Vyhláška děkanky DAMU č. 4 / 2019: Výpůjční řád - PLATO

Děkanka Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze podle čl. 13 odst. 3 Statutu Akademie múzických umění v Praze vydává tuto vyhlášku v mezích právních předpisů, vnitřních předpisů AMU a fakulty, která upravuje podmínky a pravidla rezervace a půjčování techniky a vybavení na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze.

Čl. 1.

Úvodní ustanovení

 1. Tento výpůjční řád upravuje podmínky a pravidla rezervace a půjčování techniky a vybavení na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (dále jen „DAMU“).
 2. K evidenci studentských projektů, vyřizování rezervací a výpůjček techniky a vybavení slouží webová aplikace Platforma Technického Odbavení (dále jen “PLATO”) dostupná na internetové adrese https://iim.cz/booking/cs/home.
 3. PLATO je sdílenou platformou pro více akademických institucí a umožňuje rezervace a půjčování techniky z jejich sdílených skladů.

Čl. 2

Provedení výpůjčky

 1. Technické zařízení či jiné vybavení v majetku DAMU, které je k dispozici v rámci PLATO (dále jen “zařízení”), je možné přenechat k dočasnému bezplatnému užívání dalším osobám, a to výhradně studentům, pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům DAMU (dále jen “vypůjčitel”) za podmínek tohoto řádu.
 2. Vypůjčitel je povinen se seznámit s tímto Výpůjčním řádem a s obsluhou a bezpečným použitím daného zařízení. Porozumění a souhlas s výše uvedeným stvrzuje vypůjčitel svým podpisem na výpůjčním protokolu. Výpůjční řád je umístěn v aplikaci PLATO a v tištěné podobě také na výpůjčním místě DAMU (centrální výpůjční sklad DAMU - Karlova 26, 116 65 Praha 1, místnost K6/trakt Karlova).
 3. Postup a pravidla rezervace a výpůjček jsou uvedeny ve webové aplikaci PLATO
 4. V případě, že vypůjčitel nemá o schválenou rezervaci zájem, je povinen ji zrušit nejpozději 24 hodin před plánovaným vyzvednutím zařízení. Neučiní-li tak nebo si zařízení bez omluvy ve sjednaném termínu nevyzvedne, rezervace bude zrušena automaticky a vypůjčitel ztrácí nárok na výpůjčku. V případech, uvedených v tomto odstavci, bude ze studentova konta odečten příslušný počet bodů za danou výpůjčku v rozsahu jednoho výpůjčního dne.
 5. Vypůjčitel je při převzetí zařízení odpovědným pracovníkem výpůjčního skladu DAMU (dále jen “správce skladu”) poučen, jak zařízení užívat a je povinen jednat v souladu s těmito instrukcemi.
 6. Vypůjčitel je povinen zařízení při převzetí zkontrolovat (dle typu a technických možností) a zjištěné nedostatky neprodleně u správce skladu reklamovat (funkce, vzhled, opotřebení, kompletnost, příslušenství apod.).
 7. Podpisem výpůjčního protokolu vypůjčitel potvrzuje, že převzal zařízení ve stavu způsobilém k užívání a přebírá za vypůjčené zařízení veškerou odpovědnost až do okamžiku řádného vrácení odpovědnému pracovníkovi výpůjčního skladu DAMU.
 8. Do katalogu PLATO mohou být zařazena zařízení, jejichž obsluha vyžaduje speciální znalosti/dovednosti/školení nebo splnění jiných specifických podmínek. V případě takových zařízení správce skladu vypůjčitele při předávání zařízení do užívání řádně seznámí a proškolí ve věci specifik používání a obsluhy takového zařízení. 
 9. Mimořádné požadavky vyplývající z potřeb schváleného procesu výuky, které není možné ze závažných důvodů řešit dle výše uvedených bodů Výpůjčního řádu, podléhají schválení správcem skladu.

Čl.3

Účel výpůjčky

 1. Zařízení se půjčuje pouze za účelem plnění studijních, pedagogických nebo zaměstnaneckých povinností a k užívání ujednaným způsobem.
 2. Zařízení lze vypůjčovat na projekty studentů, které jsou v aplikaci PLATO řádně založeny a schváleny zodpovědným pedagogem DAMU, nebo které souvisí se schváleným procesem výuky či odsouhlasenou prezentací školy nebo katedry. Každá výpůjčka studenta musí být svázána s řádně vytvořeným a schválených projektem v aplikaci PLATO.
 3. Výpůjčka pedagogům či zaměstnancům DAMU nemusí být svázána s projektem.

Čl. 4

Pravidla výpůjčky

 1. Je zakázáno:
  a. Jakkoliv zasahovat do vypůjčeného zařízení, opravovat nebo upravovat zařízení, či používat zařízení v rozporu s jeho určením a standardy obsluhy.
  b. Používat zařízení pro soukromé nebo komerční účely.
  c. Poskytovat vypůjčené zařízení k užití dalším osobám.

