Pokyny k povinnému testování zaměstnanců DAMU od 31. ledna 2022

Toto opatření doplňuje Opatření rektorky k provozu a fungování Akademie múzických umění od 31. ledna 2022 o testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ZDE a odpovědi na často kladené otázky ZDE

Testování: AMU zajistí svým zaměstnancům testování formou rychlého antigenního testu (RAT) prostřednictvím externí zdravotnické firmy.

Okamžik testování
Preventivní testování zaměstnavatelem je zaměstnanec povinen podstoupit v den jeho prvního příchodu na pracoviště v daném týdnu. Pracovištěm se pro účely tohoto opatření rozumí i jiné místo určené k plnění pracovních nebo služebních úkonů, ale nikoliv místo pro výkon práce na dálku (home office).

Termín a místo testování a potvrzení o testování
Testování poskytovatelem zdravotnických služeb probíhá v pondělí od 9,00 do 11,00, úterý, čtvrtek a pátek od 9,00 do 10,00 v prostorách produkční místnosti Divadla DISK. Pro tento typ testování je nutná rezervace prostřednictvím rezervačního systému: ZDE.

Upozornění: V případě nedostatečného nebo nadměrného počtu rezervací, může být čas určený pro testování zrušen nebo naopak navýšen.

Pokud nebude možné zúčastnit se vypsaných termínů, tak v momentu příchodu na pracoviště zaměstnanec využije samotest na vrátnici, který použije v určených prostorách (v suterénu v místnosti K19a -  šatna vrátných). 

Pověřené osoby pro vydávání potvrzení o účasti na preventivním testování od zaměstnavatele (AMU) jsou Ing. Zuzana Švehlová (zuzana.svehlova@damu.cz) a MgA. Tereza Došlová (tereza.doslova@damu.cz). Žádost o potvrzeni posílejte emailem na výše uvedené adresy. Potvrzení bude k dispozici na vrátnici DAMU po vyřešení nezbytných administrativních úkonů.

Potvrzení o výsledku testu provedeném zdravotníkem může vydat zdravotník.

V případě pozitivního testu odchází zaměstnanec do izolace a pověřené osoby DAMU Ing. Zuzana Švehlová a MgA. Tereza Došlová ohlásí skutečnost hygienické stanici na základě evidence v informačním systému.

Frekvence testování
Testování na pracovišti bude probíhat s frekvencí dvakrát za týden v termínu stanoveném AMU tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Typicky tedy s frekvencí pondělí a čtvrtek (či pátek) a úterý a pátek.

V případě zaměstnanců, kteří plní pracovní povinnosti na pracovišti pouze v jednom nebo dvou dnech následujících po datu prvního testu na AMU či jeho doložení a v ostatních dnech pracovního týdne nejsou na pracovišti přítomni. V tomto případě mají povinnost se testovat pouze jednou za týden (či testování jednou doložit), a to první den přítomnosti na pracovišti. Zaměstnanci, kteří nejsou přítomni na pracovišti ani jednou během pracovního týdne se testovat nemusí.

Výjimka z povinnosti testování
Povinnost podstoupit preventivní testování v konkrétním jednom týdenním termínu testování se nevztahuje na osobu, která:

Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli prokázat skutečnosti podle předchozího bodu:

Evidence výsledků testů a dokladů bezinfekčnosti zaměstnanců DAMU

Výsledky testů a doklady o bezinfekčnosti jsou evidovány u zaměstnanců v informačním systému následujícím způsobem.

Studenti a studentky

Testování studentů / studentek AMU neposkytuje. Studenti jsou vyzýváni k pravidelnému testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s ohledem na skutečnost, že předpokladem pro přítomnost v areálu DAMU je bezinfekčnost osob.

Ostatní osoby

Zaměstnanci třetích osob
Zaměstnanec AMU, který v prostorách AMU odpovídá za kontakt se zaměstnanci jiných firem či OSVČ při zajišťování nakupovaných služeb má povinnost ověřit jejich bezinfekčnost, která je prokazovaná potvrzením o tom, že:

Ověření o bezinfekčnosti u zaměstnanců jiných firem nebo OSVČ zajišťuje Ing. Antonín Loský pro činnosti spojené se zajištěním technického provozu DAMU a tajemníci kateder a divadla DISK pro činnosti svých pracovišť. Pokud se zaměstnanci jiných firem či OSVČ nemohou na místě takto prokázat, zajistí zaměstnanec AMU provedení rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování, který je k dispozici na vrátnici a k jehož provedení jsou určeny prostory foyer Divadla DISK.


Uchazeči/ky o studium, účastníci/e celoživotního vzdělávání a účastníci/e ostatních kurzů AMU

Předpokladem pro vstup na jednotlivá pracoviště DAMU je bezinfekčnost. Zaměstnanci odpovědní za výuku, realizaci kurzu či konání přijímací zkoušky vyzvou předem k testování, příp. předložení potvrzení o výsledcích takového testu. Při absenci tohoto potvrzení lze poskytnout samotest, který je k dispozici na vrátnici a k jehož provedení jsou určeny prostory foyer Divadla DISK.

Upozornění: Nadále jsou účinná hygienická opatření o ochraně dýchacích cest, využívání online a hom-office pro snižování osobních kontaktů atp.

Některá ustanovení se mohou operativně měnit nebo upřesňovat v souvislosti s novými legislativními změnami, provozními limity DAMU atp.

Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D., tajemník DAMU

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU

30. leden 2022

.