Výnos děkana č. 1/2022, kterým se ustavuje Ombudsman/ka DAMU

Děkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze podle čl. 13 odst. 3 statutu AMU, vydává tento výnos v mezích právních předpisů, vnitřních předpisů AMU a fakulty, který upravuje a ruší výnos děkana č. 2/2021 a nově ustavuje Ombudsmana/ku Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze:

Preambule

Ombudsman/ka Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen „Ombudsman“) je nezávislou osobou, která svým působením vytváří prostor pro dialog a důvěrnou pomoc studujícím, zaměstnancům a zaměstnankyním Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen DAMU), a to především v otázkách etiky, kultury pracovního prostředí a prevence zneužití moci.

Jeho posláním je podílet se svým působením na vytváření a zajištění bezpečného a spravedlivého studijního a pracovního prostředí, stejně tak jako podporovat jeho diverzitu. DAMU v souladu s ust. § 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách přijímá aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní. Mnohost životních názorů a životních zkušeností je vnímána obzvláště v uměleckém prostředí jako zásadní a přínosná kvalita. I proto má Ombudsman napomáhat také k vytváření nástrojů na slaďování rodinného, studijního a pracovního života i k inkluzi jakýchkoliv znevýhodněných skupin.

Činnost Ombudsmana je zároveň integrálně navázána do struktury DAMU, doplňuje činnost dalších orgánů DAMU, a jeho hlavní poslání je funkce poradní, kultivační a mediační.

Hlava I

Základní zásady

Článek 1

Rozsah působnosti

1. Ombudsman

a) ochraňuje a pomáhá studujícím, zaměstnancům a zaměstnankyním DAMU v situacích, které vykazují znaky nepřiměřeného chování jako jsou diskriminace, zastrašování, sexuální obtěžování, šikana, mobbing, bossing a jiné formy nepřiměřeného chování, které není řešeno v souladu s postupy stanovenými vnitřními předpisy a normami DAMU či AMU;

b) zvyšuje přístupnost forem a organizace studia studujícím se speciálními vzdělávacími potřebami

c) přispívá k rozvoji vnitřní kultury a demokratického fungování DAMU, proaktivně upozorňuje na možná slabá místa aktuální praxe a navrhuje potenciální zlepšení a řešení.

2. Diskriminací se ve smyslu ust. § 2 zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminačního zákona rozumí:

a) jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního stavu, náboženského vyznání, víry či světového názoru, i z důvodu sociální či státní příslušnosti

b) obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci. Za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství a z důvodu genderové identifikace.

c) Diskriminací je také jednání, kdy je s osobou zacházeno méně příznivě na základě domnělého důvodu dle písm. a).

 

Článek 2

Zásada nezávislosti

1. Ombudsman je v rámci výkonu své činnosti podle tohoto výnosu poradním orgánem děkana.

2. Ombudsman nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto výnosu, jakkoliv postihován.

3. Ombudsman doplňuje činnost, ale nezasahuje do činnosti dalších orgánů AMU, zejm. děkana fakulty, akademického senátu fakulty, odborových organizaci, Etické komise AMU či disciplinární komise fakulty.

3. Pozice Ombudsmana je nezávislá na působení v dalších orgánech AMU a fakulty, a je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty.

Článek 3

Zásada neutrality a nestrannosti

1. Ombudsman usiluje o nestrannost, spravedlnost a objektivitu při posuzování a řešení podnětů a posuzování pravidel a procesů AMU či fakulty.

2. Ombudsman nesmí mít žádný osobní zájem v řešených podnětech. Je-li se zřetelem k projednávanému podnětu nebo osobám, jichž se podnět týká, důvod se domnívat, že zájmy Ombudsmana zabývajícího se konkrétním podnětem jsou v rozporu se zájmy předkladatele a/nebo DAMU je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit předkladateli podnětu a děkanovi.

3. Pozice Ombudsmana je honorována, a to pevnou částkou, o jejíž výši rozhodne děkan. Ombudsman se nesmí nechat při výkonů své funkce touto odměnou ovlivnit.

Článek 4

Zásada důvěrnosti

1. Ombudsman udržuje veškerou komunikaci v přísně důvěrném režimu. Tuto povinnost mají i třetí osoby, které s Ombudsmanem na řešení konkrétního případu spolupracují. 

2. Ombudsman nesmí odhalit třetí osobě identitu dotčené osoby, nesmí poskytnout takové in-formace, které by mohly vést k ohrožení anonymity dotčené osoby, výjimkou může být:
a)    informování děkana či rektorky,
b)    případ, kdy takový postup dotčená osoba explicitně dovolí, toto svolení musí být písemně doloženo;
c)    případ, který vyhodnotí jako potenciální ohrožení života či vážného ohrožení na zdraví;
d)    případ, kdy jsou tyto informace vyžadovány právními předpisy.

