Přijímací řízení do bakalářského studia

Obecné informace
Podmínky pro akademický rok 2023/2024
Harmonogram přijímacího řízení pro 2023/24

Obecné informace o přijímacím řízení

Nároky na uchazeče:

 • u uměleckých programů - talentové dispozice, psychofyzické předpoklady pro studium oboru, osobní tvůrčí schopnosti,
 • u programu scénografie - výtvarně-řemeslné předpoklady, schopnost výtvarně-dramatického uvažování, základní znalosti deskriptivní geometrie,
 • u programu produkce - schopnost ekonomického myšlení.

U všech programů pak vzdělanost na úrovni maturity a základní orientace v divadelním a kulturním dění.

Rámcový obsah přijímací zkoušky:

Zpřesnění požadavků a nároků na přípravu jsou uvedeny ve vyhlašovacích podmínkách přijímacího řízení u jednotlivých kateder, přihlášení uchazeči je také obdrží v pozvánce k přijímací zkoušce.

Talentové zkoušky – u všech programů.

Zadaná písemná nebo výtvarná práce – u programů režie-dramaturgie, teorie a kritika divadelní tvorby, scénografie, dramatická výchova, herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku.

Individuální pohovory – u programů režie-dramaturgie, teorie a kritika divadelní tvorby, produkce, scénografie, herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku, dramatická výchova.

Testy – u všech programů.

Jazykové testy - u programů režie-dramaturgie a teorie a kritika divadelní tvorby.

Přijímací zkoušky jsou vícekolové – vyřazovací:

Seznam uchazečů postupujících do dalšího kola je zveřejněn na stránkách příslušné katedry. Seznam přijatých je zveřejněn na úřední desce a na internetové stránce fakulty, kde jsou rovněž zveřejněny základní statistické informace – tj. počty přihlášených, přijatých a vyřazených v jednotlivých kolech.

Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek:

U všech programů je hodnocení individuální s pomocným bodováním. Bodování je v tomto smyslu pouze orientačním vodítkem, přijímací komise vychází především z celkového výkonu uchazeče – při konečném výběru je posuzován celkový dojem a případná vhodnost zařazení adepta do konkrétního kolektivu posluchačů.

Řádné studium cizinců:

V studijních programech vyučovaných v českém jazyce je možné bezplatně, po úspěšném složení talentové přijímací zkoušky a zkoušky z českého jazyka.

Zahraniční uchazeči-samoplátci mohou studovat v akreditovaných studijních programech v bakalářském a v navazujícím magisterském stupni vyučovaných v anglickém jazyce. Seznam programů vyučovaných v anglickém jazyce, do kterých bylo vyhlášené přijímací řízení, najdete v sekci Harmonogram přijímacího řízení, specifické podmínky pak na stránkách jednotlivých kateder. 

Studium cizinců:

U programů činoherního divadla jsou možné krátkodobé studijní pobyty – stáže po složení zkoušky z českého jazyka na komunikativní úrovni.

U všech programů na katedře alternativního a loutkového divadla možné pouze v rámci programů Erasmus+ apod. v jazyce anglickém.

Katedra scénografie pořádá krátkodobé studijní pobyty - stáže na vlastní náklady v jazyce anglickém.

Jiné možnosti studia:

Na katedře výchovné dramatiky a katedře autorské tvorby a pedagogiky jsou pravidelně otevírány kurzy celoživotního vzdělávání. Toto studium je hrazené účastníky. Účastníkům nevzniká nárok na udělení titulu, jedná se pouze o možnost doplnit si vzdělání.

