Přijímací řízení

DOD

Podívejte se na videozáznam ze Dne pootevřených dveří navazujícího magisterského studijního programu ALTERNATIVNÍ A LOUTKOVÉ DIVADLO, který se konal 12. února 2021 na tomto linku.


Katedra alternativního a loutkového divadla klade důraz na individuální dispozice, autorské myšlení a jedinečnost divadelní komunikace. Nabízí seznámení s širokým spektrem současných žánrů z oblasti postdramatického, pohybového a objektového divadla. Student je veden k objevení vlastního stylu. Klíčovou metodou je permanentní proces, hra, přítomnost. Teď a tady. 

Fakultní informace k přijímacímu řízení

Termíny

Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské studium:

15. ledna 2022


Pro navazující magisterské studium:

12. března 2022


Pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce (MA DOT):

bude vyhlášen


Pro doktorské studium:

bude vyhlášen v lednu 2022


Termíny konzultací k přijímacím zkouškám

Pro bakalářské i navazující magisterské studium:

11. prosince 2021, 10:00


Termíny konání přijímacích zkoušek

Pro bakalářské studium - program Herectví:  

I. kolo: 1.–15. března 2022
II. kolo: 1.–15. března 2022


Pro bakalářské studium - program Režie-dramaturgie:

I. kolo: 15.–20. února 2022
II. kolo: 1.–15. března 2022
III. kolo: 1.–15. dubna 2022


Pro bakalářské studium - program Scénografie:

I. kolo: 15.–20. února 2022
II. kolo: 1.–15. března 2022
III. kolo: 1.–15. dubna 2022


Pro navazující magisterský program Alternativní a loutkové divadlo:

I. kolo: 1.–15. května 2022
II. kolo: 15.–30. června 2022


Pro doktorský program Alternativní a loutková tvorba a její teorie:

bude vyhlášen v lednu 2022


Požadavky na uchazeče

Režie-dramaturgie (BA)
Herectví (BA)
Scénografie (BA)
Alternativní a loutkové divadlo (MA)
Altern. a lout. tvorba a její teorie (Ph.D.)

Talentové dispozice ke zvolenému oboru, představivost a schopnost kompozice jako hlavní předpoklad. Smysl pro metaforické vnímání a vyjadřování. Schopnost analýzy a interpretace textu. Schopnost ústně i písemně formulovat svoje divadelní vize a koncepce. Znalosti na úrovni absolventa střední školy, intelektuální předpoklady a znalosti ve zvoleném oboru. Všeobecný rozhled, a to nejen kulturní. Zájem o současné divadlo, s důrazem na alternativní a loutkové tendence. Orientace v kultuře a dalších humanitních oborech.

Talentové a psychosomatické dispozice, schopnost kolektivní kreativity a týmové spolupráce. Nezbytné pohybové a hlasové dispozice (případné indispozice budou posouzeny individuálně). Představivost, fantazie jako hlavní předpoklad pro profesi. Zájem o obor i divadelní současnost v její mnohostrannosti. Potřeba sebevyjádření uměleckou tvorbou.
 
Uchazeč společně s přihláškou předloží aktuální portrétní fotografii a lékařské potvrzení (viz. níže), které nahraje přímo do elektronické přihlášky bezprostředně po její registraci.

Talentové předpoklady, doložitelné souborem výtvarných prací, případně pokusy o divadlo, využívající loutky či objekty. Schopnost vnímání současných „kulturních uzlů“ a dramatických situací spolu se schopností adekvátní kreativní artikulace. Schopnost osobitého projevu v kresbě, malbě a jiných výtvarných technikách jako způsobu komunikace. Manuální zručnost. Prokazatelný zájem o kulturní dění v historii i v současnosti se zvláštním zřetelem na divadelní a výtvarné umění. Schopnost kolektivní spolupráce.

Navazující studijní magisterský program je určen pro uchazeče, kteří absolvovali bakalářské studium libovolného oboru. Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu poli performativních umění a jejich uplatnění není oblast prvního stupně vysokoškolského vzdělání uchazečů o studium nikterak limitována a praktická zkušenost s divadelním uměním není vyžadována. 

