Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

V souladu s § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU, vyhlašuji pro uchazeče o studium níže uvedených bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů a programů lhůtu pro podání přihlášek ke studiu v akademickém roce 2022/2023 a způsob jejich podávání, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu DAMU dne 21. června 2021, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení.

Studijní programy a obory, pro které je vyhlašováno přijímací řízení:


Bakalářské studijní programy/obory:
Režie-dramaturgie činoherního divadla
Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla
Herectví alternativního a loutkového divadla
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Scénografie alternativního a loutkového divadla
Scénografie
Produkce
Dramatická výchova
Teorie a kritika divadelní tvorby

Magisterský studijní program:
Herectví činoherního divadla

Navazující magisterské studijní programy/obory:
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Scénografie
Dramatická výchova
Alternativní a loutkové divadlo

Doktorský studijní program:
Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Tyto skutečnosti a s nimi související informace pro uchazeče jsou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek DAMU v sekci Studium/Přijímací řízení.

15. července 2021

Doc. Karel František Tománek

Děkan DAMU

15. červenec 2021

.