Přijímací řízení do bakalářského studia

Obecné informace
Podmínky pro akademický rok 2022/2023
Harmonogram přijímacího řízení pro 2022/23

Obecné informace o přijímacím řízení

Nároky na uchazeče:

 • u uměleckých programů - talentové dispozice, psychofyzické předpoklady pro studium oboru, osobní tvůrčí schopnosti,
 • u programu scénografie - výtvarně-řemeslné předpoklady, schopnost výtvarně-dramatického uvažování, základní znalosti deskriptivní geometrie,
 • u programu produkce - schopnost ekonomického myšlení.

U všech programů pak vzdělanost na úrovni maturity a základní orientace v divadelním a kulturním dění.

Rámcový obsah přijímací zkoušky:

Zpřesnění požadavků a nároků na přípravu jsou uvedeny ve vyhlašovacích podmínkách přijímacího řízení u jednotlivých kateder, přihlášení uchazeči je také obdrží v pozvánce k přijímací zkoušce.

Talentové zkoušky – u všech programů.

Zadaná písemná nebo výtvarná práce – u programů režie-dramaturgie, teorie a kritika divadelní tvorby, scénografie, dramatická výchova, herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku.

Individuální pohovory – u programů režie-dramaturgie, teorie a kritika divadelní tvorby, produkce, scénografie, herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku, dramatická výchova.

Testy – u všech programů.

Jazykové testy - u programů režie-dramaturgie a teorie a kritika divadelní tvorby.

Přijímací zkoušky jsou vícekolové – vyřazovací:

Seznam uchazečů postupujících do dalšího kola je zveřejněn na stránkách příslušné katedry. Seznam přijatých je zveřejněn na úřední desce a na internetové stránce fakulty, kde jsou rovněž zveřejněny základní statistické informace – tj. počty přihlášených, přijatých a vyřazených v jednotlivých kolech.

Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek:

U všech programů je hodnocení individuální s pomocným bodováním. Bodování je v tomto smyslu pouze orientačním vodítkem, přijímací komise vychází především z celkového výkonu uchazeče – při konečném výběru je posuzován celkový dojem a případná vhodnost zařazení adepta do konkrétního kolektivu posluchačů.

Řádné studium cizinců:

V studijních programech vyučovaných v českém jazyce je možné bezplatně, po úspěšném složení talentové přijímací zkoušky a zkoušky z českého jazyka.

Zahraniční uchazeči-samoplátci mohou studovat v akreditovaných studijních programech v bakalářském a v navazujícím magisterském stupni vyučovaných v anglickém jazyce. Seznam programů vyučovaných v anglickém jazyce, do kterých bylo vyhlášené přijímací řízení, najdete v sekci Harmonogram přijímacího řízení, specifické podmínky pak na stránkách jednotlivých kateder. 

Studium cizinců:

U programů činoherního divadla jsou možné krátkodobé studijní pobyty – stáže po složení zkoušky z českého jazyka na komunikativní úrovni.

U všech programů na katedře alternativního a loutkového divadla možné pouze v rámci programů Erasmus+ apod. v jazyce anglickém.

Katedra scénografie pořádá krátkodobé studijní pobyty - stáže na vlastní náklady v jazyce anglickém.

Jiné možnosti studia:

Na katedře výchovné dramatiky a katedře autorské tvorby a pedagogiky jsou pravidelně otevírány kurzy celoživotního vzdělávání. Toto studium je hrazené účastníky. Účastníkům nevzniká nárok na udělení titulu, jedná se pouze o možnost doplnit si vzdělání.