  V případě porušení zákazů uvedených v tomto bodu nese vypůjčitel plnou odpovědnost za veškerou škodu na zařízení, majetku či zdraví, a to i vůči třetím osobám.
   
 2. Obvyklé náklady spojené s užíváním zařízení nese vypůjčitel ze svého. Při potřebě mimořádných nákladů je vypůjčitel povinen informovat správce skladu a konzultovat s ním další postup. Neučiní-li tak a vynaloží-li mimořádné náklady v nezbytném rozsahu sám vypůjčitel, nenáleží mu jejich náhrada.
 3. Zjistí-li vypůjčitel závadu na vypůjčeném zařízení, nebo dojde-li k závadě/poruše vypůjčeného zařízení v průběhu výpůjčky, je povinen ji neodkladně nahlásit správci skladu. Následný postup bude dohodnut se správcem skladu.
 4. V případě poškození či ztráty vypůjčeného zařízení nebo jeho příslušenství vypůjčitelem, bude požadována ze strany DAMU finanční kompenzace. Náhradu škody, stanovenou na základě jednání Škodní komise AMU a rozhodnutí kvestora AMU, se zavazuje vypůjčitel uhradit dohodnutým způsobem a v termínu stanoveném AMU.
 5. V případě porušení podmínek tohoto Výpůjčního řádu může být správcem skladu vypůjčiteli pozastaveno oprávnění k vytváření nových rezervací a výpůjček zařízení. V případě předepsané náhrady škody za ztrátu či poškození vypůjčeného zařízení může být správcem skladu vypůjčiteli pozastaveno právo půjčovat si jakákoli zařízení ze skladu DAMU až do doby úhrady předepsané náhrady škody na účet AMU.

Čl. 5

Skončení výpůjčky

 1. Standardní maximální doba výpůjčky je 30 kalendářních dnů. Probíhající výpůjčku je možné jedenkrát bezplatně prodloužit před vypršením její platnosti, pokud není zařízení na další období již rezervováno jiným zájemcem o výpůjčku. V případě nadstandardní doby výpůjčky podléhá žádost o rezervaci schválení správcem skladu.
 2. Řádné vrácení vypůjčeného zařízení bude potvrzeno na výpůjčním protokolu. Správce skladu na něm zaznamená případné závady a poškození vráceného zařízení.
 3. Při překročení smluvené doby výpůjčky bude vypůjčiteli účtován poplatek ve výši 10,- Kč za každý kus zařízení za každý započatý kalendářní den překračující sjednaný termín pro vrácení zařízení (dále jen “poplatek”). Poplatek bude uhrazen vypůjčitelem v hotovosti při vrácení zařízení správci skladu. Správce skladu v takovém případě vystaví vypůjčiteli doklad o zaplacení poplatku.
 4. Za řádné vrácení předmětu výpůjčky se nepovažuje vrácení zařízení vykazující opotřebení nad rámec běžného užití nebo zařízení, které je poškozené, bez příslušenství, nekompletní, jinak pozměněné, nebo jiné, než bylo vypůjčiteli zapůjčené.
 5. Vypůjčitel má právo vrátit vypůjčené zařízení předčasně před sjednaným termínem vrácení, a to v otevíracích hodinách centrálního výpůjčního skladu DAMU.
 6. Správce skladu je oprávněn požadovat po vypůjčiteli v mimořádných případech a v případech strategického zájmu DAMU okamžité vrácení vypůjčeného zařízení před ukončením sjednané výpůjční doby. V takovém případě je studentovi vrácena odpovídající část bodů, které na danou výpůjčku použil.
 7. V případě přerušení studia je student - vypůjčitel povinen veškeré aktuálně vypůjčené zařízení vrátit neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od data přerušení studia, nebyl - li sjednán dřívější termín pro vrácení vypůjčeného zařízení. 
 8. Vypůjčitel v případě ukončení studia, resp. pracovního poměru, na DAMU, je povinen včas vyrovnat veškeré pohledávky vůči skladu techniky a vrátit veškeré vypůjčené zařízení, a to nejpozději k datu ukončení studia/pracovního poměru na DAMU. Správce skladu potvrzuje na výstupním listu studenta/zaměstnance DAMU, že veškeré zařízení bylo řádně vráceno, resp. student/zaměstnanec nemá žádné závazky vůči skladu techniky DAMU. V případě nevyrovnání závazků vůči skladu techniky bude DAMU postupovat dle platných interních a obecně platných právních předpisů.

Čl.6

Závěrečná ustanovení

 1. Zařízení lze vypůjčovat a vracet pouze ve stanovených otevíracích hodinách příslušného centrálního výpůjčního skladu DAMU (místnost K6/trakt Karlova budovy DAMU – Karlova 26, 116 65 Praha 1).
 2. Správce skladu je oprávněn požadovat po vypůjčiteli předložení studentského nebo zaměstnaneckého průkazu.
 3. Tento výpůjční řád DAMU nabývá platnosti podpisem a účinnosti dne 1. 9. 2019.

 

V Praze dne 26. 8. 2019.

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová
děkanka DAMU

26. srpen 2019

.