Stipendia podzim akademického roku 2021/2022 - vyhlášení


Děkan Divadelní fakulty AMU vyhlašuje do 31. 10. 2021 přijímání žádostí o

1. FAKULTNÍ SOCIÁLNÍ STIPENDIUM V TÍŽIVÉ SITUACI:

O fakultní sociální stipendium mohou požádat ti studenti, kteří mohou doložit tíživou sociální situaci relevantními doklady (příjmy rodiny, rodný list dítěte, potvrzení o sociální tísni od sociál. úřadu, potvrzení o studiu sourozenců, zdravotní potvrzení, potvrzení z úřadu práce, nájemní smlouva apod.) a také státní sociální stipendisté (s potvrzením viz. níže).

2. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ STIPENDIUM:

O státní sociální stipendium žádají studenti, jejichž rodiče na ně mají nárok na přídavek na dítě a příjem rodiny nepřevyšuje 1,5násobek životního minima. Tuto skutečnost dokladují předložením Sdělení pro účely přiznání stipendia, vydaným Úřadem práce.

3. STIPENDIUM ZA VYNIKAJÍCÍ STUDIJNÍ VÝSLEDKY (PROSPĚCHOVÉ):

Je určeno studentům bakalářských a magisterských programů v českém jazyce za studijní výsledky v ak. roce 2020/21. Mohou o něj požádat studenti, kteří nemají horší klasifikaci než B resp. Z a zároveň všechny zkoušky složili v prvním (řádném) termínu a zároveň se zapsali do ak. roku 2021/22 do 20. 9. 2021.

4. TŮRČÍ STIPENDIUM ZA VYNIKAJÍCÍ UMĚLECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ NEBO INOVAČNÍ VÝSLEDKY:

Nově může žádost o přiznání tvůrčího stipendia podat také student a nominovat tak sám sebe nebo jiného studenta. Žádost musí obsahovat jméno, ročník a studijní program navrhovatele; jméno, ročník a studijní program navrženého; zdůvodnění žádosti min. na 2 odstavce – za jaký tvůrčí výsledek navrhujete stipendium; příp. odkazy na relevantní webové stránky, ohlasy v médiích apod.

Žádosti o všechny druhy stipendií se podávají na předepsaných formulářích, zveřejněných na webové stránce fakulty ZDE.

PODEPSANÉ ŽÁDOSTI O STIPENDIA PODÁVEJTE DO 31. 10. 2021 STUDIJNÍMU ODDĚLENÍ DAMU:

Na žádosti podané po termínu nebo bez podpisu nebude brán zřetel.

O přiznání stipendií rozhodne děkan DAMU na základě návrhu Stipendijní komise DAMU do konce listopadu 2021.

Podmínky přidělení stipendií se řídí Stipendijním řádem AMU.

Mimořádné stipendium v případě tíživé situace v důsledku koronavirové pandemie NENÍ VYHLÁŠENO.

Ubytovací stipendium se generuje automaticky z matriky. Pokud má student nárok na ubytovací stipendium, nemusí o něj žádat. Podmínkou vyplacení je aktualizované číslo bankovního účtu v KOSu.    

 

V Praze, 11. října 2021                

doc. Mgr. et. MgA. Karel František Tománek, v.r.
děkan DAMU

Studijní oddělení DAMU 11. října 2021, Mgr. Kateřina Maxová

 

12. říjen 2021

.