Podmínky přijímacího řízení na DAMU pro akademický rok 2022/2023

 

IV. POSTUP PŘI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

 1. Přihlášku ke studiu je možno podat VÝHRADNĚ v elektronické formě na adrese https://prihlaska.amu.cz. V případě podání jiným způsobem, bude přihláška považována za neplatnou a přijímací řízení bude zastaveno.
  PŘIHLÁŠKU NENÍ TŘEBA DODÁVAT FYZICKY

 2. Přihláška musí být pečlivě vyplněna ve všech bodech, zejména důležité je vybrat správný název zvoleného programu.

 3. Po úplném vyplnění uchazeč přihlášku odešle elektronicky a bude vyzván k úhradě poplatku za přijímací řízení, který činí 873 Kč (osm set sedmdesát tři korun českých).
 4. Poplatek za přijímací řízení je možné uhradit platební kartou bezprostředně po odeslání přihlášky; TERMÍN PRO ÚHRADU POPLATKU je stejný jako termín pro podání přihlášky! Neuhradí-li uchazeč poplatek ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek, přijímací řízení bude zastaveno.
 5. Po úspěšném zaplacení poplatku bude přihláška zaregistrována a uchazeč dostane e-mailem informaci, že byla přihláška přijata.
 6. Po zaregistrování je uchazeč povinen do přihlášky nahrát požadované dokumenty podle části V. 
 7. Pro přihlášení do více studijních programů musí uchazeč podat zvláštní přihlášku pro každý jeden program
 8. V průběhu celého přijímacího řízení bude AMU komunikovat s uchazečem prostřednictvím elektronického rozhraní podané přihlášky, proto si přístupové údaje Vaši přihlášky na https://prihlaska.amu.cz pečlivě uschovejte!

V. PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE

Ke každé úplné přihlášce musí uchazeč po registraci přímo do elektronického rozhraní přihlášky nahrát: 

 1. Strukturovaný životopis (s aktuální adresou, s telefonním číslem a e-mailovou adresou, na kterou bude doručena pozvánka k přijímacímu řízení a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí) (formát .doc, .docx, .rtf, .pdf).
 2. Uchazeči o studium v kterémkoliv bakalářském studijním programu a v magisterském studijním programu Herectví činoherního divadla potvrzení střední školy s předpokládaným termínem maturitní zkoušky nebo úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení (sken nebo kvalitní fotografie ve formátu .pdf, .jpg, .png).

  Poznámka: Pouze ve zcela výjimečných případech může být ke studiu v zde zmíněných stupních vysokoškolského studia přijat i uchazeč bez dokončeného úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, který splnil všechny ostatní podmínky přijímacího řízení. V takovém případě musí ukončení středního vzdělání předcházet ukončení vysokoškolského vzdělání v studovaném programu. 
 3. Uchazeči o studium v kterémkoliv navazujícím magisterském studijním programu úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu nebo potvrzení o úspěšně vykonané státní závěrečné zkoušce (sken nebo kvalitní fotografii ve formátu .pdf, .jpg, .png).
 4. Uchazeči o studium v kterémkoliv doktorském studijním programu úředně ověřenou kopii magisterského diplomu nebo potvrzení o úspěšně vykonané státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu (sken nebo kvalitní fotografii ve formátu .pdf, .jpg, .png).
 5. Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu, je-li v podmínkách přijímacího řízení zvoleného studijního programu vyžadováno (sken nebo kvalitní fotografie ve formátu .pdf, .jpg, .png).
 6. Další přílohy k přihlášce podle specifikace ve vyhlášení přijímacího řízení u jednotlivých studijních programů, pokud není výslovně uveden jiný způsob jejich předložení.

Originály dokumentů podle bodů b) – e) předloží uchazeč při prvním kole přijímací zkoušky!

V případě nedostatků bude přihláška přijata a uchazeč bude vyzván k doplnění.

VI. INFORMOVÁNÍ UCHAZEČŮ

S uchazečem bude DAMU komunikovat především prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, kterou uvedl v přihlášce.

Pozvánky a informace o konání přijímacích zkoušek, včetně konkrétního data jednotlivých kol, zašle katedra uchazeči výhradně elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 10 pracovních dní před termínem konání přijímací zkoušky. 

O průběhu a výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči informováni také prostřednictvím elektronického rozhraní podané přihlášky, proto si přístupové údaje pečlivě uschovejte. 

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu bude úspěšnému uchazeči, který s tímto způsobem doručení souhlasil, doručeno POUZE prostřednictvím elektronického rozhraní přihlášky nejdéle 30 dnů po ukončení přijímacího řízení. 

Rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu bude neúspěšnému uchazeči zasláno doporučenou poštou nejpozději 30 dnů po ukončení přijímacího řízení. 

Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejňovány na úřední desce DAMU a na internetu.

Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí.

Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.

VII. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ CIZINCŮ KE STUDIU V STUDIJNÍCH PROGRAMECH USKUTEČŇOVANÝCH V ČESKÉM JAZYCE

Uchazeči – cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce, jsou povinni osvědčit znalost českého jazyka na středně pokročilé úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v češtině. (Tato povinnost se nevztahuje na uchazeče ze Slovenské republiky).

Znalost českého jazyka mohou uchazeči osvědčit:

 1. úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU (dále jen „CJP“)) absolvováním zkoušky odpovídající úrovně,
 2. nebo maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce,
 3. nebo vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v CJP: https://www.damu.cz/cs/studium/jazykova-vyuka/informace-pro-zahranicni-uchazece-o-studium-v-cestine/.

VIII. DOKLADOVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁNÍ V ZAHRANIČÍ

V případě, že uchazeč o bakalářské studium či magisterské nenavazující studium absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů:

 1. Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"),
 2. nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu,
 3. nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska),
 4. nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program; který AMU sama za poplatek posoudí. Poplatek za toto posouzení činí 873 Kč.

V případě, že uchazeč o navazující magisterské studium absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů

 1. osvědčením o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách,
 2. zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu, nebo
 3. zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu, který AMU sama za poplatek posoudí. Poplatek za toto posouzení činí 873 Kč.

Pokud je uchazeč již absolventem obdobného studijního programu vysoké školy, může předložit úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu. Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání u absolventů zahraničních středních a vysokých škol naleznete na amu.cz/cs/studium/nostrifikace.

IX. DALŠÍ INFORMACE

Další podmínky přijímacího řízení a kritéria jejich vyhodnocení jsou stanoveny níže pro jednotlivé studijní programy a obory.

K získání lepší orientace a představy o studiu, jakož i o obsahu přijímacích zkoušek pořádá DAMU každoročně Den otevřených dveří (23. 10. 2021) a jednotlivé katedry pořádají také konzultace k přijímacím zkouškám.

Pro zájemce o studium studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce platí povinnost platit poplatek spojený se studiem podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách, jejichž výši pro akademický rok 2021/2022 je stanovena výnosem děkana 1/2021. 

Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb. (§ 58) v platném znění stanoví i další poplatky spojené se studiem, zejména poplatky za delší studium – viz platné výnosy rektora AMU.

Vedení fakulty upozorňuje všechny adepty studia, že studenti nemají právní nárok na ubytování v koleji.

Harmonogram přijímacího řízení

Akreditované studijní programy v českém jazyce

 

Název programu

Katedra

Konzultační dny

Uzávěrka přihlášek

Termín přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy

Režie-dramaturgie činoherního divadla

KČD

6. 11. 2021, 10:00

15. 11. 2021

I. kolo: 7. 1. 2022

II. a III. kolo: 2.–10. 2. 2022

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla

KALD

11. 12. 2021, 10:00

15. 1. 2022

 

I. kolo: 15.–20. 2. 2022

II. kolo: 1.–15. 3. 2022

III. kolo: 1.–15. 4. 2022

Herectví alternativního a loutkového divadla

KALD

11. 12. 2021, 10:00

15. 1. 2022

 

I. kolo: 1.–15. 3. 2022

II. kolo: 1.–15. 4. 2022

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

KATaP

14., 21. a 24. 3. 2022

2. 5. 2022

23.–27. 5. 2022

Scénografie alternativního a loutkového divadla

KALD

11. 12. 2021, 10:00

15. 1. 2022

 

I. kolo: 15.–20. 2. 2022

II. kolo: 1.–15. 3. 2022

III. kolo: 1.–15. 4. 2022

Scénografie

KS

27. 11. 2021, 4. 12. 2021, 10:00

31. 1. 2022

28. 2. – 2. 3. 2022

Produkce

KP

28. 1. 2022, 14:00

28. 2. 2022

 

