Projektová soutěž AMU (DKR)

PS - DKR 2022
PS - DKR 2021
PS - DKR 2020
PS - DKR 2019
PS - DKR 2018

2. KOLO PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE AMU PRO ROK 2022

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU. 

Pro rok 2022 je soutěž otevřena pro vědecko-výzkumné projekty s celkovou dobou řešení 1 a 2 roky. Limity na výši rozpočtu nejsou stanoveny. 

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Harmonogram 2. kola:

 • 7. 2. 2022 - vyhlášení soutěže
 • 28. 2. 2022 ve 13:00 - uzávěrka pro podávání přihlášek na rektorátním oddělení OVVP (místnost 3007, 3. patro) v listinné formě s podpisem k rukám Karolíny Vinické a zároveň emailem na adresy: karolina.vinicka@amu.cz a dkr@damu.cz (Projektové oddělení DAMU).
 • 4. 3. 2022 - zasedání Grantové komise AMU
 • Do 9. 3. 2022 - zveřejnění rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / přijetí s krácením rozpočtu

Konzultace k přihláškám jsou možné a vítané – s proděkankou pro vědecko-výzkumnou činnost doc. RNDr. Mgr. Alicí Koubovou, Ph.D., Ph.D. (alicekoubova@damu.cz) po obsahové stránce a s projektovou manažerkou Ing. Lucií Krůtovou po stránce formálních náležitostí a rozpočtu. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí domluvě. 

Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2022 včetně formulářů najdete ZDE.

Projektová soutěž AMU (tzv. DKR) 

pro projekty s počátkem řešení v roce 2022 

Soutěž byla vyhlášena prorektorkou AMU Mgr. Et Mgr. Eliškou Děckou, Ph.D. 15. 10. 2021. 

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU. 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA DAMU: do 29. listopadu 2021 do 13:00 v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce DAMU Ing. Lucii Krůtové. Maily pro odevzdání elektronické formy přihlášek: lucie.krutova@damu.cz a dkr@damu.cz (definitivní verzi přihlášky laskavě zašlete na obě adresy). Odevzdání podepsané přihlášky je nutnou podmínkou přijetí projektu do soutěže. 

Konzultace k přihláškám jsou možné a vítané – s proděkankou pro vědecko-výzkumnou činnost doc. RNDr. Mgr. Alicí Koubovou, Ph.D., Ph.D. (alicekoubova@damu.cz) po obsahové stránce a s projektovou manažerkou Ing. Lucií Krůtovou po stránce formálních náležitostí a rozpočtu. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí domluvě. 

Pro rok 2022 je soutěž otevřena pro vědecko-výzkumné projekty s celkovou dobou řešení 1 a 2 roky. Limity na výši rozpočtu nejsou stanoveny. 

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Kritéria hodnocení v projektové soutěži AMU najdete ZDE .

Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2022 včetně harmonogramu a formulářů najdete ZDE.

Projektová soutěž AMU (tzv. DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2021

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU a postdoktorandy.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA DAMU: do 27. listopadu 2020 ve 13:00 v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce DAMU Ing. Lucii Krůtové. Maily pro odevzdání elektronické formy přihlášek: lucie.krutova@damu.cz a dkr@damu.cz (definitivní verzi přihlášky laskavě zašlete na obě adresy). Odevzdání podepsané přihlášky je nutnou podmínkou přijetí projektu do soutěže.

Konzultace nad rozpočtem a výstupy jsou možné (a vítané) s L. Krůtovou – raději však s dostatečným předstihem (mail: lucie.krutova@damu.cz).

Pro rok 2021 je soutěž otevřena pro vědecko-výzkumné projekty s celkovou dobou řešení 1 až 3 roky a pro postdoktorandské projekty s dobou řešení max. 2 roky omezené částkou 100.000 Kč na jeden rok čerpání.

Finanční zajištění soutěže závisí na výši institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude pro rok 2021: cca 4.000.000 Kč v závislosti na skutečně přidělené částce pro AMU na IP DKRVO ze strany MŠMT.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2021 včetně harmonogramu a formulářů najdete ZDE.

Projektová soutěž AMU (tzv. DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2020

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU a postdoktorandy.