3. V případě, že bude Ombudsman statisticky zpracovávat informace o dotčených osobách, uči-ní tak takovým způsobem, aby neohrozili jejich anonymitu.

4. Ombudsman odpovídá za důvěrnost a udržuje podklady a informace (např. poznámky, tele-fonní zprávy, kalendáře schůzek) na bezpečném místě tak, aby do nich nemohl nikdo nahlížet. Ombudsman je povinen uchovávat podněty po dobu 5 let ode dne jejich přijetí a řídí se praxí pro likvidaci těchto informací dle Spisového a skartačního řádu AMU.

5. Podmínkou jmenování Ombudsmanem je písemný souhlas jmenovaného spojený se závaz-kem mlčenlivosti o všech důvěrných nebo jinak citlivých aspektech projednávaných podnětů a jeho činnosti na této pozici.


Článek 5
Zásada neformálnosti 

1. Ombudsman funguje zpravidla na neformálních principech, což se odráží i v neformálních nástrojích preferovaných při řešení podnětů; za takové nástroje lze označit například naslou-chání, poskytování a přijímání informací, včasná identifikace a předcházení problémů, posky-tování návrhů řešení problému a další.

2. Upřednostňovaným způsobem řešení sporů je dohoda, jejíž uzavření může Ombudsman pod-pořit všemi dostupnými prostředky, přednostně organizací jednání, mediací či kyvadlovou di-plomacií.

Článek 6
Zásada ochrany oznamovatele a dalších zúčastněných osob

1. Jakákoliv aktivita Ombudsmana je podmíněna souhlasem osoby, která se na něj obrátila.

2. Užití služeb Ombudsmana je dobrovolné, nemůže být požadovaným krokem při podání stíž-nosti či při formálním řešení problému.

3. Nikdo nebude a nemůže být vystaven odvetnému opatření v důsledku využití služeb Ombud-smana jím samým či osobou jemu blízkou. Tato ochrana se vztahuje i na osoby, které poskyt-nou pomoc Ombudsmanovi. Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivý podnět či poskytla vědomě nepravdivé informace.

Hlava II
Činnost Ombudsmana

Článek 7
Kontaktování Ombudsmana

1. Každý zaměstnanec/kyně  či studující na DAMU, se může obrátit na Ombudsmana a požádat o konzultaci.

2. Žadatelé o služby Ombudsmana jej mohou požádat o konzultaci (v případě potřeby anonym-ně) písemně, tj. v listinné nebo elektronické podobě (poštou, e-mailem nebo datovou zprá-vou), případně telefonicky nebo osobně.

3. Následně si zájemce domluví termín, formu a způsob prvního setkání dle článku 8 tohoto vý-nosu. 


Článek 8
První setkání 

1. Prvotní setkání může mít formu individuální osobní konzultace. Může probíhat i prostřednic-tvím videohovoru.

2. K setkání je možné si vzít další osobu (i mimo AMU), které dotyčný důvěřuje (např. spolužáka, kolegu, rodiče). 

3. V rámci prvního setkání si dotyčný nejprve určí režim důvěrnosti komunikace. Následně jsou diskutovány konkrétní detaily problematické situace. V případě, že si dotyčný zvolil anonymní režim projednání, je povinen Ombudsmanovi v rámci prvního setkání prokázat, že splňuje podmínku zaměstnaní či studia na DAMU.

4. Z prvotního setkání sepíše Ombudsman záznam, který věrně zachycuje podstatu problema-tické situace a umožní dotyčnému, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření dotyčného se k zá-znamu přiloží.

5. Výsledkem prvotního setkání by měla být některá z možností podpory či návrhů řešení, dle článku 9 tohoto výnosu.

6. Ombudsman se s dotyčnou osobou může domluvit také na dalším setkání, které by mohlo pomoci řešení dané situace. 

7. Ombudsman na podnět zareaguje nejpozději do třiceti dnů od prvního setkání.

Článek 9
Formy podpory 

1. Ombudsman nejprve rozhodne, zda podnět spadá do rozsahu jeho působnosti. Do rozsahu působnosti Ombudsmana nespadají podněty:
a)    anonymní, a/nebo
b)    bez řádného zdůvodnění, a/nebo
c)    na jednání, u kterých uplynulo více než 5 měsíců ode dne, kdy se o jednání dotyčný dozvěděl, a/nebo 
d)    na jednání, u kterých uplynulo více než 5 let od dne kdy k jednání mělo dojít.

2. Ombudsman případy nerozhoduje, ale poskytuje zúčastněným podporu a informace o mož-nostech nápravy či řešení v rámci orgánů DAMU či AMU.

