Studijní pobyty Erasmus

Výměny probíhají na základě uzavřené bilaterální smlouvy s partnerskou školou v zahraničí, kterou po obsahové stránce připravuje a dojednává každá katedra samostatně na základě svých kontaktů a možností vyplývajících jak ze studijních plánů, tak i z pedagogického zajištění. Při rozhodování o obsazení smluvních míst mají přednost studenti katedry, která spolupráci s danou zahraniční školou navázala, volná místa mohou využít studenti jiných kateder za předpokladu, že přijímající instituce souhlasí.

Důležité upozornění: výjezd v rámci Erasmus+ nelze nárokovat a přijímající instituce má právo ovlivnit výběr přijíždějících studentů, případně vybraného studenta i odmítnout. Stejně tak mají všechny partnerské školy právo odmítnout studenty z kapacitních či jiných provozně-personálních důvodů.

Mezinárodní oddělení DAMU ve spolupráci s mezinárodním oddělením AMU zajišťuje organizační a administrativní záležitosti při podepisování bilaterálních smluv. Pomáhá a radí studentům i pedagogům s vyřizováním dalších formalit při výjezdu do zahraniční. Ve spolupráci s jednotlivými katedrami se podílí též na organizaci přijímání zahraničních studentů i pedagogů.

INFO

Termín pro odevzdání žádostí o výjezd na studijní pobyt i praktickou stáž mezinárodnímu oddělení DAMU je každoročně 15. únor pro výjezdy v následujícím akademickém roce. Nejbližší termín pro podání žádostí o výjezdy je tedy 15. únor 2023.


Postup a podmínky

Minimální délka studijního pobytu Erasmus jsou dva měsíce. Student musí být po celou dobu svého studijního pobytu v zahraničí studentem akreditovaného programu na DAMU. Žádnou část pobytu v zahraničí nelze uskutečnit po závěrečných státních zkouškách, což znamená, že studenti magisterských programů-čekatelé na státní zkoušky a studenti 3. ročníku bakalářského programu, kteří nemají do data odjezdu potvrzené, že po ukončení bakalářského studia budou dále pokračovat v magisterském studiu, nemohou uskutečnit studijní pobyt v zahraničí, jehož část by časově přesahovala jejich závěrečné státní zkoušky. V případě nedodržení této podmínky bude student povinen předčasně ukončit stáž v zahraničí a vrátit již vyplacené stipendium. 

Podání žádosti
Před odjezdem
Po návratu

Podání žádosti

Žádá-li student o vyslání na studijní pobyt v zahraničí, předloží mezinárodnímu oddělení DAMU v rámci stanovené deadline následující dokumenty:

  1. vyplněnou a podepsanou přihlášku ( Application Form / DOC ),
  2. motivační dopis (Motivation Letter),
  3. CV (stručný strukturovaný životopis: vzdělání, případná praxe, jazykové znalosti a zvláštní dovednosti),
  4. souhlas katedry s vysláním na studijní pobyt na formuláři Žádost (k vyzvednutí ve studijním i mezinárodním oddělení DAMU),
  5. studenti scénografie dodají rovněž portfolio v PDF či v jiném formátu podle požadavků hostitelské školy (viz webové stránky příslušné školy).

Přihlášku i ostatní dokumenty je nutné předat kompletně vyplněné a podepsané mezinárodnímu oddělení DAMU před koncem lhůty k odevzdání přihlášek (do 15. února). Dokumenty musejí být vypracovány v příslušném jazyce vybrané zahraniční instituce, případně v angličtině.

Schválení výjezdu podléhá rozhodnutí výběrové komise DAMU (zpravidla ve složení děkan, proděkani, předseda Akademického senátu). Komise bere v úvahu studijní výsledky, úroveň předložené přihlášky, kompatibilitu studijního plánu na zahraniční škole se studijním plánem DAMU, vyjádření vedoucího katedry nebo vedoucího studijního programu a další kritéria. Jednání výběrové komise proběhne do konce února, o výsledcích budou studenti individuálně informováni.

Oficiální nominaci studenta zašle vybrané zahraniční škole mezinárodní oddělení DAMU. Sestavování studijního plánu na zahraniční škole je plně v kompetenci studenta, studijní plán musí být konzultován s vedoucím katedry a zahraničním proděkanem. Vedoucí příslušné katedry rozhodne, které předměty budou studentovi uznány a které zkoušky či zápočty si bude muset doplnit po návratu. Výsledkem jednání je studijní smlouva (Learning Agreement) podepsaná studentem, vysílající i přijímací institucí. Vzhledem k tomu, že program Erasmus+ se digitalizuje, studijní smlouvy se počínaje akademickým rokem 2021/22 vytvářejí a editují výhradně elektronicky. Instrukce k vyplnění OLA (Online Learning Agreement) jsou níže v sekci Formuláře a dokumenty.

