„Autorství není jenom věc umělecké tvorby. Je to věc postoje k životu. K vlastní existenci. Je to odpovědnost za to, že jsem.“ Ivan Vyskočil

Ústav pro výzkum a studium autorského herectví vznikl v roce 2001 z iniciativy prof. Ivana Vyskočila, zakladatele psychosomatické disciplíny dialogické jednání s vnitřním partnerem. Posláním ústavu je výzkum obecně pojatého herectví a jeho předpokladů s důrazem na oblast autorského herectví, autorské a experimentální tvorby, dramatické kultury, hry, psychosomatického základu veřejného vystupování a pedagogiky. Publikační aktivity ústavu se rozvíjejí na jedné straně formou reflektivního a introspektivního psaní, na straně druhé se výzkum zaměřuje na objektivizaci subjektivních zkušeností a hledání objektivizujících metodologických postupů. Tato široká škála je základním stavebním kamenem výzkumných aktivit ústavu. Od roku 2020 je ředitelkou ústavu doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.

Statut
Vědecká rada
Publikace

STATUT ÚSTAVU PRO VÝZKUM A STUDIUM AUTORSKÉHO HERECTVÍ Divadelní fakulty AMU v Praze

I. Úvodní ustanovení

 1. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU (dále jen Ústav) vznikl v roce 2001 z iniciativy tehdejšího vedoucího pedagoga Katedry autorské tvorby a pedagogiky prof. Ivana Vyskočila a tehdejší děkanky DAMU doc. Markéty Kočvarové Schartové v souladu s par. 24 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění.
 2. Umělecká rada DAMU schválila vznik Ústavu na své schůzi dne 13. 6. 2001. Akademický senát DAMU – podle § 27, odst. a) zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách, v platném znění – vyslovil souhlas s ustavením tohoto pracoviště dne 8. 10. 2001.
 3. Ústav je celofakultním pracovištěm DAMU pro vědeckovýzkumnou činnost a může se podílet na uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí v souladu s čl. 13 Statutu DAMU.

II. Řízení Ústavu a organizační struktura Ústavu

 1. V čele Ústavu stojí ředitel/ředitelka, kterého/kterou jmenuje a odvolává dle čl. 13 Statutu DAMU děkan/děkanka DAMU po konzultaci s proděkanem/proděkankou pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost.
 2. Ředitel/ředitelka Ústavu odpovídá za vedení a řízení Ústavu, včetně organizačního zajištění činnosti Ústavu, za přípravu a realizaci koncepce, dlouhodobého záměru a plánu vědeckovýzkumné a odborné činnosti Ústavu, prezentaci Ústavu v rámci fakulty i navenek a za hospodaření s přidělenými finančními prostředky. Ředitel/ředitelka Ústavu odpovídá za řádné vedení Ústavu, včetně plnění uvedených povinností, děkanovi/děkance fakulty.
 3. Ředitel/ka Ústavu je zároveň předsedou/předsedkyní Vědecké rady Ústavu.

  Členy Vědecké rady jmenuje a odvolává děkan/děkanka na návrh ředitele/ředitelky Ústavu. Jsou to zejména pedagogové Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU, výzkumní a akademičtí pracovníci fakulty zapojení do řešení jednotlivých výzkumných projektů a další významní odborníci z oblastí vědeckého zaměření Ústavu. Členy vědecké rady Ústavu jsou vedoucí Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU a z titulu své funkce proděkan/proděkanka DAMU pro pedagogické záležitosti a vědeckovýzkumnou činnost.
 4. Vědecká rada Ústavu

  4. 1. Vědecká rada Ústavu zejména:
  a) projednává a posuzuje na základě návrhů ředitele/ředitelky Ústavu dlouhodobý záměr, směry a oblasti vědeckovýzkumné a vědecko-umělecké činnosti Ústavu v souladu s Dlouhodobým záměrem Divadelní fakulty AMU v Praze;
  b) vyjadřuje se k otázkám předloženým ředitelem/ředitelkou Ústavu, zejména ke koncepci činnosti a dlouhodobým záměrům vědeckovýzkumné práce Ústavu;
  c) je konzultačním orgánem ředitele/ředitelky Ústavu v otázkách činnosti a výstupů Ústavu, včetně otázek souvisejících s celkovou problematikou vědy a výzkumu a jejich využívání v činnosti fakulty;
  d) působí jako redakční rada publikačních výstupů Ústavu.

  4. 2. Vědeckou radu svolává ředitel/ředitelka ústavu podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. Funkční období členů Vědecké rady Ústavu je pětileté. Počet členů Vědecké rady Ústavu stanovuje ředitel/ředitelka Ústavu, počet členů však musí být minimálně tři, maximálně deset.

