PŘÍ JEM

Uchazeči, kteří jsou navrženi k přijetí

Kód přihlášek:

28917774
43556271
70904286
74396721
78033988
83947052
96186893

Gratulujeme Vám a těšíme se na Vás na podzim!

Všem ostatním moc děkujeme za energii, držíme palce, zveme Vás na dialogické jednání a přejeme štěstí brzy jinde či za rok u nás!


Nalaďte se na autorský přijímač

Co Vám přinese studium na Katedře autorské tvorby a pedagogiky? Nasměrujeme Vás k seberozvíjení a sebeuvědomění. Autorské čtení, autorské prezentace, vlajková disciplína katedry Dialogické jednání a psychosomatické disciplíny jako výchova k hlasu, řeči a pohybu mají za cíl celkové hlubinné propojování těla a duše. Víc než u jiných oborů je zde důležitá Vaše motivace a povědomí o cestě (ať už autorské, či osobní), kterou jste již urazili, anebo po které byste se rádi ubírali.

Info

Information about study in english is available on page Department of Authorial Creativity and Pedagogy.


Den otevřených dveří DAMU

23. října 2021. Detaily najdete na stránkách DAMU.cz.

 

 


Konzultace k přijímacím zkouškám

Konzultace pro přijímací řízení před akademickým rokem 2022/23 proběhnou 14. 3. 2022 + 21. 3. 2022 + 24. 3. 2022. Termín se může změnit, sledujte proto prosíme náš web. Čas zavčasu oznámíme.

 

 


Termíny podání přihlášek (pro ak. rok 2021/2022)

Pro bakalářské i navazující magisterské studium: do 2. května 2022

Pro anglický program: do 1. února, respektive 1. dubna 2022

Pro doktorský program: do 3. června 2022

 

 


Termíny přijímacích zkoušek

Pro bakalářské i navazující magisterské studium: 23.–27. května 2022

Prvního kola přijímacích zkoušek se uchazeč ve výjimečném případě (pozitivní na covid, karanténa z důvodu covidu) může zúčastnit distanční formou přes platformu MS Teams. Detaily si domluvte s tajemníkem katedry.

Pro anglický program: 21.–25. února 2022, resp. 25.–29. dubna 2022

Pro doktorský program: 23. června 2022

 

 


INFO

Katedra si vyhrazuje právo v nezbytném případě termín mírně posunout. V takovém případě bychom Vás informovali přinejmenším 14 dní před termínem zkoušky.


Přijímací zkoušky krok za krokem

Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium

Nezapomeňte k přihlášce přiložit:

 • Vlastní životopis

 • Výklad, proč chcete studovat na KATaP, co si od studia slibujete, co tomu míníte (a můžete) dát

 • Dva autorské texty (každý zhruba na dvě stránky) – upřednostňujeme texty prozaické

 • Portrétní fotografii (v obvyklé kvalitě)

Tyto materiály odevzdejte v papírové podobě na podatelnu AMU (Malostranské náměstí 259/12,
Praha 1, 118 00). Elektronickou verzi zasílejte tajemníkovi katedry.

 

Jak probíhá přijímací řízení:

 • Disciplína pohybu – zjišťujeme Vaše pohybové předpoklady (nezapomeňte si vzít cvičební úbor)

 • Disciplína hlasu – zjišťujeme Vaše hlasové a sluchové předpoklady, propojenost hlasu a pohybu. Připravte si alespoň dvě lidové písně odlišného charakteru (pomalou a rychlou)

 • Disciplína řeči – připravte si pro přednes zpaměti dva prozaické texty, nikoli své a nikoli dramatický monolog. Každý z nich by měl mít rozsah zhruba půl strany

 • Disciplína herecké propedeutiky a dramatické hry – na základě Vašich jednoduchých improvizací a variací zjišťujeme Vaši představivost, smysl pro celek a detail, smysl pro atmosféru, náladu, schopnost proměn a podobně

 • Součástí přijímací zkoušky je i pohovor, na kterém zjišťujeme Vaši motivaci a orientaci v kultuře, umění, filozofii a společenském dění obecně. Můžeme Vás také požádat o vypracování psychologického testu nebo vyplnění dotazníku.

Řádné studium cizinců:

Možné je pouze v českém jazyce.

Nezapomeňte k přihlášce přiložit:

 • Vlastní životopis

 • Výklad, proč chcete studovat na KATaP, co si od studia slibujete, co tomu míníte (a můžete) dát

 • Dva autorské texty (každý zhruba na dvě stránky) – upřednostňujeme texty prozaické

 • Portrétní fotografii (v obvyklé kvalitě)

Tyto materiály odevzdejte v papírové podobě na podatelnu AMU (Malostranské náměstí 259/12,
Praha 1, 118 00). Elektronickou verzi zasílejte tajemníkovi katedry.