Před odjezdem

Potvrdí-li zahraniční univerzita přijetí, student na základě informací přijímající univerzity musí učinit před odjezdem následující kroky:

1

OZNÁMIT MÍSTO A DOBU ZAHRANIČNÍHO POBYTU STUDIJNÍMU ODDĚLENÍ a ověřit si, že  má v databázi KOS splněny všechny zkoušky a zápočty z jednotlivých předmětů a je řádně zapsán do dalšího ročníku.


2

Přibližně 3-4 týdny před odjezdem se dostavit k sepsání ÚČASTNICKÉ SMLOUVY na mezinárodní oddělení DAMU (schůzku je nutné si dohodnout předem), jejímiž přílohami jsou

  • Kvalifikační podmínky studenta (obdrží student při podpisu smlouvy)
  • Charta studenta (obdrží student při podpisu smlouvy)
  • Součástí účastnické smlouvy je číslo bankovního účtu studenta, kam mu bude zasláno stipendium, včetně kódů IBAN a SWIFT/BIC (nezapomeňte přinést s sebou, stejně tak jako přesná data pobytu v zahraničí!),

a dodat mezinárodnímu oddělení DAMU vyplněný ONLINE LEARNING AGREEMENT (sekce Before Mobility: Study Programme at the Receiving Institution a Recognition at the Sending Institution), podepsaný všemi zúčastněnými stranami, tj. studentem, přijímající institucí a vysílající institucí (proděkan pro mezinárodní záležitosti). Není-li možné mezinárodnímu oddělení DAMU dodat vyplněný Online Learning Agreement před výjezdem, student ho zašle co nejdříve po zahájení studijního pobytu.


3

Na dobu svého pobytu v zahraniční si uzavřít CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH. UPOZORNĚNÍ: Student musí buď při podpisu účastnické smlouvy předložit nebo po podpisu účastnické smlouvy neprodleně zaslat či osobně dodat mezinárodnímu oddělení DAMU kopii pojistné smlouvy či jiný dokument, potvrzující uzavření zmíněného pojištění. Stipendium mu bude odesláno na účet teprve po dodání tohoto dokladu.


4

Před ukončením studijního pobytu v zahraničí je student povinen nechat si vystavit od koordinátora programu Erasmus+ přijímající univerzity:

  • Potvrzení o získaných kreditech - Transcript of Records
  • Potvrzení o délce pobytu v zahraničí - Confirmation of Study Period

S případným prodloužením svého studijního pobytu v zahraničí musí mít student písemný souhlas vedoucího katedry. Na jeho základě bezodkladně požádá o prodloužení pobytu mezinárodní oddělení DAMU, které prověří, bude-li na financování jeho dalšího pobytu v zahraničí k dispozici dostatek finančních prostředků v souladu s rozpočtem, a připraví dodatek k účastnické smlouvě. Student zajistí, aby i jeho prodloužený pobyt v zahraničí byl pokryt jeho cestovním pojištěním

PO NÁVRATU JE STUDENT POVINEN

1

PŘIHLÁSIT SE NA MEZINÁRODNÍM ODDĚLENÍ DAMU A PŘEDAT ZDE potvrzení o délce pobytu od přijímající instituce ( Confirmation of study period / DOC ) a potvrzení o získaných kreditech (Transcript of Records).


2

VYPLNIT ON-LINE ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU, přístupové heslo mu bude zasláno emailem.


3

VYPLNIT DOKLAD O UZNÁNÍ STUDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ ( Proof of Recognition / Doklad o uznání / DOC , součást formuláře pro Learning Agreement (v češtině) / DOCX ), předložit k podpisu vedoucímu katedry a proděkanovi pro zahraniční styky.


4

PŘEDAT DOKLAD O UZNÁNÍ STUDIA ( Proof of Recognition / Doklad o uznání / DOC ) mezinárodnímu oddělení DAMU, které kompletně podepsaný originál odevzdá studijnímu oddělení.


Nebude-li po návratu splněna některá z předchozích povinností, na studenta se budou vztahovat sankce v souladu s účastnickou smlouvou.

Formuláře a dokumenty

Kontakt

Zora Hermochová

Koordinátor mezinárodního oddělení, kancelář K334, úřední hodiny: pondělí až pátek 10:00-16:00

E-mail: zora.hermochova@damu.cz
Telefon: 234 244 286
Detail osoby
Bez obrázku


.