Podmínkou k přijetí je posouzení talentových předpokladů na základě předložené dokumentace a úspěšné složení talentové přijímací zkoušky. 

Uchazeči ke studiu předloží společně s přihláškou do prvního kola přijímací zkoušky tyto přílohy:

 • Video-autoportrét v délce max. 1 minuta.
 • Motivační dopis v rozsahu max. 1 strana.
 • Seznam dvaceti pro uchazeče zásadních děl ze všech uměleckých kategorií (literatura, výtvarné umění, divadlo, film, architektura, hudba, video atp.).
 • Portfolio: dokumentace dosavadní umělecké a případně vědecké práce v rozsahu max. 10 stran.

Přílohy přikládá uchazeč v elektronické podobě prostřednictvím služby OneDrive případně jiného sdíleného úložiště, vložením odkazu ke stažení přímo do elektronického rozhraní přihlášky ke studiu.

Uchazeč se musí prokázat úspěšně zakončeným magisterským studiem dramatického umění v oborech herectví, režie, dramaturgie a scénografie na KALD DAMU, KČ DAMU či jiných katedrách DAMU případně na obdobných katedrách jiných uměleckých škol či škol příbuzných - s tím, že uchazečova dosavadní kreativní tvorba a její teoretická reflexe zřetelně směřuje ke studiu, bádání a hledání nových postupů v oblasti alternativního a loutkového divadla.

Průběh přijímacích zkoušek

Režie-dramaturgie (BA)
Herectví (BA)
Scénografie (BA)
Alternativní a loutkové divadlo (MA)
Altern. a lout. tvorba a její teorie (Ph.D.)

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol 

Tři kola, přičemž všechna jsou vyřazovací.

Poznámka: poslední kolo přijímacích zkoušek probíhá v úzké provázanosti s ostatními bakalářskými programy (Herectví ALD a Scénografie ALD).

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • I. kolo (bez osobní přítomnosti uchazeče) – vyhodnocení zadaného úkolu (zpracovaného písemně a elektronicky) komisí.
 • II. kolo - 1 den.
 • III. kolo - 2 až 3 dny.

Rámcový obsah jednotlivých kol a kritéria vyhodnocení výsledků:

 • I. kolo:
  Do prvního kola uchazeči vypracují zadaný úkol (např. video, písemnou práci v případě potřeby doplněnou fotografiemi/videem, motivační dopis, portfolio s přehledem své dosavadní tvorby apod.). 
  V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola je 50 bodů.
  Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • II. kolo:
  Ve druhém kole uchazeči obhajují odevzdanou práci, podrobí se vědomostnímu testu (oblast filosofie, kultury, umění a divadla ve velké šíři), absolvují individuální pohovory i testy schopnosti kreativity v prostoru i týmové spolupráce.
  Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů získaných v tomto kole nutných pro postup do III. kola je 70 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do III. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • III. kolo:
  Ve třetím kole podstoupí uchazeči test ze zvoleného světového jazyka, individuální průzkum mobility, fantazie a spontaneity (případně literárních schopností). Spolu s uchazeči o studium v ostatních bakalářských programech připraví malé společné scénické dílo na zadané téma a podrobí výsledek sebereflexi před komisí. Při hodnocení mají větší váhu kreativní disciplíny a u konečného výběru se hledí na celkový dojem a na schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.
  Ve III. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 80 bodů dosažených v tomto kole. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Pozn.: Podrobnější informace k jednotlivým kolům včetně zadání úkolů pro I. kolo a informace o způsobu jejich doručení obdrží uchazeči e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky. 

Zdravotní způsobilost:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Způsob posuzování omluv:

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol 

Dvě kola, přičemž obě jsou vyřazovací.

Poznámka: poslední kolo přijímacích zkoušek probíhá v úzké provázanosti s ostatními bakalářskými programy (Režie-dramaturgie ALD a Scénografie ALD).

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • I. kolo–0,5 dne.
 • II. kolo-2 až 3 dny.

c) Zvláštní požadavky

Cvičební úbor a obuv, příp. hudební nástroj.