I. kolo: 14.–25. 3. 2022

II. kolo: 4.–14. 4. 2022

III. kolo: 25. 4. – 6. 5 2022

Dramatická výchova

KVD

19. 11. 2021, 15:00 a 17:00

10. 12. 2021

 

I. kolo: 24.–28. 1. 2022

II. kolo: 23.–29. 5. 2022

Teorie a kritika divadelní tvorby

KTK

4. 3. 2022
15:00

18. 3. 2022

 

I. kolo: 11. 4. 2022

II. kolo: 25. 4. 2022

Magisterský studijní program (nenavazující)

Herectví činoherního divadla

KČD

6. 11. 2021, 10:00

15. 11. 2021

17. 1. – 2. 2. 2022

Navazující magisterské studijní programy

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

KATaP

14., 21. a 24. 3. 2022

2. 5. 2022

23.–27. 5. 2022

Scénografie

KS

27. 11. 2021 a 4. 12. 2021, 10:00

9. 5. 2022

6. 6. 2022

Dramatická výchova

KVD

19. 11. 2021, 15:00 a 17:00

15. 6. 2022

15. a 16. 9.2022

Alternativní a loutkové divadlo

KALD

11. 12. 2021, 10:00

12. 3. 2022

 

I. kolo: 1.–15. 5. 2022

II. kolo: 15.–30. 6. 2022

Režie činoherního divadla 

 KČD nekoná se  

12. 5. 2022

 23.–30. 6. 2022 

Dramaturgie činoherního divadla

 KČD nekoná se

12. 5. 2022

 23.–30. 6. 2022 

Produkce a management

 KP 13. 5. 2022,
14:00 hod 

30. 5. 2022

I. kolo: 7. 6. 2022 (bez účasti uchazečů)

II. Kolo: 13.–17. 6. 2022

III. Kolo: 22.–24. 6. 2022 

Teorie a kritika divadelní tvorby

KTK dle emailové dohody s garantkou studijního programu doc. Mgr. Danielou Jobertovou, Ph. D. (daniela.jobertova@damu.cz  

30. 5. 2022
a 22. 8. 2022

21.6. 2022
a 13.9. 2022 

Doktorské studijní programy

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

KATaP

lze sjednat individuálně
u Marie Pejřimovské;
viz. také zde

3. 6. 2022

23. 6. 2022

Alternativní a loutková tvorba a její teorie

KALD

1. 4. 2022

I.kolo: 19. 4. 2022

II. kolo: 7. 6. 2022

Teorie a praxe divadelní tvorby

KTK

31. 5. 2022

23. 6. 2022

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

ÚTST

15. 5. 2022

2. 6. 2022

Teorie a praxe dramatické výchovy

KVD

22. 5. 2022

20.–22. 6. 2022

 

Akreditované studijní programy v anglickém jazyce

Název programu

Katedra

Konzultační dny

Uzávěrka přihlášek

Termín přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy

Authorial Acting

KATaP  

1. 2. 2022 resp.
1. 4. 2022

21.–25. 2. 2022 resp.
25.–29. 4. 2022

Navazující magisterské studijní programy

Authorial Acting

KATaP

 

1. 2. 2022 resp.
1. 4. 2022

21.–25. 2. 2022 resp.
25.–29. 4. 2022

Directing of Devised and Object Theatre

KALD

nekoná se

3. 4. 2022

I. kolo: 5.–6. 4. 2022

II. kolo: 25.–26. 4. 2022

 

Bakalářské studijní programy s vyhlášeným přijímacím řízením


Kontakt

Lenka Kovalevská

Referent studijního oddělení

E-mail: lenka.placha@damu.cz
Telefon: 234 244 285
Detail osoby
Bez obrázku

Mgr. Kateřina Maxová

Referent studijního oddělení

E-mail: katerina.maxova@damu.cz
Telefon: 234 244 210
Detail osoby
Bez obrázku

Marie Pejřimovská

Referent studijního oddělení - doktorské studium a studium v angličtině

E-mail: marie.pejrimovska@damu.cz
Telefon: 234 244 218
Detail osoby
Bez obrázku


.