Vyhlášení voleb ombudsmana/ky DAMU

Děkan DAMU v souladu čl. 15 Výnosu děkana DAMU 1/2022 a v návaznosti na vypsání příslušného výběrového řízení vyhlašuje volbu ombudsmana/ky DAMU.

Volba ombudsmana/ky proběhne elektronickou formou prostřednictvím volební aplikace.

Začátek voleb: 30. 3. 2022, 00:00 hod.

Ukončení voleb: 31. 3. 2022, 16:00 hod.

Vyhlášení výsledků voleb: 31. 3. 2022, 18:00 hod.

Ombudsman/ku volí akademičtí pracovníci přijatí na základě výběrového řízení, studenti zapsaní do studia ve studijním programu, který uskutečňuje DAMU a dále ostatní zaměstnanci v pracovním poměru k DAMU (dále jen „THP pracovníci“).   

Každý volič může hlasovat pouze jednou, i v případě je-li student zároveň akademickým pracovníkem či THP pracovníkem, příp. akademický pracovník zároveň THP pracovníkem.

Na řádný průběh voleb se zajištěním rovného a přímého volebního práva elektronickým tajným hlasováním dohlíží a výsledky voleb oznamuje volební komise ustanovená děkanem DAMU dne 12. 1. 2022. Komise pracuje ve složení doc. RNDr. Alice Koubová, PhD. (předsedkyně), doc. Mgr. Radek Marušák a BcA. Vojtěch Klinger.

Seznam kandidátů zveřejní volební komise nejpozději pět dnů před volbami a ve stejné lhůtě může vyhlásit i konání shromáždění akademické obce, kde jsou kandidáti/tky představeni.

Ombudsmanem/kou je navržen kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se rozhoduje mezi kandidáty, kteří obdrželi stejný počet hlasů, losem. Pokud se voleb zúčastní jediný kandidát, bude navržen ombudsmanem/kou v případě, že získá prostou většinu všech platných odevzdaných hlasů.

 

Doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek

Děkan DAMU

3. březen 2022

.