Vyhlášení stipendií - podzim AR 2022/2023

Děkan Divadelní fakulty AMU vyhlašuje do 31. 10. 2022 přijímání žádostí o:

1. FAKULTNÍ SOCIÁLNÍ STIPENDIUM V TÍŽIVÉ SITUACI:

Fakultní sociální stipendia jsou přiznávaná studentům/-kám zejména v případech, kdy jejich tíživá sociální situace brání úspěšnému plnění studijních povinností. Žádost je potřeba doplnit doklady prokazujícími její oprávněnost (např. doklady o příjmech rodiny, rodný list dítěte, potvrzení o sociální tísni od sociál. úřadu, potvrzení o studiu sourozenců, zdravotní potvrzení, potvrzení z úřadu práce, nájemní smlouva apod.). Žádat mohou také státní sociální stipendisté. Stipendijní komise při posuzování žádosti přihlíží zejména k těmto skutečnostem: sociální situace studenta/-ky; dosažené studijní a tvůrčí výsledky; aktuální studijní stav (čekatelství na SZZ atd.); stipendia přiznaná v minulosti; vyměřeným poplatkům za studium na AMU.

2. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ STIPENDIUM:

O státní sociální stipendium žádají studenti, jejichž rodiče na ně mají nárok na přídavek na dítě a příjem rodiny nepřevyšuje 1,5násobek životního minima. Tuto skutečnost dokladují předložením Sdělení pro účely přiznání stipendia, vydaným Úřadem práce. O toto stipendium lze žádat celoročně.


3. STIPENDIUM ZA VYNIKAJÍCÍ STUDIJNÍ VÝSLEDKY (PROSPĚCHOVÉ):

O stipendium mohou požádat studenti bakalářských a magisterských programů v českém jazyce za studijní výsledky v ak. roce 21/22. Podmínky přidělení: pouze klasifikace A, B resp. Z; složení všech zkoušek a zápočtů v prvním (řádném) termínu; zápis do vyššího do 14. 9. 2022. 


4. TVŮRČÍ STIPENDIUM ZA VYNIKAJÍCÍ UMĚLECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ NEBO INOVAČNÍ VÝSLEDKY:

Žádost o přiznání tvůrčího stipendia může podat student a nominovat tak sám sebe nebo jiného studenta. Žádost musí obsahovat jméno a katedru navrhovatele; jméno, ročník a studijní program navrženého; zdůvodnění žádosti min. na 2 odstavce – za jaký tvůrčí výsledek navrhujete stipendium; přílohy prokazující oprávněnost žádosti, odkazy na relevantní webové stránky, ohlasy v médiích apod. 

Ubytovací stipendium se generuje automaticky dle dat matriky, pokud má student/-ka na něj nárok dle podmínek stanovených Stipendijním řádem AMU. Nelze o něj žádat.     

 

doc. Mgr. et. MgA. Karel František Tománek, v.r., děkan DAMU 
Mgr. Kateřina Maxová, Studijní oddělení DAMU

12. říjen 2022

.