 

Jak probíhá přijímací řízení:

 • Disciplína pohybu – zjišťujeme Vaše pohybové předpoklady (nezapomeňte si vzít cvičební úbor)

 • Disciplína hlasu – zjišťujeme Vaše hlasové a sluchové předpoklady, propojenost hlasu a pohybu. Připravte si alespoň dvě lidové písně odlišného charakteru (pomalou a rychlou)

 • Disciplína řeči – připravte si pro přednes zpaměti dva prozaické texty, nikoli své a nikoli dramatický monolog. Každý z nich by měl mít rozsah zhruba půl strany

 • Disciplína herecké propedeutiky a dramatické hry – na základě Vašich jednoduchých improvizací a variací zjišťujeme Vaši představivost, smysl pro celek a detail, smysl pro atmosféru, náladu, schopnost proměn a podobně

 • Součástí přijímací zkoušky je i pohovor, na kterém zjišťujeme Vaši motivaci a orientaci v kultuře, umění, filozofii a společenském dění obecně. Můžeme Vás také požádat o vypracování psychologického testu nebo vyplnění dotazníku.

Řádné studium cizinců:

Možné je pouze v českém jazyce.

Název oboru, druh a forma studia: Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Vedoucí doktorského programu: doc. Jan Hančil

Dr. (doktorské) – prezenční, standardní doba studia: 3 roky
ukončení státní doktorskou zkouškou, titul Ph.D.

Dr. – kombinované, standardní doba studia: 3 roky
ukončení státní doktorskou zkouškou, titul Ph.D.

Podmínky přijetí:

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi katedry autorské tvorby a pedagogiky a studenti příbuzných oborů (DAMU i jiných VŠ), kteří mají hluboký zájem o problematiku autorského a nepředmětného herectví, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru a pro další vědeckou práci, doložené jak vlastními tvůrčími aktivitami, tak účastí na výzkumných programech, publikační činností, stážemi v zahraničí apod.

Cíl studia:

Cílem tohoto doktorského programu je soustavné studium předpokladů a kvalit veřejného vystupování. Jeho součástí je rovněž výzkum sledovatelných dějů, snah a událostí pro autorské herectví příznačných a ověřování zjištěných výsledků v terénu.

Ve druhém plánu jde o zkoumání a studium vnitřních a vnějších podmínek růstu celistvé osobnosti, jejíž veřejné vystupování - ať je jeho předmětem herecká role nebo jednání, jehož námět a téma vznikají až z kontaktu zúčastněných osob - lze charakterizovat jako komunikativní, tvořivé a odpovědné, za něž osoba ručí jako za své, tedy autorské.

Nároky na uchazeče:

K výběrovému řízení se mohou hlásit absolventi oborů divadelních či příbuzných uměleckých fakult, dále absolventi divadelně vědních oborů i oborů zaměřených na studium teorie umění, estetiky, teorie jiných uměleckých druhů či na další vědní disciplíny, které umožňují poznávat a analyzovat dramatické umění v souvislostech. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční absolventi.

Průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • písemnou charakteristiku osobního odborného zájmu s návrhem plánovaného výzkumného projektu (zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz),
 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání
 • strukturovaný životopis, přehled tvůrčí, odborné a publikační činnosti . Povinnou součástí životopisu je informace, zda adept někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

Kritéria hodnocení (přijímacích zkoušek):

Jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů za první kolo je max.100.

Limit přijímaných studentů: 3.

Přijímací zkouška proběhne formou vstupního pohovoru s uchazečem. Cílem rozpravy je zejména prověření nosnosti předloženého výzkumného projektu a uchazečových předpokladů pro námět, který si zvolil.

Jiné možnosti studia: Nepořádá se.

Studium cizinců - samoplátců: Nepořádá se.

INFO

Detailní nároky na uchazeče jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých studijních oborů KATaP v kapitole Požadavky a přijímací řízení.


Placené studium cizinců – Anglický program

Dvouleté magisterské, popř. tříleté bakalářské studium v angličtině.

Jiné možnosti studia

Pro studenty jiných VŠ, odbornou veřejnost i další zájemce otevíráme dle kapacity každý semestr kurz dialogického jednání. Více o aktuálním rozvrhu dialogického jednání na webu katedry.

Zeptejte se nás

MgA. Petr Novotný

Tajemník katedry

E-mail: petr.novotny@damu.cz
Telefon: 234244230

Úřední hodiny:
po, út, čt 9–13 v R408
Detail osoby
Bez obrázku


.