Stipendia

DAMU poskytuje tyto základní druhy stipendií:

Ubytovací stipendium
Sociální stipendium
Prospěchové stipendium
Umělecké a tvůrčí výsledky
Stipendijní komise

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium lze studentům veřejných vysokých škol poskytnout na základě Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Nárok na poskytnutí ubytovacího stipendia mají studenti, kteří splňují kritéria podle Stipendijního řádu AMU, čl. 8.

Ubytovací stipendium se přiznává na tři období:

První období: 1. 10. – 31. 12., výplatní termín v polovině prosince.
Druhé období: 1. 1. – 31. 3., výplatní termín v druhé polovině dubna.
Třetí období: 1. 4. – 30. 6., výplatní termín v druhé polovině července.

Důležitou podmínkou k výplatě stipendia je uvedení platného bankovního účtu v českých korunách v KOSu v rozhodném období.

Sociální stipendia

Nárok na poskytnutí státního sociálního stipendia mají studenti, kteří splňují kritéria podle Stipendijního řádu, čl. 7, Hl. II.

Státní sociální stipendium v tíživé sociální situaci

Nárok na státní sociální stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.

Žádosti odevzdávejte na studijním oddělení fakulty, kdykoliv v průběhu akademického roku. Nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíce červenec a srpen.

Žádost – státní sociální stipendium / DOCX

Fakultní sociální stipendium v tíživé sociální situaci

Žádosti, ve kterých je průkazně doložená tíživá sociální situace studentů, jsou předkládány stipendijní komisi, která své návrhy na přiznání stipendia předkládá ke schválení děkanovi fakulty.

Sociální stipendium v tíživé sociální situaci se přiznávají na 2 období:

Leden – září; s výplatním termínem v druhé polovině května;
Možnost podání žádosti mají studenti do 30. 4.
Říjen – prosinec, s výplatním termínem v druhé polovině prosince;
Možnost podání žádosti mají studenti do 31. 10.

Žádost – fakultní stipendium v tíživé sociální situaci / DOCX

Prospěchové stipendium

Uzávěrka žádostí:  31.10. na studijním oddělení.

Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky (Studijní a stipendijní řád, čl. 4, hlava II.):

  1. Žádný ze studijních předmětů absolvovaných v předešlém akademickém roce není hodnocen horším klasifikačním stupně než „B“/ "započteno", zkoušky ani zápočty nesmí být složené v opravném termínu (včetně státnic).
  2. Všechny zkoušky včetně státní závěrečné zkoušky musí student složit v prvním termínu.
  3. Do dalšího ročníku musí být student zapsán ve stanoveném termínu.
  4. Student je studentem v bakalářském, magisterském, magisterském navazujícím programu v prezenční nebo kombinované formě studia uskutečňovaného v českém jazyce.

Přiznané stipendium bude zasláno na bankovní účet v českých korunách.

Žádost o stipendium za vynikající studijní výsledky / DOCX

Stipendia za vynikající umělecké a tvůrčí výsledky (Umělecké a tvůrčí výsledky)

Stipendium za vynikající umělecké, výzkumné, vývojové a inovační nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí. Podrobné podmínky přidělení stipendia za tvůrčí, výzkumnou a uměleckou činnost Stipendijní řád, čl. 5, Hl. II. Toto stipendium zahrnuje i ceny děkana nebo další umělecké ceny. O přiznání těchto stipendií a jejich výši rozhoduje děkan na návrh Stipendijní komise. Návrh na přiznání stipendia podává vedoucí katedry, včetně odstupňované kategorie výsledků studentů, dále může podat návrh student na svůj umělecký či tvůrčí počin nebo může navrhnout jiného studenta. Žádosti pro studenty jsou k dispozici pod formuláři.

Únor – květen; s výplatním termínem v druhé polovině května - začátkem června;

Říjen – prosinec, s výplatním termínem v druhé polovině prosince;

Stipendijní komise

Zápisy ze zasedání Stipendijní komise

Formuláře ke stažení

Kontakty

Lenka Kovalevská

Referent studijního oddělení

E-mail: lenka.placha@damu.cz
Telefon: 234 244 285
Detail osoby
Bez obrázku

Mgr. Kateřina Maxová

Referent studijního oddělení

E-mail: katerina.maxova@damu.cz
Telefon: 234 244 210
Detail osoby
Bez obrázku

Marie Pejřimovská

Referent studijního oddělení - doktorské studium a studium v angličtině

E-mail: marie.pejrimovska@damu.cz
Telefon: 234 244 218
Detail osoby
Bez obrázku


.