Podmínky přijímacího řízení na DAMU pro akademický rok 2023/2024

I. Postup při podání přihlášky

 1. Přihlášku ke studiu lze podat VÝHRADNĚ v elektronické formě na adrese https://prihlaska.amu.cz. V případě podání jiným způsobem bude přihláška považována za neplatnou a přijímací řízení bude zastaveno. PŘIHLÁŠKU NENÍ TŘEBA DODÁVAT FYZICKY.
 2. Přihláška musí být pečlivě vyplněna ve všech bodech, zejména důležité je vybrat správný název zvoleného programu.
 3. Po úplném vyplnění uchazeč přihlášku odešle elektronicky a bude vyzván k úhradě poplatku za přijímací řízení, který činí 883 Kč (osm set osmdesát tři korun českých).
 4. Poplatek za přijímací řízení je možné uhradit platební kartou bezprostředně po odeslání přihlášky; TERMÍN PRO ÚHRADU POPLATKU je stejný jako termín pro podání přihlášky! Neuhradí-li uchazeč poplatek ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek, přijímací řízení bude zastaveno.
 5. Po úspěšném zaplacení poplatku bude přihláška zaregistrována a uchazeč dostane e-mailem informaci, že byla přihláška přijata.
 6. Po zaregistrování je uchazeč povinen do přihlášky nahrát požadované přílohy podle části II. PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE a dále specifické přílohy požadované u jednotlivých programů.
 7. Pro přihlášení do více studijních programů musí uchazeč podat zvláštní přihlášku pro každý jeden program.
 8. V průběhu celého přijímacího řízení bude AMU komunikovat s uchazečem prostřednictvím e-mailu a také přes elektronické rozhraní podané přihlášky, proto si přístupové údaje Vaší přihlášky na https://prihlaska.amu.cz pečlivě uschovejte!

II. Přílohy k přihlášce 

Povinnými přílohami pro všechny přihlášky podané ke studiu v bakalářských a nenavazujících magisterských studijních programech na Divadelní fakultě AMU, které uchazeč nahraje do přihlášky po jejím zaregistrování, jsou:

 1. Strukturovaný životopis(s aktuální adresou, s telefonním číslem a e-mailovou adresou, na kterou bude doručena pozvánka k přijímacímu řízení a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí) (formát .doc, .docx, .rtf, .pdf),
 2. maturitní vysvědčení - naskenovaný originál nebo ověřená fotokopie; v případě že uchazeč v čase podání přihlášky ještě neukončil středoškolské vzdělání maturitní zkouškou, přiloží potvrzení střední školy s předpokládaným termínem maturitní zkoušky.

Při posledním kole přijímací zkoušky nebo po vykonání maturitní zkoušky uchazeč odevzdá na Studijním oddělení DAMU originál nebo úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení!

Bez doložení originálu či úředně ověřené fotokopie dokladu o vzdělání nemůže být úspěšnému uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu!

Poznámka: Pouze ve zcela výjimečných případech může být ke studiu v zde zmíněných stupních vysokoškolského studia přijat i uchazeč bez dokončeného úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, který splnil všechny ostatní podmínky přijímacího řízení.  

Další přílohy k přihlášce jsou specifikovány pro jednotlivé studijní programy, stejně tak způsob a termín jejich doručení. 

V případě nedostatků bude přihláška přijata a uchazeč bude vyzván k doplnění. 

III. Informování uchazečů 

S uchazečem bude DAMU komunikovat především prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, kterou uvedl v přihlášce.

Pozvánky a informace o konání přijímacích zkoušek, včetně konkrétního data jednotlivých kol, zašle katedra uchazeči výhradně elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 10 pracovních dní před termínem konání prvního kola přijímací zkoušky.

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči informováni také prostřednictvím elektronického rozhraní podané přihlášky, proto si přístupové údaje pečlivě uschovejte.

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu bude úspěšnému uchazeči, který s tímto způsobem doručení souhlasil, doručeno POUZE prostřednictvím elektronického rozhraní přihlášky nejdéle 30 dnů po ukončení přijímacího řízení.

Rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu bude neúspěšnému uchazeči zasláno doporučenou poštou nejpozději 30 dnů po ukončení přijímacího řízení.

Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí.

Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. 

IV. Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu v studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce 

Uchazeči – cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce, jsou povinni osvědčit znalost českého jazyka na středně pokročilé úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v češtině. (Tato povinnost se nevztahuje na uchazeče ze Slovenské republiky). 

Znalost češtiny dokládají pouze ti uchazeči - cizinci, kteří splnili všechny ostatní podmínky pro přijetí ke studiu a byli přijímací komisí navrženi k přijetí. 

