Výnos děkanky č. 1/2020 - Studium v bakalářských a magisterských oborech dle Studijního a zkušebního řádu AMU

 

Výnos děkanky č. 1/2020,

kterým se upravují

pravidla pro studium v akreditovaných bakalářských studijních programech a magisterských studijních programech dle Studijního a zkušebního řádu Akademie múzických umění v Praze

 

 

 

Děkanka Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze podle čl. 13 odst. 3 Statutu Akademie múzických umění v Praze vydává tento výnosv mezích právních předpisů, vnitřních předpisů AMU a fakulty, která upravuje pravidla pro studium v akreditovaných bakalářských studijních programech a magisterských studijních programech dle Studijního a zkušebního řádu Akademie múzických umění v Praze (dále jen „SZŘ“)

Čl. 1

Přijímací řízení

 1. Uchazeči o studium vyplní na předepsaném formuláři* elektronickou přihlášku, kterou odešlou do informačního systému AMU (KOS) a dále ji v tištěné podobě vlastnoručně podepsanou společně se všemi povinnými přílohami a dokladem o zaplacení správního poplatku doručí na adresu podatelny AMU.
 2. Po oznámení o rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu má uchazeč právo nahlížet do spisu, a to vždy na základě předchozí domluvy termínu se sekretariátem příslušné katedry. Spis předkládá k nahlédnutí předsedapřijímací komise nebo jím pověřený zástupce.

Uznání předmětu

 1. Ve výjimečných případech může DAMU na žádost studenta uznat splnění zapsaného předmětu splněním předmětu na jiné vysoké škole v ČR, v zahraničí či v jiném studiu na AMU v souladu s příslušnými ustanoveními SZŘ. Na uznání předmětu není právní nárok.
 2. Žádost o uznání absolvovaného předmětu se podává na příslušném formuláři. *
 3. Student k žádosti o uznání splnění předmětu přiloží doklady prokazující splnění předmětu, jeho hodnocení, rozsah a obsah výuky. Uznat nelze splnění předmětu, od jehož splnění uplynulo více než 5 let.
 4. O uznání předmětu na DAMU rozhoduje studijní proděkan.

Čl. 3

Změna ročníku

 1. Student může z vážných důvodů požádat o rozložení ročníku do dvou akademických let či požádat o spojení ročníků (dále jen „Změna ročníku“) v souladu s příslušnými ustanoveními SZŘ. Na změnu ročníku není právní nárok.
 2. Žádost o změnu ročníku musí být písemně odůvodněna a podána na předepsaném formuláři. *
 3. K žádosti o rozložení ročníku se vyjadřuje vedoucíkatedry i garant oboru a rozhoduje oní studijní proděkan.

Čl. 4

Přerušení studia

 1. Studium na DAMU je možné i opakovaně přerušit na žádost studenta nebo z moci úřední v souladu s příslušnými ustanoveními SZŘ.Na přerušení studia není právní nárok, není-li uvedeno jinak.
 2. Student má právo krom důvodů uvedených v SZŘ požádat o přerušení studia i ze závažných osobních důvodů, uměleckých důvodů či pracovních příležitostí.
 3. Žádost o přerušení studia musí být písemně odůvodněna a podána na předepsaném formuláři. *
 4. K žádosti o přerušení studia se vyjadřuje vedoucí katedry, schvaluje ji studijní proděkan.
 5. Student je povinen po nastoupení do studia splnit povinné předměty, které byly zahrnuty do inovovaného studijního plánu během doby přerušení studia. Pokud byl během přerušení zrušen některý předmět studijního plánu, student je povinen splnit adekvátní kreditovou zátěž atestací náhradního předmětu určeného vedoucím katedry.
 6. Po dobu přerušení student ztrácí nárok na čerpání finančních prostředků a interních kapacit DAMU.
 7. Podle § 54 zákona č. 111/1998 Sb. po dobu přerušení studia dotyčný není studentem vysoké školy.

