Výnos děkana Divadelní fakulty AMU č. 1/2017. Studium v doktorských studijních programech

kterým se upravuje Část čtvrtá Studijního a zkušebního řádu AMU – Studium v doktorských studijních programech

Ad čl. 18

Organizace studia

1. Studium v doktorském studijním programu Dramatická umění se na DAMU uskutečňuje podle § 47 a § 47a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dále „zákon“, na základě rozhodnutí MŠMT ČR čj. MSMT-14182/2016-1 z 13. 5. 2016, čj. MSMT 22676/2016-1 z 25. 7. 2016, čj. MSMT 16406/2012-M3 a čj. MSMT-12658/2015 ze dne 11. 5. 2015, kterými bylo Divadelní fakultě uděleno právo uskutečňovat doktorské studium ve studijních oborech:
a) Alternativní a loutková tvorba a její teorie,
b) Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika,
c) Scénická tvorba a teorie scénické tvorby,
d) Teorie a praxe divadelní tvorby,
e) Teorie a praxe dramatické výchovy.

2. Studium v doktorském studijním programu se uskutečňuje v prezenční nebo kombinované formě. Standardní doba studia v doktorském studijním programu na DAMU je nejméně tříletá, nejvýše čtyřletá, v návaznosti na akreditaci. Ze závažných důvodů může děkan na základě žádosti studenta a na doporučení oborové rady povolit přerušení studia na dobu jednoho roku, výjimečně i na dobu delší, maximálně však na dobu dvou let. Na přerušení studia s výjimkou jeho přerušení podle čl. 20, odst. 7 Studijního a zkušebního řádu AMU není právní nárok.

3. Maximální doba studia doktorského studijního programu od zápisu až do řádného ukončení je v případě tříletého i čtyřletého prezenčního studia šest let, v případě kombinovaného studia se maximální doba studia o rok prodlužuje. Do maximální doby studia se nezapočítává doba, na kterou bylo studentovi studium přerušeno, ani uznaná doba rodičovství, během které studoval.

4. Studentům prezenční formy doktorského studia může být v souladu se stipendijním řádem AMU přiznáno stipendium. Podmínky jejich hmotného zabezpečení jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy. Mohou být účastníky výzkumných projektů a grantů a vstupovat do pracovně právního poměru k AMU. Předpokládá se, že studenti prezenčního studia aktivně participují na pedagogických a výzkumných úkolech dle potřeb fakulty a upřednostňují je před mimofakultními aktivitami.

5. Kombinovaná forma doktorského studia je určena zejména uchazečům, kteří i v průběhu studia aktivně pracují v odpovídající teoretické, umělecké či pedagogické oblasti apod. a tato je zdrojem jejich příjmu. Studenti kombinované formy doktorského studia nemají nárok na stipendium.

6. Studium v doktorském studijním programu může být kvantifikováno kredity ECTS.

7. Za organizaci, administrativu a kontrolu studia v doktorském studijním programu odpovídá na děkan nebo jím určený proděkan.

 

Ad Čl. 19

Přijímací řízení

1. Přijímací řízení do studia v konkrétním oboru doktorského studijního programu veřejně vyhlašuje děkan na základě návrhu předsedy příslušné oborové rady, která studium pedagogicky a organizačně zajišťuje. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je dle § 48 odst. 3 zákona řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a v oblasti umění též získání akademického titulu. Vyhlášení přijímacího řízení musí obsahovat:
a) obor doktorského studia,
b) podmínky pro přijetí,
c) požadavky na doklady, které je nutno přiložit k přihlášce (doklad o ukončení vysoké školy, přehled dosavadní teoretické, popř. umělecké činnosti, seznam publikovaných prací, včetně popularizačních a pedagogicky zaměřených, životopis),
d) místo, kam uchazeč zašle přihlášku,
e) údaj o lhůtě pro podání přihlášky,
f) požadavky na projekt disertační práce (stručný nástin problematiky, na kterou bude disertační práce zaměřena v rozsahu cca 7500–11 500 znaků).

2. Předsedu a členy komise pro přijímací zkoušku (dále jen „komise“) jmenuje děkan DAMU na návrh předsedy příslušné oborové rady. Komise má nejméně pět členů.

3. Přijímací zkouška je ústní. Koná se před komisí. Uchazeč má v rozpravě prokázat předpoklady k samostatnému vědeckému, uměleckému či umělecko-pedagogickému výzkumu a schopnost teoretické reflexe. Součástí přijímací zkoušky je rozprava o tématu zvoleném pro disertační práci.

4. Komise posoudí úroveň znalostí uchazečů a jejich předpoklady ke studiu. O výsledku zkoušky se komise usnáší většinou hlasů přítomných členů na neveřejném zasedání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

5. Průběh přijímacího řízení do doktorského studijního programu, včetně případných odvolání, se řídí ustanoveními čl. 24 Studijního a zkušebního řádu AMU.

