Vyhláška děkanky DAMU č. 3/2019 ohledně přidělování ubytování na koleji AMU Hradební studentům DAMU

Pravidla pro přidělování ubytování na koleji AMU Hradební studentům Divadelní fakulty

Vyhláška děkanky DAMU upravuje zásady podávání žádostí o ubytování na koleji AMU - Hradební a přidělování míst k ubytování pro studenty DAMU. Divadelní fakulta AMU má vyčleněných 33 ubytovacích míst na koleji AMU - Hradební.

Podmínky a kritéria přidělení ubytování na koleji studentům DAMU

Divadelní fakulta si vyhrazuje právo určit přidělení místa na koleji AMU Hradební. Studenti DAMU podáním žádosti o ubytování nezískávají právní nárok na ubytování. Přidělení ubytovacího místa na koleji AMU Hradební je vždy podmíněno zápisem do příslušného akademického roku.

Fakultní kritéria pro přidělení ubytování na koleji

Přednostně budou koleje přidělovány studentům DAMU, kteří mají nárok, resp. pobírají státní sociální stipendium (nutné přidat k žádosti dokument o nároku na sociální stipendium z Úřadu práce), dále studentům DAMU fakultním sociálním stipendistům a žadatelům s trvalým bydlištěm nad 100 km od Prahy, včetně zohlednění návaznosti spojů dopravy, případně jiného znevýhodnění či zvláštních důvodů potvrzených katedrou. Také bude přihlíženo k vynikajícím studijním výsledkům a práci pro fakultu na základě doporučení katedry. Tato kritéria jsou bodově ohodnocena následovně:

Ubytování bude přiděleno na základě zohlednění výše uvedených kritérií a počtu bodů.

Žadatelé, kterým nebude přiděleno místo na koleji, zůstávají v pořadníku žadatelů jako náhradníci.  Ubytovací místo bude přednostně nabídnuto náhradnímu žadateli v případě, že žadatel, kterému bylo ubytování na koleji přiděleno, ubytovací místo odmítne, nenastoupí na kolej nebo se nezapíše do studia v řádném termínu vypsaném fakultou.

Po uzavření příjmu žádostí a přidělení koleje žadatelům, předává studijní oddělení informace vedoucímu ubytovacího zařízení AMU.

Termíny a podmínky pro nastěhování studentů na Kolej Hradební pro daný akademický rok, jsou k dispozici na webových stránkách AMU. Na stránkách je také k nahlédnutí smlouva o ubytování (https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/organizacni-struktura-pracoviste/ubytovaci-a-vycvikova-zarizeni/kolej-amu/).

Podávání žádostí o ubytování

Žádosti o ubytování si mohou studenti DAMU podávat na studijním oddělení od 15. 5., a to osobně v úředních hodinách na Studijním odd. DAMU nebo lze naskenovanou a podepsanou žádost o ubytování zaslat emailem na adresu katerina.maxova@damu.cz.  Žádost bude zaevidována studijním oddělením DAMU do pořadníku žadatelů. Studijní oddělení DAMU potvrdí žadateli emailem zařazení do pořadníku.

Formulář žádosti o ubytování bude k dispozici na studijním odd. DAMU nebo ke stažení na webové adrese: https://www.damu.cz/cs/studium/ubytovani-na-koleji/

Uzavření příjmu žádostí o ubytování: v termínu 21. 6. 2019.

Oznámení o přidělení ubytování: v termínu 25. 6. – 27. 6. 2019.

Potvrzení o přidělení ubytování na koleji bude studijním oddělením DAMU zasláno na školní emailovou adresu studenta.

Výše uvedené termíny budou zveřejněné na webových stránkách DAMU, https://www.damu.cz/cs/studium/ubytovani-na-koleji/, dále na nástěnkách studijního odd. DAMU a na katedrách DAMU.

Toto opatření děkanky DAMU nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2019.

 

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová
děkanka DAMU

19. červenec 2019

.