Rámcový obsah jednotlivých kol a kritéria vyhodnocení výsledků:

 • I. kolo:
  Pro první kolo si uchazeči připravují 1 nonverbální a 1 verbální scénickou akci na zadané téma, etudu s objektem, 1 píseň (bez žánrového určení) apod. – bude upřesněno v pozvánce. Dále budou zkoumány jejich autorské, rytmické, pohybové, hlasové dispozice, improvizační schopnosti a schopnost týmové spolupráce.
  V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola je 70 bodů.
  Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • II. kolo:
  Ve druhém kole uchazeči vypracují krátký vědomostní test (oblast kultury, umění, divadla) a dále budou zkoumány jejich talentové předpoklady a schopnost rychlé a tvořivé reakce. Zúčastní se společné týmové tvorby na malém projektu a závěrečné reflexe, popřípadě i osobního pohovoru. Hlavní důraz je kladen na herecké předpoklady, ale značnou váhu mají také kreativní disciplíny obecně. Při konečném výběru je posuzován celkový dojem a schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.
  Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 80 bodů dosažených v tomto kole. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou ve II. kole minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Pozn.: Podrobnější informace k jednotlivým kolům obdrží uchazeči e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce spolu s pozvánkou nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky. 

Zdravotní způsobilost:

K přihlášce je nutné přiložit sken potvrzení všeobecného praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost o zdravotní způsobilosti pro studium, které obsahuje náročné pohybové předměty včetně akrobacie. Originál potvrzení uchazeč předloží v den konání prvního kola přijímací zkoušky.

Způsob posuzování omluv:

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol 

Tři kola, přičemž všechna jsou vyřazovací.

Poznámka: poslední kolo přijímacích zkoušek probíhá v úzké provázanosti s ostatními bakalářskými programy (Herectví ALD a Režie-dramaturgie ALD).

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • I. kolo (bez osobní přítomnosti uchazeče) – vyhodnocení zadaného úkolu (zpracovaného písemně a elektronicky) komisí.
 • II. kolo - 1 den.
 • III. kolo - 2 až 3 dny.

Rámcový obsah jednotlivých kol a kritéria vyhodnocení výsledků:

 • I. kolo:
  Do prvního kola uchazeči vypracují zadaný úkol (např. video, písemnou práci v případě potřeby doplněnou fotografiemi/videem, motivační dopis, portfolio s přehledem své dosavadní tvorby apod.). 
  V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola je 50 bodů.
  Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • II. kolo:
  Ve druhém kole budou zadány výtvarné úkoly: např. návrh loutky nebo kostýmů (úkoly nejsou každý rok stejné). Uchazeči podstoupí znalostní test (všeobecný kulturní rozhled s důrazem na oblast divadla a výtvarného umění) a pohovor - reflexe prací předložených v I. kole.
  Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů pro postup do III. kola je 70 bodů.
  Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do III. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • III. kolo:
  Uchazečům, kteří úspěšně projdou druhým kolem, bude zadán domácí úkol (zpravidla výtvarné ztvárnění zadaného dramatického nebo jiného textu).
  V průběhu třetího kola, po hodnocení a rozboru zadaného úkolu formou pohovoru, následuje práce na společném úkolu s uchazeči o studium v bakalářských programech Herectví ALD a Režie-dramaturgie ALD. Při hodnocení mají větší váhu kreativní disciplíny a u konečného výběru se hledí na celkový dojem a na schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.
  Ve III. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 80 bodů dosažených v tomto kole. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Pozn.: Podrobnější informace k jednotlivým kolům včetně zadání úkolů pro I. kolo a informace o způsobu jejich doručení obdrží uchazeči e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky. 

Zdravotní způsobilost:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Způsob posuzování omluv:

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol 

Dvě kola, přičemž obě jsou vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

I. kolo (bez osobní přítomnosti uchazeče) – posouzení zadaných úkolů (zpracovaných pouze elektronicky) komisí.

II. kolo – 2 dny.

c) Zvláštní požadavky

Uchazeči postupující do druhého kola si přinesou pohodlný oděv a obuv, psací potřeby.