6. Uchází-li se o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu uchazeč, který získal vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, řídí se jeho přijetí § 48 odst. 5 zákona.

 

Ad Čl. 20

Průběh studia

1. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu. Individuální studijní plán navrhuje školitel a schvaluje oborová rada, jeho obsahem je zejména výčet studijních povinností, kontrol studia a plnění vědeckých, výzkumných, uměleckých nebo dalších tvůrčích povinností a dále plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných stáží anebo pedagogických aktivit. Studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada.

Oborová rada

2. Oborová rada je iniciačním a dohlížecím orgánem, garantujícím patřičnou úroveň doktorského studia. Členy oborové rady jmenuje děkan především z řad akademických pracovníků fakulty a dalších význačných osobností oboru.

3. Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu.

4. Oborová rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Ke schválení usnesení je potřebná nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

5. Oborová rada zejména:
a) navrhuje děkanovi složení přijímací komise pro konkrétní obor doktorského studia,
b) schvaluje každému studentovi doktorského studijního programu školitele,
c) schvaluje individuální studijní plány, které předkládají školitelé po projednání se studenty doktorského studia,
d) schvaluje témata (zaměření) disertačních prací,
e) do konce akademického roku zhodnotí každého studenta podle dosažených výsledků a informuje děkana,
f) navrhuje děkanovi složení komise pro obhajobu disertačních prací a datum konání,
g) schvaluje oponenty disertačních prací,
h) navrhuje děkanovi složení komise pro státní doktorskou zkoušku. (MŠMT má právo jmenovat další členy státní doktorské komise.)

Školitel

6. Děkan stanovuje písemně každému z posluchačů doktorského studia školitele, kterého schválila oborová rada.

7. Školiteli mohou být ustanoveni profesoři, docenti a držitelé titulu Ph.D., případně odborníci mimo AMU z oblasti odborného zaměření studenta schválení příslušnou oborovou radou.

8. Školitel
a) sestavuje ve spolupráci se studentem doktorského studia jeho individuální studijní plán a odpovídá oborové radě za jeho plnění,
b) upřesňuje se studentem téma disertační práce a vede ho při jejím zpracovávání zejména v metodologických otázkách,
c) poskytuje studentovi doktorského studia konzultace,
d) předkládá hodnocení studenta oborové radě, na jehož základě se stanovuje výše nadstavbového stipendia v souladu s Vyhláškou děkanky č. 1/2015, odst. 3,
e) při nevyhovujícím hodnocení navrhne školitel společně s předsedou oborové rady děkanovi fakulty vyloučení ze studia.

9. Činnost učitele a školitele v doktorském studiu se započítává do jeho pedagogického úvazku, příp. je odměňována na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Na návrh předsedy oborové rady může být oceňována osobním ohodnocením, ev. mimořádnými odměnami.

 

Ad Čl. 21

Klasifikace a kontrola studia

Studijní plán

1. Studijní plán navrhuje a projedná se studentem školitel. Studijní plán zahrnuje časový rozvrh studia, lze v něm dále určit absolvování části studia na jiné vysoké škole, lze do něj zařadit stáže na vysoké škole nebo v obdobné instituci v zahraničí, účast na seminářích a konferencích, případně též pedagogické působení doktoranda.

2. Individuální studijní plán předkládá školitel oborové radě ke schválení nejpozději do jednoho měsíce od zahájení akademického roku.

Klasifikace a kontrola studia

3. Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené individuálním studijním plánem.

4. Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění komplexu povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje se do výkazu o studiu studenta doktorského studijního programu, případně do informačního systému slovem „Započteno“ (Z) / „Nezapočteno“ (N).

5. Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. Může být praktická či teoretická, písemná, ústní nebo kombinovaná a zapisuje se do výkazu o studiu studenta doktorského studijního programu, případně do informačního systému slovy „prospěl“ – „neprospěl“.

Zkoušky z jazyků

6. Zkoušky z jazyků zajišťuje Centrum jazykové přípravy AMU. Student doktorského studia je povinen složit zkoušky ze dvou cizích jazyků. Zkouška z prvního jazyka musí být splněna nejpozději do konce druhého ročníku studia. Druhý cizí jazyk je student povinen absolvovat do konce posledního ročníku studia.

7. Při zkoušce jazyků se ověřuje, že student doktorského studia dosáhl takové znalosti jazyka, která mu umožňuje hovořit o odborné problematice, sledovat odborné přednášky, pracovat s odbornou literaturou, umělecky tvořit a běžně komunikovat. Kromě toho má ovládat i běžnou formu krátkého písemného projevu v oboru. Zkoušky skládá posluchač doktorského studia ze dvou z těchto jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština nebo ruština.

