Jazyková výuka na DAMU

Změny výuky a konzultací

POZOR: Provoz Sekretariátu CJP v červenci 2022

Od 1. do 10. července 2022 je přerušen provoz Sekretariátu CJP z důvodu čerpání dovolené.

Od 11. do 29. července 2022 jsou možné osobní konzultace pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu cjp@amu.cz, nebo konzultovat na tel. čísle 234 244 571. Pro předání žádostí a jiných dokumentů využijte, prosím, služeb podatelny.

 

 

 

 

Aktuality

 

Povinná jazyková výuka
Uznávání jazykových předmětů
Cizí jazyky v doktorském studiu
Volitelná jazyková výuka

Základní informace

1.A Povinná jazyková výuka

Během bakalářského studia mají studenti zapsaní ke studiu do prvního ročníku od AR 2019/20 povinnost absolvovat dva semestry předmětu Anglický jazyk pro odborné účely: 702DAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 (Zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku a 702DAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 (Zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 2. ročníku.

POZOR: Předmět je studentům v KOSu zapsán automaticky, studenti si musí do konce období registrace zvolit paralelní seminární skupinu dle svého rozvrhu.


Během magisterského studia mají studenti zapsaní ke studiu do prvního ročníku od AR 2019/20 povinnost absolvovat dva semestry předmětu Anglický jazyk pro odborné účely: 702DAOU3 AJ pro odborné účely 3 (Zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 1. ročníku a 702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 (Zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku.

POZOR: Předmět je studentům v KOSu zapsán automaticky, paralelní skupina je studentům přiřazena při zápisu předmětu:

Od AR 2020-21

Paralelka č. 1: Režie činoherního divadla, Dramaturgie činoherního divadla, Produkce, Teorie a kritika.

Podrobný sylabus: DAOU3/1, DAOU4/1

Paralelka č. 2: Herectví činoherního divadla, Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

Paralelka č. 3: Scénografie

Paralelka č. 4: Dramatická výchova

Paralelka č. 5: Alternativní a loutkové divadlo

Oborové výjimky

 • Produkce: Studenti tohoto oboru musí absolvovat mezi 1. a 5. semestrem bakalářského studia předmět Profesní angličtina 1-5. Před začátkem 1. semestru studenti napíší vstupní test, na jehož základě jim mohou být první 2 semestry tohoto předmětu uznány (výstupy z obou semestrů musí absolvovat standardním způsobem ve standardních termínech). Předmět Profesní angličtina 3-5 však musí absolvovat všichni studenti tohoto oboru v bak. studiu.
 • Herectví činoherního divadla (4-letý mgr. obor): Pro studenty s imatrikulčním ročníkem 2019 a výše platí stejné jazykové požadavky jako pro studenty navazujících magisterských oborů. Povinné předměty AJ pro odborné účely (tj. 702DAOU3 a 702DAOU4) absolvují mezi 3. a 8. semestrem, jako volitelné předměty mohou během prvních 4 semestrů absolvovat také předměty pro bakalářský stupeň (702DAOU1 a 702DAOU2).

Uznávání jazykových předmětů / promíjení docházky

A) BAK a MGR studium

I) Na základě zkoušky z jiné vysoké školy

Povinný předmět AJ pro odborné účely 70DAOU1 a 2 (BAK studium) a 702DAOU3 a 4 (MGR studium) lze uznat pouze na základě zkoušky z AJ (úroveň B2 a vyšší) vykonané v rámci studia na české/slovenské VŠ, popř. v rámci zahraničního VŠ studia, které bylo nostrifikováno. Zkouška nesmí být starší 5 let.

Postup:

 • Vyplňte formulář Žádosti o uznání předmětu. K žádosti připojte doklad o absolvování předmětu (dodatek diplomu, výpis absolvovaných předmětů nebo kopii indexu) a informaci o jazykové úrovni předmětu podle SERR (většinou bývá obsažená v anotaci předmětu v Informačním systému školy. Bez této informace žádost nemůže být posouzena). Posuzování žádostí o uznání předmětu probíhá do 14. října pro zimní semestr a do 15. března pro letní semestr.
 • Podepsanou žádost doručte na CJP AMU (na sekretariát v kontaktních hodinách – viz web CJP), popř. ji můžete vhodit do schránky Podatelny AMU (přízemí Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12 – vedle vrátnice), nebo poslat poštou na adresu: CJP AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.
 • CJP žádost posoudí a odešle ke konečnému rozhodnutí studijnímu proděkanovi na Studijní oddělení příslušné fakulty, kde se student může informovat o stavu vyřízení žádosti.

 

II) Na základě mezinárodního jazykového certifikátu

Pokud vlastníte mezinárodní jazykový certifikát z AJ na úrovni min. B2, který není starší 10 let, může Vám na základě něj být prominuta povinná docházka (tzn. absolvujete pouze závěrečnou zkoušku z obou předmětů – AJ pro odborné účely 702DAOU1 a 2 (BAK studium) nebo  702DAOU3 a 4 (MGR studium)).

Seznam certifikátů, které jsou na AMU uznávány je součástí rektorského výnosu 11/2019 Organizace jazykového vzdělání na AMU, str. 7).

Postup:

 • Čitelný sken certifikátu pošlete jako přílohu mailu na adresu cjp@amu.cz (do předmětu mailu uveďte kód(y) předmětů, o které se jedná). Příjem jazykových certifikátů probíhá do 14. října pro zimní semestr a do 15. března pro letní semestr.
 • CJP Vám do KOSu zapíše u předmětu/ů paralelku č. 99.
 • Během druhé poloviny října/března si zkontrolujte v KOSu, že Vám byla par. 99 zapsána.

