Preventivní opatření ke snížení rizika vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a za účelem snížení rizika šíření infekce vydávám s účinností od 2. 9.  t. r. nařízení pro fakulty a součásti AMU dodržovat níže uvedená opatření:
 
Obecná pravidla, pohyb a pobyt ve společných vnitřních prostorách objektů AMU

Veřejná divadelní a taneční představení, koncerty, filmové projekce

Výuka, zápisy do vyšších ročníků

Kolej

Stravovací zařízení

Zahraniční cesty, zahraniční dovolená, pobyty Erasmus

Přijímání cizinců za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti

Postup při příznacích virového onemocnění

Zaměstnanci a studenti, u kterých se projeví, byť jen mírné příznaky odpovídající onemocnění COVID-19, zejména tělesná teplota 37 °C nebo vyšší, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, celková slabost, oznámí tuto skutečnost prostředky komunikace na dálku svému praktickému lékaři a AMU e-mailovou zprávou do sekretariátu děkana/děkanky a do sekretariátu rektora, v případě celouniverzitních pracovišť vedoucímu pracoviště;  jedná se o povinnost plynoucí z § 106 odst. 3 a 4 Zákoníku práce pro zaměstnance a ve spojení s § 391 odst. 4 zákoníku práce i pro studenty; v případě podezření na onemocnění může být nařízena  i mimořádná (pracovně) lékařská prohlídka podle § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Osoby s příznaky infekčního virového onemocnění vyhledají lékařskou pomoc a nevchází do prostor objektů AMU. Nejsou-li uznány dočasně práce neschopnými, plní své pracovní či studijní povinnosti z domova (home office, výuka elektronickými prostředky, samostudium).

Výše uvedená preventivní opatření jsou účinná od 2. 9. t. r. do odvolání.


Děkuji všem za průběžnou součinnost, dodržování všech pravidel a zodpovědné chování.
 
doc. Jan Hančil  v.r. rektor  

 

Děkanka DAMU dále doplňuje opatření specifická pro Divadelní fakultu AMU v bodech níže: 

  1. Ve všech společných prostorách DAMU (chodby, šatny, Knihovna DAMU, studovny, PC učebna, Kafe DAMU - mimo konzumaci) je povinnost nosit roušku.
  2. Do budovy je zakázán vstup cizím osobám. V případě, že osoba není studentem, zaměstnancem nebo členem akademické obce AMU, ale podílí se na výuce či vzniku inscenace, mají tajemníci kateder povinnost předem nahlásit tyto osoby na vrátnici. Vrátný ve službě vždy zapíše příchod těchto externích osob s uvedením jejich telefonního spojení pro případné trasování.
  3. Hned při příchodu do budovy, dále při vstupu do knihovny a studoven je povinnost použít dezinfekci.
  4. Studenti a zaměstnanci jsou povinni podstoupit namátkové měření teploty při vstupu do budovy DAMU.
  5. Studentské karty ISIC zůstávají nadále deaktivovány pro vstup do budovy. Kartu student předloží vrátnému a ten následně po kontrole studentovi umožní vstup (není již třeba vyplňovat formulář).
  6. Vstup do budovy DAMU je studentům umožněn opět ve standardním čase od 7 do 23 hodin.
  7. V případě jakéhokoliv i mírného příznaku respiračního onemocnění či zvýšené teploty trvá povinnost zůstat doma a nenavštěvovat fakultu.
2. září 2020

.