Přijímací řízení

Fakultní informace k přijímacímu řízení

Termíny

Konzultace k přijímacím zkouškám

Pro bakalářské studium:

27. ledna 2023 - 14:00-15:00 hod (informace), 15:00-16:00 (dotazy)


Pro navazující magisterské studium:

14. dubna 2023


Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské studium:

24. února 2023


Pro navazující magisterské studium:

29. května 2023


Termíny přijímacích zkoušek

Pro bakalářské studium:

I. kolo 10. března 2023
II. kolo 31. března 2023
III. kolo 20.–21. dubna 2023

 


Pro navazující magisterské studium:

I. kolo: 6. června 2023
II. kolo: 16. června 2023
III. kolo: 28. června 2023


Průběh přijímacích zkoušek

Bakalářské studium
Navazující magisterské studium

Nároky na uchazeče:

Akademie múzických umění v Praze je přední vzdělávací institucí v oblasti umění. Pro přijetí ke studiu musí uchazeč prokázat mimořádné intelektuální, osobnostní a talentové předpoklady, vědomosti i zaujetí a motivaci ke studiu. 

Z vrozených předpokladů přijímací řízení zkoumá kromě intelektu i kreativitu, míru temperamentu, sebevědomí, komunikativnosti a přirozené autority nebo schopnost analytického myšlení.

Testují se též základní znalosti z oblasti umění, zejména divadla (historie i současnosti), zájem o současné kulturní dění a schopnost reflexe společenské situace a minimum ekonomických a právních vědomostí využívaných v běžném občanském životě. 

Případná praxe v divadle či jiném kulturním zařízení může být výhodou vzhledem ke zkušenostem, které v jejím průběhu může uchazeč získat. Není ale nutnou podmínkou přijetí ke studiu.

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Nad rámec povinných příloh k přihlášce, společných pro celou fakultu (strukturovaný životopis a ověřená kopie nebo originál maturitního vysvědčení) předloží dále uchazeč o studium v tomto programu společně s přihláškou v elektronické formě (nahráním přímo do elektronické přihlášky po její registraci) následující přílohu: 

 • motivační dopis (v maximálním rozsahu dvou normostran).

Průběh přijímací zkoušky:

a) Počet kol:

Přijímací zkoušky jsou tříkolové. Všechna kola jsou vyřazovací. 

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

 • I. kolo – cca 3 hodiny.
 • II. kolo – cca 4 hodiny.
 • III. kolo – max. 30 minut na uchazeče.

Přihlášení uchazeči budou o podrobnostech přijímacího řízení informováni e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. 

Všechny informace o průběhu jednotlivých kol je možno najít na damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-produkce/. Výsledky budou oznámeny tamtéž.

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo:

První kolo tvoří písemný test z všeobecných vědomostí z dějin i současnosti kultury a umění (převážně divadla). Součástí zadání budou i otázky testující logické a koncepční uvažování nebo porozumění odbornému textu.

V I. kole je možné získat maximálně 440 bodů, pro postup do II. kola je nutné získat alespoň 180 bodů. V případě, že limitu pro postup dosáhne více než 30 uchazečů, postupují do II. kola pouze ti uchazeči, kteří skončili 1. až 30. v pořadí. V případě rovnosti bodů u uchazečů na posledním postupovém místě, postoupí do II. kola všichni uchazeči s daným počtem bodů. 

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. kolo:

Druhé kolo prověří talentové, intelektuální, logické a osobnostní předpoklady uchazečů, a to formou řízené skupinové hry. Průběh řešení skupinového úkolu sledují tři nebo více hodnotitelů, kteří hodnotí zejména schopnost kreativního, osobitého a strukturovaného přístupu k řešení zadaných problémů, asertivitu a schopnost efektivní komunikace. Konečné hodnocení výkonu ve skupinovém úkolu je vypočteno jako průměr bodů udělených jednotlivými hodnotiteli. Maximálně je možné získat 400 bodů.

Uchazeči také podstoupí písemný úkol, který prověří schopnost tvořivého uvažování a kultivovaného písemného projevu. Maximálně je možné v rámci testu včetně úvahy získat 160 bodů.

