Přijímací řízení do magisterského studia

 

IV. POSTUP PŘI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

 1. Přihlášku ke studiu je možno podat VÝHRADNĚ v elektronické formě na adrese https://prihlaska.amu.cz. V případě podání jiným způsobem, bude přihláška považována za neplatnou a přijímací řízení bude zastaveno.
  PŘIHLÁŠKU NENÍ TŘEBA DODÁVAT FYZICKY

 2. Přihláška musí být pečlivě vyplněna ve všech bodech, zejména důležité je vybrat správný název zvoleného programu.

 3. Po úplném vyplnění uchazeč přihlášku odešle elektronicky a bude vyzván k úhradě poplatku za přijímací řízení, který činí 873 Kč (osm set sedmdesát tři korun českých).
 4. Poplatek za přijímací řízení je možné uhradit platební kartou bezprostředně po odeslání přihlášky; TERMÍN PRO ÚHRADU POPLATKU je stejný jako termín pro podání přihlášky! Neuhradí-li uchazeč poplatek ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek, přijímací řízení bude zastaveno.
 5. Po úspěšném zaplacení poplatku bude přihláška zaregistrována a uchazeč dostane e-mailem informaci, že byla přihláška přijata.
 6. Po zaregistrování je uchazeč povinen do přihlášky nahrát požadované dokumenty podle části V. 
 7. Pro přihlášení do více studijních programů musí uchazeč podat zvláštní přihlášku pro každý jeden program
 8. V průběhu celého přijímacího řízení bude AMU komunikovat s uchazečem prostřednictvím elektronického rozhraní podané přihlášky, proto si přístupové údaje Vaši přihlášky na https://prihlaska.amu.cz pečlivě uschovejte!

V. PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE

Ke každé úplné přihlášce musí uchazeč po registraci přímo do elektronického rozhraní přihlášky nahrát: 

 1. Strukturovaný životopis (s aktuální adresou, s telefonním číslem a e-mailovou adresou, na kterou bude doručena pozvánka k přijímacímu řízení a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí) (formát .doc, .docx, .rtf, .pdf).
 2. Uchazeči o studium v kterémkoliv bakalářském studijním programu a v magisterském studijním programu Herectví činoherního divadla potvrzení střední školy s předpokládaným termínem maturitní zkoušky nebo úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení (sken nebo kvalitní fotografie ve formátu .pdf, .jpg, .png).

  Poznámka: Pouze ve zcela výjimečných případech může být ke studiu v zde zmíněných stupních vysokoškolského studia přijat i uchazeč bez dokončeného úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, který splnil všechny ostatní podmínky přijímacího řízení. V takovém případě musí ukončení středního vzdělání předcházet ukončení vysokoškolského vzdělání v studovaném programu. 
 3. Uchazeči o studium v kterémkoliv navazujícím magisterském studijním programu úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu nebo potvrzení o úspěšně vykonané státní závěrečné zkoušce (sken nebo kvalitní fotografii ve formátu .pdf, .jpg, .png).
 4. Uchazeči o studium v kterémkoliv doktorském studijním programu úředně ověřenou kopii magisterského diplomu nebo potvrzení o úspěšně vykonané státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu (sken nebo kvalitní fotografii ve formátu .pdf, .jpg, .png).
 5. Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu, je-li v podmínkách přijímacího řízení zvoleného studijního programu vyžadováno (sken nebo kvalitní fotografie ve formátu .pdf, .jpg, .png).
 6. Další přílohy k přihlášce podle specifikace ve vyhlášení přijímacího řízení u jednotlivých studijních programů, pokud není výslovně uveden jiný způsob jejich předložení.

Originály dokumentů podle bodů b) – e) předloží uchazeč při prvním kole přijímací zkoušky!

V případě nedostatků bude přihláška přijata a uchazeč bude vyzván k doplnění.

VI. INFORMOVÁNÍ UCHAZEČŮ

S uchazečem bude DAMU komunikovat především prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, kterou uvedl v přihlášce.

Pozvánky a informace o konání přijímacích zkoušek, včetně konkrétního data jednotlivých kol, zašle katedra uchazeči výhradně elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 10 pracovních dní před termínem konání přijímací zkoušky. 

O průběhu a výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči informováni také prostřednictvím elektronického rozhraní podané přihlášky, proto si přístupové údaje pečlivě uschovejte. 

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu bude úspěšnému uchazeči, který s tímto způsobem doručení souhlasil, doručeno POUZE prostřednictvím elektronického rozhraní přihlášky nejdéle 30 dnů po ukončení přijímacího řízení. 

Rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu bude neúspěšnému uchazeči zasláno doporučenou poštou nejpozději 30 dnů po ukončení přijímacího řízení. 

Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejňovány na úřední desce DAMU a na internetu.

Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí.

Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.

VII. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ CIZINCŮ KE STUDIU V STUDIJNÍCH PROGRAMECH USKUTEČŇOVANÝCH V ČESKÉM JAZYCE

Uchazeči – cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce, jsou povinni osvědčit znalost českého jazyka na středně pokročilé úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v češtině. (Tato povinnost se nevztahuje na uchazeče ze Slovenské republiky).

Znalost českého jazyka mohou uchazeči osvědčit:

 1. úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU (dále jen „CJP“)) absolvováním zkoušky odpovídající úrovně,
 2. nebo maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce,
 3. nebo vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v CJP: https://www.damu.cz/cs/studium/jazykova-vyuka/informace-pro-zahranicni-uchazece-o-studium-v-cestine/.

VIII. DOKLADOVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁNÍ V ZAHRANIČÍ

V případě, že uchazeč o bakalářské studium či magisterské nenavazující studium absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů:

 1. Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"),
 2. nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu,
 3. nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska),
 4. nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program; který AMU sama za poplatek posoudí. Poplatek za toto posouzení činí 873 Kč.

V případě, že uchazeč o navazující magisterské studium absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů

 1. osvědčením o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách,
 2. zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu, nebo
 3. zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu, který AMU sama za poplatek posoudí. Poplatek za toto posouzení činí 873 Kč.

Pokud je uchazeč již absolventem obdobného studijního programu vysoké školy, může předložit úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu. Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání u absolventů zahraničních středních a vysokých škol naleznete na amu.cz/cs/studium/nostrifikace.

IX. DALŠÍ INFORMACE

Další podmínky přijímacího řízení a kritéria jejich vyhodnocení jsou stanoveny níže pro jednotlivé studijní programy a obory.

K získání lepší orientace a představy o studiu, jakož i o obsahu přijímacích zkoušek pořádá DAMU každoročně Den otevřených dveří (23. 10. 2021) a jednotlivé katedry pořádají také konzultace k přijímacím zkouškám.

Pro zájemce o studium studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce platí povinnost platit poplatek spojený se studiem podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách, jejichž výši pro akademický rok 2021/2022 je stanovena výnosem děkana 1/2021. 

Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb. (§ 58) v platném znění stanoví i další poplatky spojené se studiem, zejména poplatky za delší studium – viz platné výnosy rektora AMU.

Vedení fakulty upozorňuje všechny adepty studia, že studenti nemají právní nárok na ubytování v koleji.

Magisterské studijní programy


.