Mimořádné opatření k osobní přítomnosti studentů na AMU (aktualizace s účinností od 11. 5. 2020)

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

rád bych Vás informoval o posledním rozhodnutí vlády České republiky o dalším zmírnění restriktivních opatření v oblasti vysokého školství, které navazuje na předcházející mimořádná opatření ze dne 16. 4. a 23. 4 2020.

Prostřednictvím usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 byly stanoveny další výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách.

Vláda České republiky ukládá, aby při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách byla osobní přítomnost studentů umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině. Toto omezení se netýká praktické výuky a praxe.

Student se smí účastnit činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:

Studenti se mohou pohybovat a pobývat v rámci výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Ode dne 1. května 2020 může být výjimkou provádění autorského díla (včetně tvorby a výroby audiovizuálního díla) či uměleckého výkonu (např. divadelní, taneční nebo hudební představení), jsou-li splněny níže uvedené podmínky, jejíž dodržování zajistí fakulty:

Výše uvedená opatření nabývají účinnosti ode dne 11. května 2020.

Současně upozorňuji na aktuální výnos rektora č. 4/2020, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro studium a činnost akademických orgánů na Akademii múzických umění v Praze v kalendářním roce 2020.

 

doc. Jan Hančil

rektor

7. květen 2020

.