III. Cíle a zaměření Ústavu

 1. Posláním Ústavu je výzkum obecně pojatého herectví a jeho předpokladů s důrazem na oblast autorského herectví, autorské a experimentální tvorby, dramatické kultury, hry, hráčství, psychosomatiky a pedagogiky.

IV. Úkoly a náplň činnosti Ústavu

 1. Činnost Ústavu je zaměřena na výzkum a studium obecně pojatého herectví a jeho předpokladů. Hlavními oblastmi výzkumu jsou autorské herectví a tvorba, pedagogika a psychosomatický základ veřejného vystupování. Metodologicky se výzkum opírá o subjektivní přístupy (introspekce) doplněné a propojené s přístupy a metodami objektivizujícími. Ústav je svou činností úzce propojen s činností a zaměřením Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU.

  Ústav se zaměřuje především na tyto aktivity:
  - Studium a výzkum autorské disciplíny Dialogické jednání s vnitřním partnerem prof. Ivana Vyskočila (viz Autorské heslo Dialogické jednání) a zpracování reflexí studentů a pedagogů.
  - Studium a výzkum herectví, hráčství, autorství a psychosomatiky v širším, existenciálním slova smyslu.
  - Studium a výzkum veřejného vystupování z hlediska psychosomatické kondice.
  - Rozvíjení odborné diskuse v oblasti obecně pojatého herectví formou seminářů, symposií a konferencí.
  - Interdisciplinární spolupráce s odborníky předně z oblasti humanitních věd.
  - Experimentální pedagogika ve spolupráci s Katedrou autorské tvorby a pedagogiky DAMU.
  - Publikační činnost (recenzované i nerecenzované studie) zejména v českém a anglickém jazyce. Výsledky výzkumu jsou standardně a elektronicky prezentovány na webových stránkách Ústavu, jež jsou otevřenou mezinárodní platformou pro výzkum obecně pojatého herectví a jeho předpokladů.
  - Spolupráce a podíl na realizaci doktorských studijních programů Divadelní fakulty AMU v Praze, primárně na realizaci programu Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika.
  - Podpora knižních vydání vybraných publikačních prací obhájených v doktorském programu Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika.
   
 2. Propojení činnosti Ústavu s činností pedagogickou
  Propojení vyplývá ze samotné podstaty Katedry autorské tvorby a pedagogiky a z charakteru činnosti Ústavu. Pedagogická činnost na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU je jak předmětem zkoumání, tak nástrojem výzkumu. Aplikované metodologické poznatky budou organicky integrovány do pedagogického procesu a dalšího výzkumu.

V. Závěrečná ustanovení

Zrušuje se Statut Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví DAMU ze dne........... .

Tento Statut nabývá účinnosti dne ......................2020.

 

V Praze, dne 10. července 2020

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová
Děkanka DAMU

Vědecká rada

ČLENOVÉ

doc. PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.

Bez obrázku

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.


Publikace – výběr

VYSKOČIL, Ivan. Ivan Vyskočil’s Introduction to the book Mama isn't Home on the discipline of Authorial Reading [online]. Institute for Research into and Study of Authorial Acting. 6. 1. 2021.

VYSKOČIL, Ivan. On the Study of Acting: Inaugural professorial lecture upon receiving a professorship in acting [online]. Institute for Research into and Study of Authorial Acting. 6. 1. 2021.

CHRZ, Vladimír. Dialogické jednání jako "veřejné sestupování" [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 15. 1. 2021.

JURECHOVÁ, Zuzana. Ticho ako situácia pre objavenia hlasu z tela [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 15. 1. 2021.

KEPRT, Boleslav. Počkat si na sebe – aneb vnímání času v dialogickém jednání [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 15. 1. 2021.

MUSILOVÁ, Martina. Radost ze hry [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 15. 1. 2021.

Psychosomatika a Pohyb. Michal Čunderle – Zdenka Kratochvílová – Hana Malaníková – Irena Pulicarová (eds.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2008.

Herecká propedeutika: proč, pro koho a jak? Michal Čunderle (ed.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006.

Řeč, mluva, hlas. Michal Čunderle – Eva Slavíková (eds.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006.

Hlas, mluva, řeč. Michal Čunderle – Eva Slavíková (eds.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006.

Hic sunt leones: o autorském herectví. Michal Čunderle (ed.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2003.

Psychosomatický základ veřejného vystupování: jeho studium a výzkum. Eva Vyskočilová – Eva Slavíková (eds.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2000.

Dialogické jednání jako otevřená otázka. Eva Vyskočilová (ed.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1997.


.