8. Pokud studující jazykovou zkoušku nesložil, může ji opakovat pouze jednou, nejdříve však za tři měsíce.

9. Bez složení zkoušek z cizích jazyků se nelze přihlásit ke státní doktorské zkoušce.

 

Ad Čl. 22

Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška

Disertační práce

1. Disertační práce je výsledkem výzkumné činnosti, která přináší nové poznatky a má podobu teoretické práce nebo uměleckého díla doprovázeného v rovné míře teoretickou reflexí.

2. Disertační práce teoretická musí být vytištěna v českém jazyce. Studenti mohou se souhlasem děkana předložit práci v cizím jazyce – zpravidla v jazyce slovenském, anglickém nebo německém. Zpracování podléhá Výnosu rektora AMU č. 4/2006 (Pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU.) Musí být svázána a odevzdána děkanovi ve čtyřech vyhotoveních. Kromě toho odevzdá student disertační práci i v elektronické podobě. Záznam uměleckého díla vytvořeného v rámci doktorského studia se jako dokladová součást teoretické disertační práce odevzdává rovněž ve čtyřech vyhotoveních.

3. S disertační prací předkládá doktorand současně teze své disertační práce v 10 vyhotoveních a v rozsahu do maximálně 48 000 znaků. Jedna verze těchto tezí musí být odevzdána v elektronické podobě. Teze stručně vyjadřují obsah, metody, výsledky a závěry disertační práce. Teze budou zveřejněny na internetových stránkách fakulty. Za zveřejnění je odpovědný proděkan pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost. Na titulním listu tezí musí být uvedeno:
a) jméno školy a fakulty, kde se obhajoba koná,
b) jméno doktoranda a název disertační práce,
c) obor doktorského studia,
d) jméno školitele.

Příprava obhajoby disertační práce

4. Přípravu obhajoby disertace zahajuje děkan fakulty (nebo jím určený proděkan) na základě písemné přihlášky. Student se ke státní doktorské zkoušce a k obhajobě disertační práce přihlašuje prostřednictvím studijního informačního systému. Časový interval mezi odevzdáním a vlastní obhajobou disertační práce je nejméně 2 měsíce. S přihláškou uchazeč předkládá:
a) disertační práci v podobě, kterou stanovuje čl. 22, odst. 2 tohoto výnosu,
b) teze v podobě, kterou stanovuje čl. 22, odst. 2 tohoto výnosu,
c) doklad o splnění studijních povinností.

5. Studijní oddělení po přezkoumání dokladů, kontrole splnění studijního plánu, formálních náležitostí disertace a tezí postoupí žádost s dokumentací předsedovi oborové rady.

6. Oborová rada navrhne a děkan určí datum a místo konání obhajoby – nejméně dva měsíce po předložení úplné žádosti uchazeče, nejpozději však do šesti měsíců.

7. Komise pro obhajobu disertační práce a státní doktorskou zkoušku a jejich předsedy jmenuje děkan na návrh oborové rady. Komise jsou nejméně pětičlenné. Členy komise mohou být jmenováni profesoři, docenti a odborníci schválení uměleckou radou DAMU. Nejméně jeden člen komise musí být z pracoviště mimo fakultu.

8. Předseda oborové rady jmenuje 2–3 oponenty disertační práce, které musí schválit oborová rada. Oponenti mohou být schváleni rovněž per rollam. Jeden z oponentů musí být externí, tzn. nesmí být akademickým pracovníkem AMU. Předseda oborové rady požádá stanovené oponenty o vypracování oponentských posudků. Posudek musí obsahovat objektivní a kritické zhodnocení předností a nedostatků disertační práce. Oponent se v posudku vyjádří zejména k:
a) tématu,
b) metodě,
c) splnění cílů práce,
d) přínosu disertační práce,
e) celkové kvalitě disertační práce a její dostatečnosti pro konání obhajoby.

V závěru svého posudku vyjádří oponent názor na udělení titulu „doktor“.

Předseda oborové rady ručí děkanovi za včasné nominování oponentů tak, aby oponent měl dostatečný čas na zpracování posudku (ne méně než 2 měsíce před konáním obhajoby).

9. Oponent odevzdá posudek nejméně 7 dní před konáním obhajoby a disertační práci vrátí studijnímu oddělení DAMU.

10. Kromě oponentů vypracuje posudek disertační práce rovněž školitel. V posudcích oponenti a školitel výslovně uvedou, zda práci doporučují nebo nedoporučují k obhajobě. Pokud práci k obhajobě nedoporučí nadpoloviční většina posudků vypracovaných školitelem a oponenty, nemůže být student připuštěn k obhajobě disertační práce. Student může práci přepracovat ve lhůtě pěti měsíců až jednoho roku a přihlásit se písemně k obhajobě nové verze disertační práce a ke státní doktorské zkoušce u příslušné referentky studijního oddělení DAMU.