Znalost českého jazyka mohou uchazeči osvědčit:

 1. Úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí zde) o úspěšném absolvování zkoušky odpovídající úrovně nebo
 2. maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce nebo
 3. vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU: https://www.damu.cz/cs/studium/jazykova-vyuka/informace-pro-zahranicni-uchazece-o-studium-v-cestine/.

V. Dokladování předchozího vzdělání v zahraničí 

V případě, že uchazeč o bakalářské studium či magisterské nenavazující studium absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: 

 1. Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo
 2. doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo
 3. zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo
 4. zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program; který AMU sama za poplatek posoudí. Poplatek za toto posouzení činí 883 Kč a je splatný při podání přihlášky.

Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání u absolventů zahraničních středních a vysokých škol naleznete na amu.cz/cs/studium/nostrifikace.

VI. Další informace

Další podmínky přijímacího řízení a kritéria jejich vyhodnocení jsou stanoveny níže pro jednotlivé studijní programy a obory.

K získání lepší orientace a představy o studiu, jakož i o obsahu přijímacích zkoušek pořádá DAMU Den otevřených dveří, který se uskuteční 22. 10. 2022. Jednotlivé katedry pořádají také konzultační setkání k přijímacím zkouškám.

Pro zájemce o studium studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce platí povinnost platit poplatek spojený se studiem podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách, jejichž výši pro akademický rok 2022/2023 je stanovena výnosem děkana.

Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb. (§ 58) v platném znění stanoví i další poplatky spojené se studiem, zejména poplatky za delší studium – viz platné výnosy rektora AMU.

Způsob posuzování omluv: 

V případě, že se uchazeč nezúčastnil prvního kola přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání prvního kola zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok. 

Ubytování na koleji:

Úspěšní uchazeči, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu a mají trvalé bydliště mimo Prahu si mohou podat žádost o ubytování na koleji AMU. Žádost o ubytování na koleji Hradební je možné podávat na studijním oddělení DAMU v úředních hodinách nebo podepsanou a naskenovanou žádost zaslat na emailovou adresu katerina.maxova@damu.cz.

Termín pro podání žádostí o ubytování pro ak. rok 2023/24: od 15. 5. do 21. 6. 2023.

Oznámení rozhodnutí o přidělení ubytování e-mailem: 25. 6. - 27. 6. 2022.

Uchazeči, kterým bude rozhodnutí o přijetí doručeno později, mohou podat žádost o přidělení koleje i po stanoveném termínu. V takovém případě budou zařazeni mezi náhradníky a v případě uvolnění místa a dodatečného přidělení koleje budou neprodleně informováni.

Vedení fakulty upozorňuje všechny adepty studia, že studenti nemají právní nárok na ubytování v koleji.

Harmonogram přijímacího řízení

Akreditované studijní programy v českém jazyce

 

Název programu

Katedra

Konzultační dny

Uzávěrka přihlášek

Termín přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy

Režie-dramaturgie činoherního divadla

KČD

5. 11. 2022

15. 11. 2022

I. kolo:
5.–12. 1. 2023

II. a III. kolo:
31. 1. – 8. 2. 2023

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla

KALD

10. 12. 2022

15. 1. 2023

I. kolo:
21. 2. 2023

II. kolo:
24.–26. 3. 2023

III. kolo:
4.–16. 4. 2023

Herectví alternativního a loutkového divadla

KALD

10. 12. 2022

15. 1. 2023

I. kolo:
24.–26. 3. 2023

II. kolo:
14.–16. 4. 2023

 

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

KATaP

2. 3. a 17. 4. 2023

23. 4. 2023

 

22. –26. 5. 2023
I.–II. kolo

Scénografie alternativního a loutkového divadla

KALD

10. 12. 2022

15. 1. 2023

I. kolo:
24.–26. 3. 2023

II. kolo:
4.–16. 4. 2023

Scénografie

KS

26. 11. a 3. 12. 2022
vždy od 10.00

31. 1. 2023

6.–8. 3. 2023
I –III. kolo

Produkce

KP

27. 1. 2023

24. 2. 2023

I. kolo:
10. 3. 2023

II. kolo:
31. 3. 2023

III. kolo:
20.–21. 4. 2023

Dramatická výchova

KVD

11. 11. 2022
(od 15 a od 16 hod.)

