Vyhlášení přijímacího řízení do oboru Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

přijímací řízení pro rok 2021/22

SCÉNICKÁ TVORBA A TEORIE SCÉNICKÉ TVORBY

Vedoucí doktorského programu: prof. Zuzana Sílová, Ph.D.

Název oboru, druh a forma studia:

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

Cíl studia:

Cílem studia je získat a prokázat schopnost samostatné teoretické a umělecké činnosti v oblasti scénické tvorby a jejich jednotlivých disciplin (herectví, režie, dramaturgie, scénografie), a to takové činnosti, která má povahu samostatného výzkumu využitelného případně v pedagogické práci.

Charakter výuky:

Studium je založeno na samostatném uměleckém a/či teoretickém výzkumu zvoleného problému pod vedením školitele, jehož výsledky jsou diskutovány v doktorském semináři scénologie; v rámci studia si každý doktorand zapisuje nejméně 3 předměty související se zkoumanou problematikou, a to jak na DAMU, tak ostatních fakultách AMU či dalších vysokých školách (může jít jak o studium spojené s docházkou na příslušné přednášky či semináře, tak o studium podle individuálního plánu formou konzultací).

Nároky na uchazeče:

K doktorskému studiu tohoto zaměření se mohou hlásit absolventi magisterského studia činoherních a příbuzných oborů (tj. oborů herectví, režie, dramaturgie, scénografie, teorie a kritika, divadelní věda apod.), a to jak občané ČR tak cizinci, kteří mají odpovídající akademický titul i základní zkušenosti z účasti na vytváření činoherních, operních a příbuzně zaměřených scénických děl a jsou schopni reflexe této činnosti.

Pro uchazeče o doktorské studium se vyhlašuje přijímací řízení. Přihláška obsahuje: projekt disertační práce s připojeným seznamem základní literatury k předpokládanému tématu. Podrobnější informace poskytne zájemcům studijní oddělení pro doktorandy DAMU.

Průběh přijímacích zkoušek:

Ústní pohovor vedený členy komise s uchazečem na základě předloženého projektu s doplňujícími otázkami.

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

Kritéria hodnocení (přijímacích zkoušek):

Jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů za první kolo je max.100.

1. Počet kol: jedno kolo,

2. časové rozpětí jednotlivých kol: jeden den.

 

Termíny přijímacích zkoušek:

Termíny přijímacích zkoušek a podání přihlášek jsou k nalezení na stránce Ústav Scénické tvorby a teorie scénické tvorby / Přijímací řízení >>

20. leden 2021

.