11. Datum a místo konání musí být zveřejněno alespoň jeden měsíc předem a musí být oznámeno uchazeči, členům komise pro obhajoby a oponentům. Oponentské posudky musí být poskytnuty členům komise pro obhajobu disertační práce. Pozvánka k obhajobě a teze mají být rozeslány dalším odborníkům a pracovištím daného oboru podle seznamu navrženého děkanovi oborovou radou.

Komise pro obhajobu disertační práce

12. Obhajoba disertační práce se koná před komisí pro obhajobu disertační práce. Předsedu a členy komise jmenuje na návrh oborové rady děkan. Předsednictví komise je neslučitelné s funkcí školitele obhajované disertační práce.

13. Komise pro obhajobu disertační práce je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů. Pro přijetí návrhu je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů komise.

Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška

14. Státní doktorská zkouška i obhajoba disertační práce jsou veřejné. Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce se mohou konat v různých termínech. Podmínkou konání obhajoby je však úspěšné složení státní doktorské zkoušky.

15. Výsledek státní doktorské zkoušky se hodnotí slovy „prospěl“ nebo „neprospěl“. O výsledku jedná komise pro státní doktorskou zkoušu na neveřejném zasedání.

16. Státní doktorskou zkoušku lze opakovat pouze jednou.

17. Podmínkou konání obhajoby je splnění povinností individuálního studijního plánu doktorského studijního programu včetně odevzdání disertační práce se všemi předepsanými náležitostmi.

18. Program obhajoby disertační práce:
a) předseda komise po zahájení obhajoby pověří školitele, aby seznámil přítomné s dosavadní prací uchazeče, sdělil téma disertace a uvedl podstatné údaje o průběhu studia,
b) uchazeč uvede stručně obsah a výsledky disertační práce,
c) oponenti přednesou své posudky,
d) uchazeč se vyjádří k posudkům,
e) následuje veřejná rozprava k předložené práci,
f) v neveřejné části zasedání se zhodnotí celková úroveň disertační práce a její obhajoby a přistoupí se k tajnému hlasování o výsledku obhajoby s alternativami „obhájil“ nebo „neobhájil“.

Školitel se obhajoby i státní zkoušky účastní jako přísedící s hlasem poradním, nemá však hlasovací právo.

19. K obhajobě pořídí komise zápis, který podepíše předseda. Přílohou zápisu je prezenční listina a protokol o hlasování, který podepíší všichni hlasující.

20. Výsledek státní zkoušky i obhajoby vyhlašuje předseda veřejně. Pokud je výsledek obhajoby záporný, oznámí děkan studentovi rozhodnutí komise písemně. V souladu se závěry jednání komise uvede v rozhodnutí podmínky, za kterých může být obhajoba konána znovu. Student může požádat o obhajobu přepracované disertační práce ve lhůtě pěti měsíců až jednoho roku od konání neúspěšné obhajoby. Obhajobu lze opakovat pouze jednou.

21. Disertační práce zveřejňuje AMU v souladu s § 47b zákona. Zveřejnění se provádí ve fakultní knihovně a též elektronicky v repozitáři kvalifikačních prací AMU „Dspace“ na adrese http://dspace.amu.cz.

 

Ad Čl. 23

Ukončení studia

1. Studium v doktorském studijním programu uskutečňovaném na DAMU se řádně ukončuje vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce.

2. Studium se dále ukončuje podle § 56 zákona.

3. Možnost vyloučení ze studia a jeho podmínky stanoví § 65 odst. 1 písm. c) zákona a § 67 zákona jako poslední stupeň sankcí za disciplinární přestupek.

4. Student, který zanechal studia, byl vyloučen ze studia nebo jinak ukončil studium podle § 56 odst. 1 zákona, má právo požádat o vystavení dokladu o úspěšně vykonaných zkouškách a získaných zápočtech (potvrzení o studiu, doklad o vykonaných zkouškách dle § 57 zákona). Na tomto dokladu musí být zároveň uvedeno, že student studium řádně neukončil.

5. Přílohou vysokoškolského diplomu je dodatek k diplomu obsahující seznam absolvovaných předmětů za celou dobu studia. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“) uváděný za jménem.

 

V Praze dne 25. 9. 2017

Zrušuje se výnos děkana DAMU č. 1/2014

………………………................................

Mgr. et MgA. Doubravka Svobodová, v. r.

děkanka DAMU

25. září 2017

Dokumenty:

Výnos děkana Divadelní fakulty AMU č. 1/2017. Studium v doktorských studijních programech


.