Ve II. kole je možné získat celkem maximálně 560 bodů, přičemž do III. kola postoupí ti uchazeči, kteří získají minimálně 600 bodů v součtu bodů z I. a II. kola přijímacího řízení. V případě, že limitu pro postup dosáhne více než 25 uchazečů, do III. kola postoupí pouze ti uchazeči, kteří skončili 1. až 25. v pořadí. V případě rovnosti bodů u uchazečů na posledním postupovém místě, postoupí všichni uchazeči s daným počtem bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do III. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

III. kolo:

V ústním pohovoru ve třetím kole dostane uchazeč prostor pro sebeprezentaci a následuje diskuze na témata z oblasti osobních zájmů a uvažovaného profesního směřování uchazeče, případně doplňující otázky z oblastí vymezených u popisu předchozích kol. Každý z členů komise nezávisle hodnotí osobnostní předpoklady, zejména osobitost přístupu, úroveň prezentačních a komunikačních dovedností, pohotovost nebo kreativitu, všeobecný rozhled, míru a druh motivace uchazeče a také jeho znalosti prokázané v průběhu pohovoru. Konečné hodnocení III. kola je vypočteno jako průměr bodů udělených jednotlivými hodnotiteli.

Ve III. kole je možné získat maximálně 500 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří získají v celkovém součtu všech kol minimálně 900 bodů. 

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do tohoto studijního programu: 13. 

Zdravotní způsobilost:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Nároky na uchazeče: 

Program je určen pro uchazeče, kteří absolvovali bakalářské či magisterské studium oborově blízkého typu. Vzhledem ke stále rozšiřujícímu a proměňujícímu se poli živého umění (performing arts) není oblast předcházejícího vzdělání a praxe uchazečů o studium limitována na klasické divadelní formy, druhy a obory. Předpoklady pro magisterské studium jsou schopnost teoretické reflexe oboru, kreativita a talent pro vedení týmů. Předpokládáme plynulý přechod vynikajících posluchačů z vlastního bakalářského studia. Předpokladem úspěšného studia je pokročilá znalost anglického jazyka, ve kterém budou vedeny některé semináře a dodávána část studijních materiálů. Některé části přijímacího řízení proto mohou být vedeny v angličtině. 

Studijní program se dělí na dvě specializace – Producentství a Management umění. Specializace Producentství má za cíl připravit studenty na působení v roli samostatných a svébytných iniciátorů uměleckých aktivit – producentů. Absolventi specializace Management umění budou připraveni pro práci v managementu divadelních institucí, zejména neziskových repertoárových divadel, případně podnikatelských subjektů v kultuře. Preferovanou specializaci student uvede v motivačním dopise, případně v návrhu výzkumného tématu a manažerské reflexi nebo producentském záměru (více viz níž).

Podrobné informace o studijním programu a jeho specializacích jsou k dipozici na stránce Studijní programy a v podrobném popisu studijního plánu Produkce a management.
 
Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Produkce a management mohou být přijati uchazeči, kteří splní následující podmínky:  

 • úspěšně ukončili bakalářský studijní program Produkce na Divadelní fakultě AMU nebo jiný studijní program příbuzného zaměření na jiné fakultě AMU či na jiné vysoké škole v ČR nebo v zahraničí (např. management umění, ekonomie, právo, marketing, dramaturgie, divadelní věda), 
 • úspěšně složí přijímací zkoušku. 

Povinnými přílohami přihlášky ke studiu pro všechny uchazeče jsou: 

 • Motivační dopis kde uchazeč popíše důvody, které ho vedou k výběru tohoto studijního programu, krátce reflektuje svou dosavadní praxi a nastíní své představy o vlastním budoucím profesním uplatnění.
 • Strukturovaný životopis včetně dokumentace dosavadní praxe v oboru a studijní, odborné či kreativní práce.
 • Formulace tématu magisterského výzkumu, tj. teoretického problému či fenoménu z oblasti produkce, managementu a provozování umění, který má uchazeč v úmyslu v prvním roce magisterského studia podrobit vědeckému zkoumání. Uchazeč v rozsahu cca tří normostran vytyčí cíle svého výzkumu, formuluje výzkumnou otázku, na kterou bude výzkum hledat odpověď, a případné podpůrné hypotézy, nastíní postup a metody řešení výzkumu a základní prameny a literaturu. Magisterský výzkumný projekt student realizuje během prvního ročníku a jde zpravidla o teoretický výzkum specifické oblasti z oblasti produkování, managementu či administrování umělecké činnosti. Následuje příkladový, nikoliv vyčerpávající výčet rámcových oblastí, uvnitř kterých je možné najít vhodná témata výzkumu:
  • Průřezová témata pro obě specializace jsou např.:
   • Kulturní politika ČR a zemí EU
   • Grantové politiky ČR a EU (Kreativní Evropa)
   • Divadelní systémy v Evropě
   • Evaluace umělecké produkce z hlediska managementu
   • Legislativa, vztahující se k provozování divadla
   • Financování divadel v ČR
  • Témata ve specializaci Management umění
   • Analýzy provozu, správy a řízení vícesouborových divadel
   • Analýza provozu operní scény
   • Statistika (a její metody) v oblasti živého umění
   • Práce s publikem
   • Analýza finančního managementu kulturních organizací
   • Analýza metod donátorství, sponzorství a fundraisingu
   • Analýza způsobů marketingu a PR divadelních organizací
   • Vztah veřejné správy a divadelního umění
  • Témata ve specializaci Producenství
   • Produkční modely performing arts
   • Obchodní a provozní modely neziskového sektoru v oblasti divadla
   • Projektový management divadelní aktivity
   • Financování neziskového sektoru
   • Modely produkce festivalů a eventů
   • Modely ekonomiky soukromých divadel
   • Modely projektového řízení v alternativních divadelních projevech
   • Export divadelní (případně kulturní a umělecké) produkce