Čl. 5

Průběh studia

 1. Studenti jsou povinni sledovat a kontrolovat plnění svých studijních povinností, řídit se svým studijním plánem a harmonogramem akademického roku, případné problémy řešit neodkladně s pedagogem předmětu, vedoucím katedry nebo studijním oddělením.
 2. Dále jsou studenti povinni dodržovat vnitřní předpisy a vnitřní normy AMU, DAMU, včetně povinnosti dodržovatpravidla účelových zařízení DAMU s celofakultní působností (zejm. Provozní řád divadelního studia DISK, Pravidla využívání Řetízku) a pokyny jejich vedení.
 3. Fakulta a student uzavřou při zápisu na počátku studia na DAMU Rámcovou licenční smlouvu na užití školních děl za obvyklých podmínek, která vytváří základ pro budoucí poskytování licenčních práv ke konkrétním školním dílům a školním výkonům včetně kvalifikačních prací, jak budou postupně vytvářeny a předávány AMU.
 4. Rámcová licenční smlouva dopředu určuje rozsah licenčních práv k jednotlivým školním dílům.
 5. Při každém předání hmotného substrátu se školním dílem (do 5 dnů od výzvy) je nutné podepsat ze strany studenta (autora) i AMU potvrzení o předání hmotného substrátu, čímž dojde k poskytnutí Dílčí licence k danému školnímu dílu. Potvrzení o předání hmotného substrátu vyžaduje předchozí doplnění základních identifikačních údajů (např. typ, druh a název školního díla). Vzor potvrzení o předání hmotného substrátu tvoří přílohu A Rámcové licenční smlouvy. Obdobné platí též u poskytování školního díla bez vazby na hmotný substrát (příloha B Rámcové licenční smlouvy – vzorové potvrzení o poskytnutí školního díla) a u poskytování školního výkonu (příloha C Rámcové licenční smlouvy– vzorové potvrzení o poskytnutí školního výkonu).
 6. Rámcová licenční smlouva, případně její přílohy se podepisují ve dvou exemplářích. Jeden náleží studentovi, druhý bude uložen na studijním oddělení v souladu se Spisovým a skartačním řádem AMU a vybaven skartačním znakem „A“.

Čl. 6

 1. Po skončení období pro zápis předmětů lze stav zápisu předmětů měnit jen v odůvodněných případech prostřednictvím studijního oddělení pouze do začátku zkouškového období v daném semestru.
 2. Student v daném ročníku je zapsán v KOS ze zimního do letního semestru automaticky, pokud splnil všechny povinnosti stanovené učebním plánem do konce opravného zkouškového období.
 3. Předměty vyučované na ostatních fakultách AMU z kategorie „volitelné pro AMU" si student může do informačního systému AMU (KOS) zapisovat sám. Pokud předmět, který si student chce zapsat, je povinným předmětem vyučovaným na jiné katedře a není nabízen pro zápis jako volitelný předmět, může mu ho zapsat pracovnice studijního oddělení na základě doručení písemného (zpravidla mailového) souhlasu příslušného pedagoga.

