání stipendijní komise. Přítomní členové studentské komory společně navrhli jako kandidáta Filipa Kardu, o jehož nominaci senát následně hlasoval.

Usnesení:        Akademický senát nominuje do stipendijní komise člena studentské komory Filipa Kardu.

Hlasování:       pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

5.   Zástupce AS DAMU na promocích 27.11. 2019

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Nejsou.

Průběh jednání: M. Lázňovský požádal přítomné členy senátu, aby reprezentovali AS na promocích dne 27.11. Se svou účastí svolila senátorka Eva Málková..

6.   Ekologie na DAMU

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Nejsou.

Průběh jednání: Studentky DAMU Marta Hermanová a Sára Vosobová prezentovali stávající aktivity a plány neformální studentské iniciativy DAMU pro klima. Paní děkanka informovala o jednání se zástupci této iniciativy a prvních opatřeních, mezi které patří zvýšení počtu košů na tříděný odpad. Členové senátu vítají, že téma ekologie bylo na půdě fakulty otevřeno a vyjádřili aktivitě podporu a zájem do budoucna s reprezentanty iniciativy spolupracovat.

 

K zasedání AS se připojila Zuzana Černá. Zasedání opustil Filip Karda.

 

7.   Kauza Home Credit na UK

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: E. Málková - senátorka AS DAMU

Podklady k jednání: Nejsou.

Průběh jednání: AS DAMU krátce prodiskutoval téma, které mezitím bylo vyřešeno odstoupením obou stran o uzavření partnerské smlouvy.

8.   Ubytování studentů na koleji během zkoušení v DISKu

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: Studentská komora AS DAMU

Podklady k jednání: Předmětem diskuze bude hledání řešení ve věci ubytování studentů, kteří plní své studijní povinnosti už před začátkem semestru (typicky studenti připravující první inscenaci sezóny v divadle DISK).

Průběh jednání: AS DAMU považuje návrh na rezervaci pokojů pro studenty připravující projekt do divadla DISK za legitimní. Žádá proto paní děkanku, aby v tomto směru podnikla potřebné kroky. Paní děkanka přislíbila tento problém projednat na poradě vedení AMU a navrhnout řešení.

9.   Rozvrhy učeben a sálů

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: Studentská komora AS DAMU

Podklady k jednání: Návrh - vyvěšení pravidelných rozvrhů učeben, ateliérů a pohybových i přednáškových sálů u jejich vstupů.

Průběh jednání: Diskutoval se systém rezervací učeben a jejich využívání na různých katedrách. Systém papírových rozvrhů se nejeví jako dostatečně aktualizovatelný, v diskuzi proto zazněla mimo jiné možnost zveřejnit kalendáře místností na webu. Téma je nicméně v pravomoci exekutivy fakulty a potažmo jednotlivých kateder. Paní děkanka vzala podnět na vědomí.

10.       Automaty s občerstvením ve středním traktu

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: Studentská komora AS DAMU

Podklady k jednání: Někteří studenti projevili zájem, aby byla s provozovatelem nápojových a jídelních automatů domluvena možnost rozšíření o možnost bezhotovostní platby.

Průběh jednání: Členové senátu rozumí poptávce studentů a někteří se domnívají, že je i v zájmu provozovatelů automatů. Paní děkanka vzala podnět na vědomí a přislíbila pověřit příslušné oddělení, aby provozovatele s tímto požadavkem oslovilo.

11.       Poděkování Ladislavu Mrkvičkovi

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: Studentská komora AS DAMU

Podklady k jednání: Nejsou.

Průběh jednání: Studentská komora navrhuje oficiálně vyjádřit gratulace pedagogovi Ladislavu Mrkvičkovi k udělení ceny Thálie za celoživotní mistrovství. Členové senátu se k tomuto návrhu jednomyslně přihlásili.

Usnesení: AS DAMU gratuluje panu Ladislavu Mrkvičkovi k udělení Ceny Thálie za celoživotní mistrovství a děkuje za jeho dosavadní práci pro Divadelní fakultu.

Hlasování:       pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

12.       Komunikace AS DAMU

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: Studentská komora AS DAMU

Podklady k jednání: Téma k diskuzi - jak efektivně šířit informace o zasedání a dalších aktivitách AS DAMU (newsletter děkanky, samostatný newsletter, FB…).

Průběh jednání: Přítomní členové AS DAMU diskutovali o možnostech komunikace s akademickou obcí. Dohodli se na zintenzivnění komunikace skrze Facebokovou stránku Studentské komory AS a požádali přítomnou paní děkanku na zveřejňování termínů a programu následujících zasedání prostřednictvím jejího newsletteru

 

18. prosinec 2019

.