12. 12. 2022

I. kolo:
19.–21. 1. 2023

II. kolo:
25.–27. 5. 2023

Teorie a kritika divadelní tvorby

KTK

10. 2. 2023

10. 3. 2023

I. kolo:
3. 4. 2023

II. kolo:
24. 4. 2023

Magisterský studijní program (nenavazující)

Herectví činoherního divadla

KČD

5. 11. 2022

15. 11. 2022

Od 16. 1. 2023 do 5. 2. 2023

Navazující magisterské studijní programy

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

KATaP

2. 3. a 17. 4. 2023

23. 4. 2023

22.–26. 5. 2023
I.–II. kolo

Režie činoherního divadla

KČD

5. 11. 2022

12. 5. 2023

26.–30. 6. 2023

Dramaturgie činoherního divadla

KČD

5. 11.2022

12. 5. 2023

26.–30. 6. 2023

Produkce a management

KP

14. 4. 2023

29. 5. 2023

I. kolo:
6. 6. 2023

II. kolo:
16. 6. 2023

III. kolo:
28. 6. 2023

 

Teorie a kritika divadelní tvorby

KTK

10. 2. 2023

20. 5. 2023

20. 6. 2023

Scénografie

KS

26. 11. a 3. 12. 2022
vždy od 10.00
nebo dle individuální domluvy

9. 5. 2023

12. 6. 2023

Dramatická výchova

KVD

 

19. 6. 2023

14.–15. 9. 2023

Alternativní a loutkové divadlo

KALD

19. 1. 2022

14. 4. 2023

I. kolo:
15. 5. 2023

II. kolo:
26.–27. 6. 2023

Doktorské studijní programy

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika 

KATaP

Sjednávají se individuálně

2. 6. 2023

22. 6. 2023

Alternativní a loutková tvorba a její teorie

KALD

 

 

 

Teorie a praxe divadelní tvorby

KTK

lze sjednat individuálně
u Marie Pejřimovské;
viz. také zde

31. 5. 2023

22. 6. 2023

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

ÚTST

 

15. 5. 2023

8. 6. 2023

Teorie a praxe dramatické výchovy

KVD

 

1. 6. 2023

21. 6. 2023

 

 

Akreditované studijní programy v anglickém jazyce

Název programu

Katedra

Konzultační dny

Uzávěrka přihlášek

Termín přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy

Authorial Acting

KATaP

Individuálně

1. 3. 2023,
resp. 10. 4. 2023

13.–17. 3. 2023
resp. 24.–28. 4. 2023

Navazující magisterské studijní programy

Authorial Acting

KATaP

Individuálně

1. 3. 2023,
resp. 10. 4. 2023

13.–17. 3. 2023
resp. 24.–28. 4. 2023

Directing of Devised and Object Theatre

KALD

  1. 3. 2023

I. kolo: 6. 3. 2023
II. kolo: 27. 3. 2023

 

Studijní programy s probíhající akreditací

Název programu

Jazyk výuky

Katedra

Předpokládaný termín vyhlášení přijímacího řízení

Navazující magisterské studijní programy

Directing of Dramatic Theatre

anglicky

KČD

leden 2023

Stage Design

anglicky

KS

leden 2023

Bakalářské studijní programy s vyhlášeným přijímacím řízením


Kontakt

Lenka Kovalevská

Referent studijního oddělení

E-mail: lenka.placha@damu.cz
Telefon: 234 244 285
Detail osoby
Bez obrázku

Mgr. Kateřina Maxová

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: katerina.maxova@damu.cz
Telefon: 234 244 210
Detail osoby
Bez obrázku

Marie Pejřimovská

Referent studijního oddělení - doktorské studium a studium v angličtině

E-mail: marie.pejrimovska@damu.cz
Telefon: 234 244 281
Detail osoby
Bez obrázku


.