PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

 

 

TERMÍNY PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Pro bakalářské a magisterské studium:

do 30. listopadu 2020


Pro navazující magisterské studium:

12. května 2021


Pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce:

31. ledna 2021


TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pro bakalářské a magisterské studium:

6. ledna – 5. února 2021


Pro navazující magisterské studium:

22.–26. června 2021


Pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce:

10.–30 dubna 2021


Konzultace k přijímacím zkouškám

14. 11. 2020 od 10:00 - online, link bude  zveřejněn zanedlouho

Herectví činoherního divadla
Režie-dramaturgie činoherního divadla
Režie činoherního divadla
Dramaturgie činoherního divadla

Nároky na uchazeče:

Talentové předpoklady, dispozice hlasové a pohybové, základní orientace v divadelním a kulturním dění.

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol:

Tři vyřazovací kola.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

V průběhu 3 týdnů, účast uchazeče v každém kole je jednodenní.

c) Rámcový obsah jednotlivých kol:

 • I. kolo - vyřazovací: herecká zkouška (pro tuto zkoušku si uchazeči připraví monology z dramatických textů, básně a písně).
 • II. kolo - vyřazovací: dopoledne písemný test ze základních kulturních znalostí s důrazem na divadlo, literaturu, hudební a výtvarné umění; individuální zkoušky z pohybu, hlasu a zpěvu; odpoledne herecká zkouška z připravených monologů a dalších zadaných úkolů.
 • III. kolo - vyřazovací: individuální úkoly a kolektivní etudy podle zadání komise.

Konkrétní zadání úkolů je součástí pozvánky k přijímacím zkouškám.

d) Kritéria hodnocení:

 • V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů za individuální hereckou zkoušku. V nich jsou hodnoceny zejména rytmus, pohybová představivost, osobní vyzařování, základní fyzické dispozice, paměť, schopnost strukturovat, jednat slovem, rozumět předloze a cítit divadelně. Pro postup do 2. kola je nutné dosáhnout minimálně 60 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 2. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 350 (100 první kolo + 250 druhé kolo)
  z toho 50 za test ze všeobecných kulturních znalostí, 50 za individuální pohybovou zkoušku, 25 za hlasovou individuální zkoušku, 25 za individuální pěveckou zkoušku a 100 za individuální talentovou hereckou zkoušku. V nich je hodnocen všeobecně historický přehled a zájem o umění a divadlo, prostorové cítění, komplikovaný rytmus a tempo-rytmus, zpěvní a mluvní hlas, artikulace, propojenost dechu, pohybu a myšlení, proměnlivost energie, temperament, herecká fantazie a představivost, schopnost verbálního a nonverbálního kontaktu.
  Pro postup do 3. kola je nutné dosáhnout minimálně 190 bodů (60 první kolo +130 druhé kolo). Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 3. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • Ve III. kole je maximální dosažitelný počet bodů 450 (350 první a druhé kolo +100 třetí kolo) 100 za talentovou hereckou zkoušku. V ní se hodnotí herecká tvořivost, schopnost improvizace, originalita v rozehrávání situací, předpoklady pro týmovou práci a partnerskou spolupráci, osobitost tvůrčího přístupu.

Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 250 bodů (190 první a druhé kolo + 60 třetí kolo). Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Zvláštní požadavky:

Pro zkoušky na obor Herectví cvičební úbor a obuv, vhodné oblečení pro herecké zkoušky.

Nároky na uchazeče:

Talentové předpoklady pro daný obor, orientace v divadelním a kulturním dění, vzdělanost na úrovni maturity (zejména v oblasti historie, dějin divadla, literatury, hudby, výtvarného umění).

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol:

Tři vyřazovací kola.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

V průběhu 3 týdnů, účast uchazeče v každém kole je jednodenní.

c) Rámcový obsah jednotlivých kol:

 • I. kolo-vyřazovací: písemný test se zaměřením na všeobecný a kulturní rozhled, úvaha na zadané téma, zvolené z několika námětů, jazykové testy.
 • II. kolo-vyřazovací: pohovor před přijímací komisí, diskuse nad předloženou písemnou prací, individuální cvičení zkoumající talentové a osobnostní předpoklady (schopnost vnímat dramatickou situaci, schopnost empatie, schopnost fabulování apod.)
 • III. kolo – individuální úkoly zkoumající cit pro dramatickou situaci, schopnost nalézt ji a vyložit v dramatickém textu, popřípadě ji organizovat v prostoru.