Pro rok 2020 je soutěž otevřena pro

 • krátkodobé projekty s dobou řešení 1 a 2 roky,
 • projekty speciálně zaměřené na přípravu a pořádání mezinárodních konferencí s dobou řešení projektu max. 2 roky,
 • postdoktorandské projekty s dobou řešení max. 2 roky - omezené částkou 100 tis. Kč na jeden rok čerpání.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Žadatelé z DAMU podávají přihlášky do 25. 11. 2019 do 13 hodin v elektronické i vytištěné podobě s podpisem Ing. Lucii Krůtové (lucie.krutova@damu.cz, místnost K223).

Konzultace nad rozpočtem a výstupy jsou možné (a vítané) s L. Krůtovou – raději však s dostatečným předstihem.
Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2020 najdete ZDE.

 

Projektová soutěž AMU (DKR) – Second Call

pro projekty s počátkem řešení v roce 2019.

Soutěž je otevřena pro projekty s dobou řešení 2 roky a pro postdoktorandské projekty s dobou řešení 1 rok.

Žadatelé z DAMU podávají přihlášky do 28. 2. 2019 do 12 hodin v elektronické i vytištěné podobě s podpisem Ing. Lucii Krůtové (lucie.krutova@damu.cz, místnost K223).

Vyhlášení na stránkách AMU.

Projektová soutěž AMU (DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2019

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU a postdoktorandy, kteří jsou na fakultě zaměstnáni jako externisté.

Pro rok 2019 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 a 2 roky, pro Dlouhodobé projekty s dobou řešení 4 roky a pro Postdoktorandské projekty s dobou řešení 1 rok.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Žadatelé z DAMU podávají přihlášky do 28. 11. 2018 do 12 hodin v elektronické i vytištěné podobě s podpisem Ing. Lucii Krůtové (lucie.krutova@damu.cz, místnost K223).

Konzultace nad rozpočtem a výstupy jsou možné s L. Krůtovou – raději však s dostatečným předstihem.
Vyhlášení Projektové soutěže pro rok 2019 včetně harmonogramu a formulářů najdete ZDE.

 

Vyhlášení Projektové soutěže pro rok 2018

Vyhlášení Projektové soutěže pro rok 2018. Celé znění včetně harmonogramu soutěže najdete ZDE.

1. Pravidla Projektové soutěže se řídí 02_Vynos rektora 09_2016_pravidla SGS.pdf 01_Vynos_rektora_09_2020_pravidla_IP_DKR.pdf.

2. Pro rok 2018 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 nebo 2 roky a pro postdoktorandské projekty* s dobou řešení 1 rok.

3. Rozpočet projektu nesmí v roce 2018 přesáhnout u krátkodobých projektů 500.000 Kč, u postdoktorandských projektů 100.000,-Kč.

4. Finanční zajištění soutěže

Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude v roce 2018 činit max. 2 mil. Kč.**

5. Harmonogram soutěže:

 • 3. 10. 2017 - vyhlášení soutěže;
 • 19. 10. 2017, 13 h - informační seminář, registrace na karolina.kotnourova@amu.cz;
 • 16. 11. 2017 v 15 h - uzávěrka pro podávání přihlášek;
 • v týdnu 4.- 8. 12. 2017 - zasedání fakultních grantových komisí (doporučující hodnocení);
 • mezi 11.- 20. 12. 2017 - 1. zasedání Grantové komise AMU;
 • 22. 12. 2017 - zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/ projektu ev. přijetí s krácením rozpočtu (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2017 a dle výše přidělené institucionální podpory AMU na rok 2018);
 • cca 23. 2. 2018 - 2. zasedání Grantové komise AMU: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2018;
 • do konce února 2018 - zveřejnění výsledků;
 • do 11. 1. 2019 - odevzdání Závěrečných zpráv o řešení jednoletých projektů a dílčích zpráv u dvouletých projektů.

6. Publikační aktivity

Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 31. března 2018 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.

7. Propagace

Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

FORMULÁŘE K PROJEKTOVÉ SOUTĚŽI*:

PRO NOVÉ ŽADATELE:

PRO STÁVAJÍCÍ ŘEŠITELE:

PRO PROJEKTY S PLÁNOVANÝMI PUBLIKAČNÍMI VÝSTUPY:

Po vyplnění prosím zašlete formulář emailem projektové manažerce Ing. Lucii Krůtové (lucie.krutova@damu.cz). Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formuláře navíc nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro další (průběžné a závěrečné zprávy): tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších zpráv, nemusíte ji však využít a další zprávy můžete vyplnit ručně.

* Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.

DALŠÍ DOKUMENTY:

Zápisy z jednání Fakultní grantové komise DAMU


.