3. Pokud je to možné, Ombudsman se snaží dotčené osobě pomoci primárně takovým způso-bem, aby byla dotčená osoba schopna vyřešit situaci sama, případně vyřešit podnět na co nejnižší možné úrovni v návaznosti na organizační strukturu AMU či fakulty.

4. V závislosti na individuálním posouzení jednotlivého případu může Ombudsman dotyčnému dále navrhnout:
a)    dokumentaci případu a pomoc s formulací stížnosti, 
b)    řešení, např. formou setkání se zainteresovanými stranami za přítomnosti Ombudsmana,
c)    zvážení dalšího postupu dle vnitřních předpisů a norem DAMU či AMU, případně právních předpisů,
d)    další interní či externí pomoc (kontakt na psychologickou poradnu, příp. na neziskové or-ganizace, právní pomoc),
e)    možnost předat stížnost anonymizovaně prostřednictvím Ombudsmana děkanovi k řeše-ní, příp. rektorce, fakultní disciplinární komisi, ev. Etické komisi AMU.

5. Ombudsman může v rámci řešení podnětu na základě vlastního uvážení vyhledat expertní poradenství po předchozím písemném souhlasu děkana. Náklady na expertní poradenství hradí DAMU.

Článek 10
Pravomoci Ombudsmana

1. Za účelem řešení podnětu si Ombudsman může vyžádat spolupráci kteréhokoli zaměstnance nebo studenta DAMU. 

2. Ombudsman může požádat o přístup k informacím relevantním k případu.

3. Jestliže příslušný orgán, člen akademické obce DAMU či její zaměstnanec nebude postupovat v souladu s tímto výnosem, může Ombudsman podat stížnost děkanovi.

 
Článek 11
Edukativní činnost Ombudsmana

1. Ombudsman ve spolupráci s vedením fakulty organizuje semináře a další vzdělávací aktivity směřující k vytvoření a následného kontinuálního udržení bezpečného a spravedlivého studij-ního a pracovního prostředí na DAMU. 

Článek 12
Zpráva o činnost

1. Ombudsman monitoruje vnitřní procesy DAMU s cílem předcházet nerovnému a/nebo neetic-kému jednání. 

2. Ombudsman předkládá děkanovi každoroční stručnou anonymizovanou obecnou zprávu o své činnosti.

3. Zpráva o činnosti Ombudsmana obsahuje:
a)    typy řešených případů (počet; datum přijetí podnětu; katedru či součást, které se týká; způsob posouzení)
b)    příp. analýzu trendů, problémů a nedostatků z hlediska pravidel a procesů DAMU,
c)    příp. návrhy systémových změn. 

Hlava III
Obsazení pozice Ombudsmana

Článek 13
Jmenování a odvolávání Ombudsmana

1. Ombudsmana jmenuje a odvolává děkan. Děkan jmenuje ombudsmana na základě doporuče-ní „rozšířené akademické obce“, které vychází z voleb dle. čl. 15 tohoto výnosu.

2. Funkční období Ombudsmana činí zpravidla 2 roky a počíná jmenováním. 

3. Funkční období Ombudsmana zaniká: 
a)    dnem, ke kterému uplyne funkční období, 
b)    ztrátou způsobilosti k výkonu funkce, zejména dle čl. 15 odstavce 4 v případě studia či vzniku jiného pracovněprávního vztahu k DAMU,
c)    dnem doručení písemného prohlášení, jímž se vzdává své funkce, děkanovi, 
d)    dnem, ke kterému byl děkanem odvolán, a to i bez udání důvodu,
e)    úmrtím.

Článek 14
Tajemník Ombudsmana

1. Děkan po konzultaci s Ombudsmanem může pověřit vybraného zaměstnance funkcí tajemní-ka Ombudsmana. Tajemník vykonává administrativní a technické činnosti nutné pro činnost Ombudsmana. Povinnost dodržet zásadu důvěrnosti se na tajemníka vztahuje v obdobném rozsahu.

 
Článek 15
Volba Ombudsmana

1. Volby Ombudsmana se řídí těmito ustanoveními a vychází z voleb se zajištěním rovného a přímého volebního práva elektronickým tajným hlasováním.

2. „Rozšířenou akademickou obec“ fakulty tvoří akademičtí pracovníci přijatí na základě výběro-vého řízení, studenti zapsaní do studia ve studijním programu, který uskutečňuje příslušná fa-kulta a dále ostatní zaměstnanci v pracovním poměru k DAMU (dále jen „THP pracovníci“).   

3. Je-li student zároveň akademickým pracovníkem či THP pracovníkem, může volit pouze v rámci komory akademických pracovníků. Je-li akademický pracovník zároveň THP pracovní-kem může volit pouze v rámci komory akademických pracovníků.