 

III) Na základě výsledku vstupního testu (pouze pro studenty BAK)

Pokud na začátku bak. studia absolvujete vstupní test a získáte 86% a více, bude Vám prominuta povinná docházka předmětů AJ pro odborné účely 702DAOU1 a 702DAOU2 a budete muset absolvovat jen závěrečnou zkoušku z obou předmětů.

Postup:

 • CJP Vám do konce období registrace předmětů zapíše do KOSu u předmětu paralelku č. 99.
 • Na konci období registrace si v KOSu zkontrolujte, že Vám byla par. 99 zapsána.

POZOR: Volitelné jazykové předměty absolvované na AMU není v rámci dalšího studia na AMU možné uznat (viz rektorský výnos 11/2019 Organizace jazykového vzdělání na AMU, článek 7, bod 1). U volitelných jazykových předmětů není možné prominout docházku na základě jazykového certifikátu.

 

B) Doktorské studium

V rámci doktorského studia na AMU lze uznat pouze zkoušku z cizího jazyka vykonanou na české či zahraniční VŠ v rámci doktorského studia studijního programu, který spadá do stejného tematického okruhu jako doktorský program studovaný na AMU, tj. Část třicátá první Umění (str. 48-50). Od data vykonání zkoušky nesmí uplynout více než 3 roky.

Základní informace

V rámci doktorského studia je student povinen prokázat znalost dvou cizích jazyků, prvního na úrovni B2 podle SERR pro jazyky, druhého na úrovni B1.

(Pozn.: Požadovaná úroveň znalostí z 2. cizího jazyka u studentů, kteří zahájili studium v ak. roce 2016/2017 a dříve: A2.)

Zkouška z obou cizích jazyků musí být absolvována do konce posledního ročníku studia (tj. nejpozději v řádném červnovém termínu.)

Prezenční výuka předmětů neprobíhá, studenti však mohou využít konzultací s jednotlivými vyučujícími, popř. se mohou zapsat do jazykových předmětů určených pro studenty bakalářských a magisterských oborů.

Posluchač doktorského studia absolvuje zkoušku z jazyků před komisí, která se skládá nejméně ze dvou pedagogů CJP AMU, případně může být doplněna pedagogem oborové katedry.

 

Informace o zkoušce

Zkouška z 1. cizího jazyka

Materiály, které student musí dodat před zkouškou (všechny materiály musí být odevzdány v jazyce, ze kterého student skládá zkoušku!):

 • profesní strukturovaný životopis (1-3 str.)
 • resumé doktorské práce (1-2 str.),
 • odborný text vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu 50 stran v daném cizím jazyce (zdroje: odborné publikace, časopisy, popř. internet, vždy je však třeba uvést autora textu).

Zkouška probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP. Obsahem zkoušky je prověření schopností studenta prezentovat na odpovídající úrovni svůj doktorský projekt, včetně motivů, postupů a očekávaných výsledků. Student hovoří i o svých dosavadních zkušenostech a perspektivách svého oboru. Další část zkoušky je založena na diskuzi o předloženém textu a interpretace nebo překlad vybraných částí.

 

Zkouška z 2. cizího jazyka

Materiály, které student musí dodat před zkouškou (všechny materiály musí být odevzdány v jazyce, ze kterého student skládá zkoušku!):

 • profesní strukturovaný životopis (1-3 str.)
 • resumé doktorské práce (1-2 str.),
 • odborný text vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu 20 stran v daném cizím jazyce (zdroje: odborné publikace, časopisy, popř. internet, vždy je však třeba uvést autora textu).

Zkouška probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP. Obsahem zkoušky je prověření schopností studenta prezentovat na odpovídající úrovni svůj doktorský projekt, včetně motivů, postupů a očekávaných výsledků. Student hovoří i o svých dosavadních zkušenostech a perspektivách svého oboru. Další část zkoušky je založena na diskuzi o předloženém textu a interpretace nebo překlad vybraných částí.

(Pozn.: Požadovaná úroveň zkoušky  z 2. cizího jazyka u posluchačů, kteří zahájili studium v ak. roce 2016/2017 a dříve je A2.)


Registrace předmětu a zapisování na zkouškový termín

Student si na Studijním oddělení DAMU zaregistruje v KOSu ten předmět, ze kterého chce skládat zkoušku. Seznam jazykových předmětů a jejich kódů naleznete zde.

Soupis zkouškových termínů pro ak. rok 2021-22 naleznete zde. Na vybraný zkouškový termín je nutné se zaregistrovat nejpozději 4 týdny předem.

Nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky musí student doručit emailem na adresu cjp-doktorandi@amu.cz výše uvedené podklady ke zkoušce.

 • Podrobné informace o zkoušce (časový rozpis, složení komise, místnost) budou zaslány přihlášeným studentům na jejich školní email nejpozději týden před zkouškou.
 • Ke zkoušce si student je povinen přinést vlastní kopii materiálů.
 • Kromě předmětů povinné jazykové výuky CJP nabízí možnost studia cizích jazyků v rámci volitelných předmětů. Aktuální nabídku předmětů naleznete v sekci Předměty a rozvrhy.
 • Zápis jazykových předmětů probíhá během období zápisu, stanoveném Harmonogramem akademického roku.

.