Dodatečnou povinnou přílohou přihlášky ke studiu specializace Producentství je: 

 • Producentský záměr, tedy návrh libovolného projektu z celé škály performing arts, ať už jde o inscenační projekt, kulturní event nebo trvalý provoz či organizaci. Záměr je formulován z pozice producenta (intendanta) a měl by popsat cílový stav, obecně zhodnotit míru proveditelnosti záměru a nastínit etapy přípravy ve všech jejích producentských dimenzích (umělecké, ekonomické, právní, organizační, prostorové, personální…). Předpokládaný rozsah projektu 2-4 normostrany.

Dodatečnou povinnou přílohou přihlášky ke studiu specializace Management umění je: 

 • manažerská reflexe, tedy esej reflektující management, provoz a produkci libovolné kulturní instituce. Vychází z pozice manažera, který hodnotí konkrétní produkt (divadelní aktivity) a proces jeho vzniku a je schopen popsat jejich klady i zápory. Variantou k hodnocení (tedy modelu zpětné vazby) může být i návrh na další rozvoj a exploataci produktu (inscenace, repertoáru, provozu, souboru…). Předpokládaný rozsah reflexe je 2-4 normostrany.

Uchazeč předloží požadované přílohy společně s přihláškou v elektronické formě (nahráním přímo do elektronické přihlášky po její registraci). 
 

Průběh přijímací zkoušky: 

 1. Počet kol: 3 vyřazovací kola.
 2. Časové rozpětí jednotlivých kol:
  I. kolo se koná bez účasti uchazeče, délka trvání II. kola nepřesáhne 3 hodiny, délka trvání III. kola nepřesáhne 1 hodinu. Přesný harmonogram bude zveřejněn vždy spolu s výsledky předchozího kola.

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků: 

I. kolo

V prvním kole přijímací komise zhodnotí písemné podklady a případně vyřadí uchazeče, jejichž profil nebo dodané materiály nevyhovují požadavkům popsaným výše. Komise v prvním kole posuzuje relevanci předchozího formálního i neformálního vzdělání uchazeče k znalostnímu a dovednostnímu minimu nezbytnému ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Produkce a management.

 • Prvním kritériem je příbuznost předchozího oboru studia, respektive míra shody absolvovaného ukončeného studijního programu nebo programů s obsahem bakalářského studijního programu Produkce na Katedře produkce DAMU. Maximálně je možné za toto kritérium získat 30 bodů. 
 • Druhým kritériem je délka a obsah předchozí pracovní praxe. Maximálně je možné získat 20 bodů. 
 • Třetím kritériem je návaznost zvoleného výzkumného tématu na obor, respektive jeho relevanci pro studijní program, proveditelnost a formální úroveň jeho zpracování, kterou členové komise vyhodnotí individuálně a konečný počet bodů se stanoví průměrem. Maximálně je možné získat 25 bodů. 
 • Obdobným způsobem komise zhodnotí předloženou manažerskou reflexi, respektive tvůrčí projekt. V tomto čtvrtém kritériu je možné získat maximálně 25 bodů. 

V I. kole je tedy celkem možné získat maximálně 100 bodů, pro postup do II. kola je nutné získat minimálně 60 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.  

II. kolo

Ve druhém kole budou uchazeči o studium testováni z vědomostí v rozsahu otázek ke státním závěrečným zkouškám v bakalářském studijním programu Produkce na KP DAMU (všech okruhů – právo, ekonomie, management a marketing a historie a teorie divadla). Součástí zkoušky je i úvaha na aktuální téma.
Ve II. kole je možné dosáhnout maximálně 200 bodů. Pro postup do III. kola je nutné ve II. kole získat minimálně 90 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do III. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

III. kolo

Ve třetím, ústním kole uchazeč prezentuje, konkretizuje a obhajuje předložený magisterský projekt, motivaci ke studiu a představy svého uplatnění v praxi (viz výše). Přijímací komise hodnotí kvalitu navrhovaného projektu, odbornou připravenost uchazeče, jeho všeobecný rozhled a logické, dovednostní a intelektuální předpoklady. Ve třetím kole je hodnocení součtem bodů přidělených za prokázané znalosti a dovednosti, kreativitu přístupu a úroveň komunikačních dovedností. Každý z členů komise výkon uchazeče bodově ohodnotí. Výsledné pořadí je sestaveno na základě průměru. Ve III. kole je možné získat maximálně 200 bodů.  
 

