Vnitřní soutěž DAMU

Děkanka DAMU pro rok 2021 vyhlašuje Vnitřní soutěž DAMU, která je určena pro pedagogické pracovníky DAMU:

PODPORA PEDAGOGICKÉ PRÁCE, PROFILACE A INOVACE STUDIJNÍCH OBORŮ/PROGRAMŮ:

Přihlášky do výběrového řízení se podávají do 22. února 2021  ve vytištěné podobě s podpisy na sekretariát děkanky a též v elektronické podobě na adresu olga.vlckova@damu.cz.

Oblasti podpory - lze žádat o granty na tyto typy projektů:

Předkládané projekty by měly zejména klást důraz na zajišťování a zvyšování Předkládané projekty by měly zejména klást důraz na zajišťování a zvyšování kvality studijních oborů/ programů a na jejich inovaci formou vytváření nových, popřípadě inovací stávajících předmětů/kurzů, včetně podpory přípravy a realizace flexibilních forem výuky (online, hybridní, distanční). Zároveň je možné podpořit přípravu studijních opor pro různé formy výuky a vzdělávání. Dále je podpora vnitřní soutěže určena na rozšíření a inovaci výuky formou online workshopů/webinářů se zahraničními lektory, pedagogy a významnými odborníky z praxe.  Lze také žádat o prostředky na pedagogické vedení tvůrčí činnosti studentů v rámci i nad rámec studijního programu, resp. v rámci či nad rámec pracovního úvazku daného akademického/pedagogického pracovníka.

V projektu lze žádat jak o prostředky na materiál a služby spojené s realizací a naplňováním konkrétního projektového záměru, na přístrojové a jiné vybavení (literatura apod.), na pokrytí nákladů spojených s realizací online seminářů, workshopů zahraničních pedagogů a lektorů, na cestovné pedagogů (pokud jde o projekt s výjezdem), stipendia (příspěvky na praxi studentů zapojených do projektu), ale také na mzdové náklady pedagoga zapojeného do realizace projektu (hlavního řešitele, spoluřešitelů, externích pedagogů), ať už formou jednorázové mimořádné odměny či osobního příplatku nebo formou DPP. V každém uvedeném případě lze však prostředky garantovat pouze do konce roku 2021.

Vyhlášení

Ke stažení


.