Výnos děkana č. 2/2022 - vyhlášení příjímacích řízení do doktorských programů ak.r. 2022/2023

V souladu s § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU, vyhlašuji pro uchazeče o studium níže uvedených doktorských studijních oborů a programů lhůtu pro podání přihlášek ke studiu v akademickém roce 2022/2023 a způsob jejich podávání, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách Akademickým senátem DAMU dne 30. 1. 2022 formou per rollam, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek, formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení.

Doktorské studijní programy a obory, pro které je vyhlašováno přijímací řízení:

Alternativní a loutková tvorba a její teorie

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

Teorie a praxe divadelní tvorby

Teorie a praxe dramatické výchovy

Tyto skutečnosti a s nimi související informace pro uchazeče jsou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek DAMU v sekci Doktorské studium/Přijímací řízení.

 

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU

8. únor 2022

.