Čl. 7

Kvalifikační práce

 1. Zadání bakalářské práce, resp. diplomové práce (dále souhrnně jen jako „kvalifikační práce“), schvaluje děkan s přihlédnutím k návrhu studenta na doporučení vedoucího katedry.
 2. Vedoucího kvalifikační práce i její/ho oponenta/y jmenuje děkan na doporučení vedoucího katedry.Vedoucímůže vést maximálně8 kvalifikačních pracísoučasně.
 3. Zadání kvalifikační práce se uskutečňuje vložením do informačního systémuAMU (KOS), a to nejpozději 3 měsíce před termínem odevzdání práce.
 4. Změny vedoucího práce, oponenta, respektive tématu kvalifikační práce schvaluje děkan nadoporučení vedoucího katedry.
 5. Termín odevzdání kvalifikačních prací je stanoven děkanem fakulty v rámci harmonogramu fakulty.
 6. Kvalifikační práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému AMU (KOS), kde student vyplní všechna povinná pole a uvede kvalifikační práci do stavu „odevzdána“.
 7. Kvalifikační prácistudent současně odevzdáváve dvou vázaných výtiscích na sekretariátu příslušné katedry.
 8. Nejméně 5 pracovních dnů před datem konání obhajoby budou kvalifikační práce k dispozici k nahlížení veřejnosti na sekretariátu katedry v řádných úředních hodinách. Za pořízení výpisu, opisu nebo rozmnoženiny kvalifikační práce je žadatel povinen uhradit poplatek ve výši 15,-Kč za každou i započatou stránku A4.Žadatel je oprávněn činit si kopiei vlastními prostředky na své náklady (např. vlastním fotoaparátem) a bez poplatku AMU.

Čl. 8

Absolventský výkon

 1. Zadání absolventského výkonu schvaluje děkan s přihlédnutím k návrhu studenta na doporučení vedoucího katedry.
 2. Oponenta či oponenty absolventského výkonu jmenuje děkan na doporučení vedoucího katedry. 
 3. Zadání absolventského výkonu se uskutečňuje vložením do informačního systému AMU (KOS).
 4. Změny zadání či oponenta absolventského výkonu schvaluje děkan na doporučení vedoucího katedry.
 5. Absolventský výkon student realizuje v souladu se studijním plánem na některém z pracovišť AMU a nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání obhajoby. Student může výjimečně realizovat svůj absolventský výkon také mimo AMU, a to po předchozím souhlasu děkana fakulty.
 6. V případě, že student žádá o možnost realizovat absolventský výkon mimo AMU, musí být přílohou žádosti souhlas třetích osob podílejících se na absolventském výkonu s jeho zveřejněním jako součásti závěrečné práce studenta v souladu se zákonem o vysokých školách, autorským zákonem a vnitřními předpisy AMU.
 7. V případě, že student realizuje absolventský výkon mimo AMU, je povinen nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání obhajoby předložit příslušné katedře audiovizuální záznam absolventského výkonu.

Čl. 9

Ústní část státní závěrečné zkoušky

 1. Před termínem konání státní závěrečné zkoušky se studenti přihlásí elektronicky v příslušné části informačního systému AMU (KOS) na vypsaný termín, nejméně však 5 pracovních dní před konáním státní závěrečné zkoušky.
 2. Nejméně 3 pracovní dny před termínem konání státní závěrečné zkouškymusí být do informačního systému AMU (KOS) zapsána klasifikace všech předmětů daných studijním plánem studijního programu včetně splnění všech požadavků a získání potřebného počtu kreditů.
 3. Termíny ústní části státní závěrečné zkouškyzpravidla jsou:

jeden termín v průběhu června,

jeden termín v první polovině září.

 1. O náhradní termín státní závěrečné zkouškymusí studenti písemně požádat na příslušném formuláři.*
 2. K žádosti se vyjadřuje vedoucí katedry. Schvaluje ji studijní proděkan.
 3. DAMU doporučuje studentům před přistoupením k ústní části státní závěrečné zkoušky odevzdat veškeré výpůjčky (jako např. nástroje, knihy, technická zařízení, sportovní nářadí apod.) a vyrovnat veškeré závazky vůči DAMU.

Čl. 10

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tento výnos nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 23. června 2020.
 2. Tento výnos byl projednán a schválen AS DAMU dne 18. června 2020.

 

 

 

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová

děkanka DAMU

 

* Všechny formuláře zmíněné v textu vyhlášky jsou dostupné buď na webových stránkách fakulty, viz stránka Dokumenty a formuláře nebo v tištěné podobě na studijním oddělení fakulty.

23. červen 2020

Dokumenty:

Výnos děkanky DAMU č. 1/2020


.