Upřesnění požadavků a nároků na přípravu obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce, případně budou informováni na konzultacích.

d) Kritéria hodnocení:

 • V I. kole je maximální dosažitelný počet bodů 250 – z toho 50 za jazykový test, 50 za vědomostní test, 50 za esej, 100 za domácí práci. U domácí práce je hodnocena zejména schopnost analýzy dramatického textu, který si posluchač zvolí z několika navržených titulů. Dále úroveň logického myšlení, chápání hlubšího smyslu předlohy, divadelní představivost a fantazie, dramatické cítění. U eseje je posuzována schopnost formulovat a obhájit názor v širším kontextu, schopnost samostatně uvažovat. U vědomostního testu se boduje celkový kulturně historický rozhled, hlubší zájem o divadlo a umění. U jazykového testu se posuzuje schopnost porozumět i hlubšímu smyslu cizojazyčného textu.
  Pro postup do 2. kola je nutné dosáhnout minimálně 130 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 2. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • Ve II. kole je maximální dosažitelný počet bodů 350 (250 první kolo +100 druhé kolo) 100 na základě pohovoru s přijímací komisí, ve kterém uchazeč obhajuje svou domácí práci a formou testů (na základě fotografie, reprodukce výtvarného díla, básně, replik potenciálního dialogu) se zkoumá a hodnotí jeho smysl pro rozehrání dramatické situace, kreativnost, fantazie, komunikativnost a schopnost fabulace.
  Pro postup do 3. kola je nutné dosáhnout minimálně 190 bodů (130 první kolo + 60 druhé kolo). Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 3. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • Ve III. kole je maximální dosažitelný počet bodů 100. Zkouška probíhá formou individuálního cvičení, zaměřeného na prozkoumání hlubších talentových předpokladů. Hodnotí se schopnost tvorby dramatické situace v prostoru, originalita přístupu, schopnost interpretace reality uměleckými prostředky.

Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 250 bodů (130 první kolo + 60 druhé kolo+60 třetí kolo). Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Zvláštní požadavky:

Pro obory Režie-dramaturgie dobrá znalost nejméně jednoho cizího jazyka.

Nároky na uchazeče:

Přijímací pohovor se týká předloženého plánu studia, které je zacíleno na absolventskou inscenaci ve školním divadle DISK.

Kritéria hodnocení:

Přijímací řízení je jednodenní a sestává z jednoho kola, jemuž předchází vyhodnocení obdržených podkladů; toto vyhodnocení však není vyřazovací.

Maximální dosažitelný počet bodů je 250. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 120 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Nároky na uchazeče:

Přijímací pohovor se týká předloženého plánu studia, které je zacíleno na absolventskou inscenaci ve školním divadle DISK.

Kritéria hodnocení:

Přijímací řízení je jednodenní a sestává z jednoho kola, jemuž předchází vyhodnocení obdržených podkladů; toto vyhodnocení však není vyřazovací.

Maximální dosažitelný počet bodů je 250. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 120 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Možnosti studia cizinců

Je možné v jazyce českém bezplatně, podmínkou je složení zkoušky z českého jazyka. Zahraniční uchazeči-samoplátci mohou studovat magisterský program režie v angličtině, podmínkou je dosažený bakalářský stupeň vzdělání obdobného zaměření a vykonání přijímací zkoušky do magisterského studia.

Magisterské studium oboru Režie v jazyce anglickém: podmínkou je bakalářská zkouška na divadelní škole podobného typu (uchazeč musí doložit osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice), vlastní inscenační praxe a úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky.

Kontakt

Eva Kučerová

Sekretariát katedry

E-mail: eva.kucerova@damu.cz
Telefon: 234 244 221
Detail osoby
Bez obrázku