Rámcový obsah jednotlivých kol a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo:

Komise zhodnotí odevzdané materiály bez osobní účasti uchazeče. Zaměří se především na motivace uchazeče ke studiu, dosavadní tvůrčí práci a osobitý přístup ke způsobu vypracování zaslaných materiálů.

Pozn.: Případné další informace k prvnímu kolu zkoušek obdrží uchazeči e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 3 týdny před termínem odevzdání zadaného úkolu.

V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola je 70 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. kolo:

Program druhého kola, 1. den:

 • Prezentace zvažovaného magisterského inscenačního projektu, která proběhne v délce 5-10 minut. Prezentace může mít libovolnou formu, více či méně scénickou, vždy však proběhne před komisí a ostatními uchazeči.
 • Magisterským inscenačním projektem rozumíme jakoukoli scénickou akci určenou publiku, tedy libovolný performační akt, který dochází svého naplnění při kontaktu s divákem, od zcela tradiční divadelní inscenace až po akci ve veřejném prostoru.
 • Pohovor s komisí nad zaslanými podklady do prvního kola a nad prezentací zvažovaného magisterského projektu.
 • Zadání pro praktický úkol v týmech.

Program druhého kola, 2. den:

 • Realizace a prezentace praktického úkolu v týmech.
 • Doplňujícím požadavkem může být ve vybraných případech napsání textu na zadání komise nebo jiný kreativní úkol.

Pozn.: Případné další informace k druhému kolu obdrží uchazeči e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce spolu s pozvánkou nejpozději 4 týdny před termínem konání druhého kola. 

Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 80 bodů dosažených v tomto kole. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší v případě, že nižší počet uchazečů splní podmínky přijímacího řízení. 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších. 

Maximální počet přijatých uchazečů do tohoto programu je 15.

Zdravotní způsobilost:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Způsob posuzování omluv:

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč podloží důvody své neúčasti relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

Alternativní a loutková tvorba a její teorie 

Přijímací řízení pro rok 2021/2022

Vedoucí katedry: Ing. et. Mgr. Braňo Mazúch
Garant doktorského programu: prof. Mgr. Miloslav Klíma

Název oboru, druh a forma studia:

Alternativní a loutková tvorba a její teorie

 • Dr.(doktorské) - prezenční ,standardní doba studia: 4 roky       
 • Dr.(doktorské) - kombinované, standardní doba studia: 4 roky
 • ukončení obhajobou disertační práce a státní doktorskou zkouškou, titul Ph. D.

Cíl studia:

Podíl na výzkumu interakce jevištních komponentů jakožto základního badatelského úkolu Výzkumného pracoviště KALD

 1. Studium vývojových vazeb mezi tradicí a alternativou s ohledem na proměny vztahů mezi jednotlivými komponenty jevištního díla a jejich složkami v součinnosti s kreativními díly, které mají funkci experimentu a laboratorního výzkumu v návaznosti na magisterské ateliéry KALD
 2. Studium historie alternativního a loutkového divadla v souvislosti s přesahy jak celistvých scénických děl, tak funkcemi jednotlivých komponentů směřující k současným tendencím.
 3. Studium jednotlivých komponentů jevištního díla a zákonitostí jejich vzájemné interakce na konkrétních kreativních dílech s ohledem na příslušné specializované okruhy problémů.

Charakter výuky:

Vymezený problém studia je postupně zkoumán buď z historického hlediska, nebo jako součást tvorby ve vazbě na dosavadní výsledky ve studované oblasti a též pomocí jevištních experimentů vznikajících během studia. Vybraný segment je tak řešen jednak komparací dosavadních poznatků, jednak analýzami záměrně připravovaných kreativních děl, která jsou realizována v průběhu přípravy disertační práce. Jednotlivá díla jsou analyzována, reflektována a komparována tak, aby doktorand mohl dospět v závěrečné práci k průkazným závěrům, které jsou doloženy též kreativním dílem. Během studia je povinná semestrální stáž mimo DAMU, nejlépe v zahraničí.

