Dramatická výchova

navazující magisterský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Cíle studia

Magisterský stupeň prohlubuje okruhy učiva studované ve stupni bakalářském a obohacuje je zejména o další metodické učivo, ale především rozvíjí a systematizuje dovednosti a poznatky týkající se divadelní průpravy a učitelských kompetencí. Dále je věnována pozornost předmětům zaměřeným na teorii a historii, příp. též kritiku dramatické výchovy a dětského divadla a přednesu a speciálním oblastem nebo tématům oboru: divadlo ve výchově a vzdělávání a jiné typy interaktivních nebo paradivadelních aktivit, divadlo pro děti, divadelní aktivity a edukace prostředictvím divadelních/dramatických aktivit při práci s jinými než dětskými účastníky.Paralelně s tím jsou posluchači postupně uváděni do problematiky praktické práce se skupinou dětí a mladých. Práce s dětmi nebo mládeží je završena přípravou samostatného tvůrčího projektu s vlastní dětskou nebo středoškolskou skupinou, případně se skupinou dospělých, která je vedena s edukačními cíli.

Profil absolventa

Cílem studia je vybavit posluchače takovými vědomostmi a dovednostmi a rozvinout jejich osobnostní a talentové předpoklady, aby byli schopni poučeně a kvalifikovaně pracovat se svými svěřenci na divadelním nebo přednesovém tvaru a využívat dramatickou výchovu ve své práci s dětmi a mládeží ve vyučování na různých stupních vzdělávání i v zařízeních zaměřených na volný čas, v edukační práci prostřednictvím divadelního/dramatického umění i s jinými než dětskými skupinami účastníků.
Profesní uplatnění absolventa: MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, CVČ/DDM a další vzdělávací instituce -pedagog volnočasových aktivit i předmětů, které jsou součástí povinného kurikula konkrétní instituce - učitel dramatické výchovy, literárně-dramatického oboru, učitel dramatického oboru a předmětů, oborů a oblastí souvisejících. Dále jako lektor vzdělávacích programů v muzeích, galeriích, knihovnách, dramacentrech apod.

Garant

doc. Mgr. Radek MARUŠÁK

Odborný projektový pracovník, Docent - vedoucí katedry

E-mail: radek.marusak@damu.cz
Telefon: 234 244 281

Pracoviště: Odd. OPVV DAMU#Katedra výchovné dramatiky

Konzultační hodiny:
Kdykoli kromě čtvrtka na základě předchozí domluvy.
Detail osoby
FOTO doc. Mgr. Radek MARUŠÁK


.