4. Volby vyhlašuje děkan nejpozději 30 dní před skončením funkčního období stávajícího Om-budsmana. Vyhlášení voleb se bezodkladně zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek DAMU. Děkan může v rámci vyhlášení voleb rozhodnout, že budou přijímány pouze návrhy na ty kandidáty, kteří nebudou v době jmenování zaměstnancem či studentem DAMU. Současně může stanovit kritéria na zkušenosti kandidátů z oblasti právní, psychologické či vzdělávací, jejich posouzení náleží volební komisi.

5. Volby organizuje a řídí volební komise jmenovaná děkanem. Předsedu volební komise jmenu-je děkan. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou.

6. Volební komise odpovídá za řádný průběh voleb a zajištění rovného a přímého volebního prá-va tajným hlasováním. Tato komise dále zajistí ve spolupráci s děkanem i včasnou informo-vanost o datu volby a způsobu výběru kandidátů. Volební komise je usnášeníschopná je-li pří-tomna či jinak účastna (např. videohovor) nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí je při-jato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina zúčastněných členů. Hlasování volební komise se provádí aklamací.

7. Seznam voličů vzniká tři pracovní dny před prvním dnem voleb výpisem akademických pra-covníků, studentů a THP pracovníků DAMU z příslušných registrů vedených AMU a tento se-znam přebírá volební komise. 

8. Volební komise shromáždí návrhy kandidátů, které jí musí být předloženy předepsanou for-mou. Neúplné a chybné návrhy budou volební komisí vyřazeny. Seznam kandidátů zveřejní komise nejpozději pět dnů před volbami a ve stejné lhůtě může vyhlásit i konání shromáždění akademické obce, kde jsou kandidáti na Ombudsmana představeni a mohou zodpovědět do-tazy zúčastněných a vyslechnout jejich připomínky.

9. Děkan určí pro vlastní volby nejméně dva pracovní dny v průběhu semestru, kdy bude elektro-nická volební místnost zpřístupněna.

10. Každý volič může hlasovat pouze jednou, osobně, po prokázání své totožnosti volební komisi prostřednictvím určeného přístupu dálkové komunikace. Hlasování v zastoupení není možné.

11. Na volebním lístku musí být uvedena jména všech kandidátů, a způsob jeho vyplnění, tj. kroužkování či zaškrtávání či jiným způsobem. 

12. Sčítání hlasů po ukončení voleb musí být přítomni nejméně tři členové volební komise. Vo-lební lístek odevzdaný bez označení kandidáta bude považován za platný. Za neplatný volební lístek je považován takový, na němž je buď označeno více kandidátů, nebo na něj bylo dopl-něno jméno jiného kandidáta, a dále takový, kde není označení kandidátů jednoznačné (niko-liv lístek bez označení kandidáta).

13. Výsledky voleb zjišťuje volební komise. Vyhodnocení výsledků se provede nejpozději v den následující po posledním dni voleb. Volební komise sepíše o průběhu voleb protokol, který podepíše předseda a jeden další člen komise. Předseda volební komise předá výsledky děka-novi.

14. Ombudsmanem je navržen kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů,. Při rovnosti hlasů se rozhoduje mezi kandidáty, kteří obdrželi stejný počet hlasů, losem. Pokud se voleb zúčastní jediný kandidát, bude navržen Ombudsmanem v případě, že získá prostou většinu všech plat-ných odevzdaných hlasů“

15. Další kandidáti, kteří získali nižší počet hlasů a přesáhli hranici 15 % platných odevzdaných hlasů, se stávají náhradníky a v případě uvolnění místa Ombudsmana jsou neprodleně povo-láni podle pořadí získaných hlasů.

16. Náhradníka na uvolněné místo povolává písemně děkan dopisem. Náhradník se stává Om-budsmanem dnem jmenování a jeho funkční období končí dnem, kterým by končilo funkční období Ombudsmana, kterého náhradník nahrazuje.

17. Pokud došlo k pochybení, které mohlo hrubě ovlivnit výsledky voleb, může volební komise navrhnout děkanovi jejich opakování. Na postup při organizaci opakovaných voleb se vztahu-je postup uvedený v čl. 15 odst. 1 až 17 přiměřeně. Podnět ke zpochybnění výsledku volby může být podán v listinné podobě k rukám předsedy volební komise nejpozději do 14 kalen-dářních dnů po vyhlášení výsledku voleb.

18. Pokud protokol volební komise, pro uvolněné místo neobsahuje dalšího náhradníka, vyhlašuje neprodleně děkan doplňovací volby. Na tyto doplňovací volby se vztahuje čl. 15 odst. 1 až 17 přiměřeně. 

Článek 16
Závěrečná ustanovení

1. Tímto výnosem se ruší výnos děkana č. 2/2021.

2. Tento výnos nabývá platnosti podpisem a dnem účinnosti 20. 1. 2022.

doc. Mgr. MgA. Karel František Tománek v.r.
děkan DAMU
 

21. leden 2022

.