Přijímací zkoušky do řádného a kombinovaného studia:

Uchazeč musí mít úspěšně zakončené magisterské studium dramatického umění v oborech herectví, režie, dramaturgie a scénografie na KALD DAMU, KČ DAMU a jiných katedrách DAMU, případně na obdobných katedrách jiných uměleckých škol či škol příbuzných s tím, že uchazečova dosavadní kreativní tvorba a její teoretická reflexe zřetelně směřují ke studiu, bádání a hledání nových pohledů na interakci jevištních komponentů jak v současnosti, tak v historii alternativního a loutkového divadla, při akcentu na přístup performativní nebo konceptuální.

Nároky na uchazeče:

Uchazeč předkládá stručný nástin problematiky, na kterou bude zaměřeno jeho doktorandské studium a disertační práce.

Průběh přijímacích zkoušek do doktorského studia a informace:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • Stručný nástin problematiky, na kterou bude zaměřeno doktorandské studium a disertační práce – (zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz).
 • Uchazeč vybere 1 kreativní dílo (nebo soubor kreativních děl vlastních i jiných autorů), které se tematicky týká (týkají) jeho výzkumného záměru. Dále přiloží vlastní písemnou reflexi, a pokud existují, tak i reflexe odborné veřejnosti (kritika, recenze, odborný článek…) tohoto předkládaného díla (děl).
  Nedílnou součástí a podmínkou přijímacího řízení je přiložené DVD s ukázkou představovaného kreativního díla (kreativních děl), které může být ve formě kompletní realizace, nebo stručněji ve formě vybraných ukázek týkajících se tématu výzkumu.

 • Ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání.

 • Strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

 1. První kolo - uchazeč s přihláškou předloží požadované písemné materiály, jejichž úroveň bude kritériem pro pozvání do druhého kola. Ve výběrovém prvním kole jsou hodnoceny uchazečem předložené materiály ve vazbě na aktuální priority katedry. Komise vybere nejlepší projekty do druhého kola.
 2. Druhé kolo probíhá za přítomnosti uchazeče před přijímací komisí.
  V prvním oddíle je uchazeč vyzván k podrobnějšímu vysvětlení a rozvedení projektu, ve druhém oddíle odpovídá na doplňující otázky členů přijímací komise, ve třetím oddíle rozvede reflexe své kreativní práce, na které se komise zeptá z jeho předložených podkladů.
 3. Limit: 2-3 přijatí studenti.
 4. Kritéria hodnocení (přijímacích zkoušek).
  Jednotlivé oddíly a další kritéria přijímací zkoušky jsou hodnoceny body  přijímací komisí, celkový počet bodů za druhé kolo je max.100.
 5. Konzultační hodiny se konají 16. března 2021 od 16 hodin v pracovně R601. Možné je také využít ke konzultacím e-mailu divadloainterakce@seznam.cz, a to nejen v případě uzavření školy z dúvodu pandemie.
   

Zvláštní požadavky:

Zpracovat projekt také v digitální podobě.

Řádné studium cizinců:

Nepořádá se.

Jiné možnosti studia:

Nepořádá se

Studium cizinců - samoplátců:

Nepořádá se.

Termíny:

Termíny přijímacích zkoušek a podání přihlášek jsou k nalezení na stránce KALD > Přijímací řízení >>>

Řádné studium cizinců

Bezplatné řádné studium všech programů v jazyce českém. Podmínkou je složení talentové přijímací zkoušky a osvědčení znalosti českého jazyka na středně pokročilé úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR dle podmínek uvedených výše.

Placené řádné prezenční studium v anglickém jazyce je možné v těchto  dvouletýchnavazujících magisterskýchprogramech:

 • Directing of Devised and Object Theatre - více informací zde
 • PuppeTry EMJMD - více informací na stránkách ma-puppetry.eu.

Jiné možnosti studia

Pro české občany: celoživotní vzdělávání:

 • Scénografie ALD - mimořádné studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání - ve výjimečných případech na základě úspěšně absolvované přijímací zkoušky. Toto studium je placené a pro uchazeče je vypracován individuální studijní plán.

 • Ostatní studijní programy katedry ALD: nepořádá se.

Kontakt

Jitka Nohová

Tajemnice katedry

E-mail: jitka.nohova@damu.cz
Telefon: 234 244 271, +420 737464971
Detail osoby
FOTO Jitka NOHOVÁ

Výsledky přijímacího řízení


.