Teorie a kritika

bakalářský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Cíle studia

Základním východiskem oboru je nahlížení na dramatickou a divadelní tvorbu nikoliv jako na výsledek, ale jako na proces. Výuka probíhá v úzkém sepjetí s tvorbou, jejíž konkrétní praktické aspekty mohou studenti katedry poznávat i prostřednictvím vlastního tvůrčího zkoušení. Studenti se seznámí s veškerými složkami divadelní tvorby: režií, dramaturgií, herectvím, scénografií, produkcí; jsou uvedeni do problematiky loutkového divadla a do problematiky specifičnosti překladu dramatického textu, důraz je kladen i na poznání výrazných trendů současného evropského dramatického a divadelního umění. Páteří bakalářského studia je seminář kritiky, v jehož rámci se studenti učí vnímat a reflektovat konkrétní divadelní díla nejrůznějších žánrů, seznamují se s vývojem české divadelní kritiky i se zásadami kritického psaní. Teorie pěstovaná na katedře rovněž bere v potaz divadelní tvorbu jako proces a snaží se na ni nahlížet "zevnitř", tzn. přes její konkrétní a praktické aspekty, které jsou posléze zobecňovány. Historie divadla je probírána v rámci celoškolních předmětů a také výběrově formou několika seminářů; má studentům pomoci pochopit souvislosti ve vývoji divadla, prolínání a vzájemné ovlivňování divadelních kultur na evropském kontinentě, a v neposlední řadě naučit je vnímat stav současné divadelní kultury jako nutný a logický výsledek tohoto vývoje. Ve třetím ročníku absolvují studenti dvě stáže (ve školním divadle DISK při přípravě absolventské inscenace či v některém z pražských divadel), jejichž výstupem je podrobná kritická reflexe procesu se zaměřením na všechny složky a jejich interakci.

Profil absolventa

Absolventi nacházejí uplatnění v prvé řadě v oblastech reflexe umělecké tvorby (deníková kritika, odborná publikační činnost, média), dále v samotném divadelním provozu (lektor dramatugie, asistent atd.), v institucích kulturní politiky (referent, metodik atd.), a dále samozřejmě v šířeji pojaté kulturní a vzdělávací sféře (nakladatelství, vydavatelství, agenturní činnost atd.).

Garant

doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Vedoucí úseků řízení a správy AMU, Docent

E-mail: daniela.jobertova@damu.cz
Telefon: 234 244 290

Pracoviště: Katedra teorie a kritiky#Odd. OPVV rektorátu

Konzultační hodiny:
Po předchozí telefonické či písemné domluvě.
Detail osoby
FOTO doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.


.