Celkově je v součtu všech tří kol možné získat maximálně 500 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou v součtu minimálně počtu 300 bodů a současně dosáhnou v I. kole min. 60 bodů a v II. kole min. 140 bodů.   

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:  

Do specializace Producentství: 6 

Do specializace Management umění: 6 

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet v případě, že bude nižší počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Pokud splní podmínky přijímacího řízení pro přijetí větší počet uchazečů přihlášených do jedné ze specializací než 6, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších. V případě rovnosti bodů u uchazečů na posledním postupovém místě, budou navrženi k přijetí všichni uchazeči s daným počtem bodů.  

Zdravotní způsobilost: 

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.  

Způsob posuzování omluv: 

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok. 

 

Doporučená literatura pro uchazeče o magisterské studium

Základní literatura viz Seznam základních pramenů k Bc. státní zkoušce

Další prameny a literatura:

 • Brockett, Oscar G.: Dějiny divadla. Nakladatelství Lidové noviny – Divadelní ústav, Praha 1999.
 • Černý, František: Kapitoly z dějin českého divadla. Academia, Praha 2000.
 • Česká divadla – encyklopedie divadelních souborů. (Ed.: Eva Schormová) Divadelní ústav, Praha 2000
 • Nekolný, Bohumil a kol.: Kontext provozování divadla v ČR, NAMU, Praha 2019
 • Drucker, Peter: Řízení neziskových organizací. Praxe a principy. Management Press, Praha 1993.
 • Gregorini, Bedřich: Realizace dramaturgického plánu v divadle. (skripta) SPN, Praha 1990.
 • Kaiser, Michael M.: Strategické plánování v umění: Praktický průvodce, Institut umění, Praha 2009
 • Plamínek, Jiří: Vedení lidí, týmů a firem, Grada, Praha 2008
 • Dvořák, Jan: Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak, Pražská scéna, Praha 2004
 • Dvořák, Jan: Management divadla – antologie textů, Pražská scéna, Praha 2004
 • Kopecký Jan (pod jménem Jan Bernard): Co je divadlo. SPN, Praha 1983.
 • Kotler, Philip: Marketing. Management. Victoria Publishing, Praha 1993 a další vydání.
 • Kotler, Philip: Marketing od A až do Z. Management Press, Praha 2003.
 • Ledvinová, Jana – Pešta, Karel: Základy fundraisingu aneb jak získat peníze na prospěšnou činnost. ICN, Praha 1996.
 • Vítek, Svetozar: Řízení a organizace divadla. (skripta) SPN, Praha 1986.
 • Císař, Jan: Přehled dějin českého divadla. I. - Od počátků do r. 1862 / Akademie múzických umění, Praha 2004.
 • Císař, Jan: Přehled dějin českého divadla. II. – 1862 – 1942,Akademie múzických umění, Praha 2004
 • Vodáček, Leo – Vodáčková, Olga: Management. Teorie a praxe v informační společnosti. Management Press, Praha 2003.
 • Zákon č. 121/2000 Sb., autorské právo a práva související, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 114/2002 Sb., FKSP, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 44/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění platných předpisů
 • Nařízení vlády 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění platných předpisů
 • http://www.divadlo.cz/box/ - Správa a řízení , Kulturní politika , K legislativě , Divadelní systémy , Dotace a granty
 • Bakalářské a magisterské diplomové práce obhájené na Katedře produkce DAMU

Další možnosti studia

 • Řádné či krátkodobé studium cizinců: viz http://www.damu.cz/
 • Celoživotní vzdělávání: jedná se o placené studium; pro uchazeče je vypracován individuální studijní plán dle možností obou stran; v rámci CŽV lze studovat jen některé předměty, nelze si zapsat semináře označené jako „hlavní předmět“ a nelze dosáhnout nároku na udělení titulu. Zájemcům doporučujeme seznámit se se studijním plánem oboru produkce (http://sp.amu.cz/cs/katedra206.html) a kontaktovat sekretariát katedry s návrhem konkrétních předmětů, o které mají zájem.

Kontakt

Bc. Dita Nekolná

Tajemnice katedry

E-mail: dita.nekolna@damu.cz
Telefon: 234 244 261, ['605 759 526']
Detail osoby
Bez obrázku


.