Vyhlášení voleb do Akademického senátu DAMU

V souladu s § 26 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a dle čl. 5 Statutu DAMU a čl. 2 Volebního řádu Akademického senátu DAMU tímto vyhlašuji ve dnech 4. a 5. května 2021 volby do Akademického senátu DAMU pro období 2021-2024.

Podle čl. 2 odst. 3 Volebního řádu Akademického senátu DAMU jmenuji předsedou volební komise doc. Mgr. Marka Bečku. O dalších podrobnostech včetně informací o způsobu, jakým volby proběhnou, bude volební komise v souladu s Volebním řádem AS DAMU dle aktuální epidemické situace informovat akademickou obec DAMU.

AS DAMU má 13 členů, kteří se dělí na dvě komory, pedagogickou a studentskou. Členové pedagogické komory jsou voleni z řad akademických pracovníků DAMU. Členové studentské komory jsou voleni z řad studentů DAMU. Pedagogická komora má 8 členů, studentská komora má 5 členů.

V souladu s čl. 2, odst. 4 Volebního řádu Akademického senátu DAMU kandidáty na členy AS DAMU může navrhnout kterýkoli člen akademické obce DAMU. Kandidatura do komory akademických pracovníků AS DAMU a studentské komory AS DAMU je nezaměnitelná.

Návrh musí dle čl. 2, odst. 6 Volebního řádu Akademického senátu DAMU obsahovat jak podpis navrhovatele, tak písemný souhlas navrhovaného. Nominační lístek je ke stažení ZDE. 

Volební řád Akademického senátu DAMU naleznete ZDE. 

Návrhy kandidátů do pedagogické komory Akademického senátu DAMU a do studentské komory Akademického senátu DAMU se předkládají písemně k rukám předsedy volební komise doc. Mgr. Marka Bečky nejpozději do 14. dubna 2021, do 10 hodin, a to na sekretariát děkanky DAMU či poštou na adresu Karlova 26, Praha 1, 116 65

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová

děkanka DAMU

5. březen 2021

.